021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

وارنا - بلغارستان | 26 خرداد

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:26 خرداد
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Holiday Park
 • ریما گشت
 • B.B
1999000 تومان 2300000 تومان 1600000 تومان 1280000 تومان
 • central
 • ریما گشت
 • B.B
2390000 تومان 2850000 تومان 1790000 تومان 1320000 تومان
 • kristel Boutique
 • ریما گشت
 • B.B
2530000 تومان 2950000 تومان 1800000 تومان 1320000 تومان
 • Shipka
 • ریما گشت
 • B.B
2540000 تومان 2950000 تومان 1820000 تومان 1320000 تومان
 • Golden Line
 • ریما گشت
 • B.B
2600000 تومان 3160000 تومان 1900000 تومان 1400000 تومان
 • Mak
 • ریما گشت
 • H.B
2640000 تومان 3200000 تومان 1930000 تومان 1500000 تومان
 • Helios Spa
 • ریما گشت
 • B.B
2730000 تومان 3440000 تومان 1980000 تومان 1400000 تومان
 • Zdravets
 • ریما گشت
 • ALL
2780000 تومان 3300000 تومان 1999000 تومان 1500000 تومان
 • Arena Mar
 • ریما گشت
 • B.B
2800000 تومان 3200000 تومان 1990000 تومان 1490000 تومان
 • Joya Park
 • ریما گشت
 • ALL
2870000 تومان 3370000 تومان 2050000 تومان 1600000 تومان
 • Double Tree By Hilton
 • ریما گشت
 • B.B
2920000 تومان 3900000 تومان 2080000 تومان 1400000 تومان
 • Luna
 • ریما گشت
 • H.B
2930000 تومان 3580000 تومان 2080000 تومان 1600000 تومان
 • Elena
 • ریما گشت
 • U.ALL
3060000 تومان 3970000 تومان 2140000 تومان 1450000 تومان
 • Prestige Hotel and Aqua Park
 • ریما گشت
 • H.B
3100000 تومان 3860000 تومان 2220000 تومان 1460000 تومان
 • Marina Beach Sunny Day
 • ریما گشت
 • B.B
3340000 تومان 3910000 تومان 2270000 تومان 1600000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • B.B
3270000 تومان 4400000 تومان 2500000 تومان 2300000 تومان
 • Marina Grand Beach
 • ریما گشت
 • ALL
3600000 تومان 4340000 تومان 2400000 تومان 1600000 تومان
 • Grand Hotel Varna
 • ریما گشت
 • U.ALL
3650000 تومان 4400000 تومان 2500000 تومان 1600000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • ALL
3860000 تومان 4990000 تومان 2795000 تومان 2600000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • ALL
3860000 تومان 4990000 تومان 2795000 تومان 2600000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • B.B
4270000 تومان 5700000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • ALL
4800000 تومان 6460000 تومان
Holiday Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
kristel Boutique
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Shipka
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Line
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Mak
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Helios Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Zdravets
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1999000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Arena Mar
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Joya Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Double Tree By Hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Luna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Elena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Prestige Hotel and Aqua Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marina Beach Sunny Day
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marina Grand Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Hotel Varna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت جمعه ,
روزهای برگشت جمعه ,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار 26 خرداد ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی , سه وعده غذایی و خدمات , اینترنت رایگان ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1999000تومان ,
کشور مقصد بلغارستان ,
شهر مقصد وارنا ,
خط هوایی Qeshm Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان و فاقد کمیسیون میباشد , مدارک مورد نیاز : 1 قطعه عکس 4*3 با پس زمینه سفید - گواهی اشتغال به کار - کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا - گواهی بانک برای 3 ماه اخیر - مشخصات فردی ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .