ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air Buta Airways

تور آذربایجان | باکو تا 30 آبان ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2895000 تومان 3295000 تومان 2195000 تومان بادامدار
VILLA INN
4
B.B
2995000 تومان 3395000 تومان 2195000 تومان نریمانو
3045000 تومان 3445000 تومان 2195000 تومان گنجلیک
3095000 تومان 3495000 تومان 2195000 تومان یاسمال
3145000 تومان 3545000 تومان 2195000 تومان نریمانو
3195000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان ساحیل
AU ROOM
4
B.B
3245000 تومان 3795000 تومان 2195000 تومان نسیمی
DIAMOND
4
B.B
3295000 تومان 3895000 تومان 2195000 تومان نریمانو
DIPLOMAT
4
B.B
3345000 تومان 3995000 تومان 2195000 تومان 28 مال
ATROPAT
4
B.B
3395000 تومان 4095000 تومان 2195000 تومان ایچری شهر
GANJALI
4
B.B
3495000 تومان 4195000 تومان 2195000 تومان آبشرون
RICH
5
B.B
3595000 تومان 4395000 تومان 2195000 تومان دارناگل
3645000 تومان 2195000 تومان ساحیل
3695000 تومان 4495000 تومان 2195000 تومان تفلیس
3795000 تومان 4595000 تومان 2195000 تومان یاسمال
4095000 تومان 5295000 تومان 2195000 تومان حیدر
4395000 تومان 2195000 تومان ساحیل
4495000 تومان 6195000 تومان 2195000 تومان ایچری شهر
4695000 تومان 6295000 تومان 2195000 تومان نسیمی
5595000 تومان 7895000 تومان 2195000 تومان بادامدار
HILTON
5
B.B
6495000 تومان 9695000 تومان 2195000 تومان ساحیل
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
بادامدار
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
نریمانو
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
گنجلیک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
یاسمال
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
نریمانو
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
ساحیل
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
نسیمی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
نریمانو
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
28 مال
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
ایچری شهر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
آبشرون
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
دارناگل
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
ساحیل
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
یاسمال
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
حیدر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
ساحیل
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
ایچری شهر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
نسیمی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
بادامدار
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
ساحیل
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Iran Air Buta Airways

نام تور برنامه ریزی شده
تور آذربایجان | باکو تا 30 آبان ماه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
30 آبان ماه
شروع قیمت ها از
2895000تومان
کشور مقصد
آذربایجان
شهر مقصد
باکو
خط هوایی
Iran Air Buta Airways

تصاویر