ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air

تور آذربایجان | باکو تا 25 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2795000 تومان 3095000 تومان 1995000 تومان
2895000 تومان 3295000 تومان 1995000 تومان
2995000 تومان 3395000 تومان 1995000 تومان
3045000 تومان 3495000 تومان 1995000 تومان
Sky
4
B.B
3095000 تومان 3595000 تومان 1995000 تومان
Auroom
4
B.B
3145000 تومان 3695000 تومان 1995000 تومان
3195000 تومان 3745000 تومان 1995000 تومان
3245000 تومان 3795000 تومان 1995000 تومان
Ganjali
4
B.B
3295000 تومان 3895000 تومان 1995000 تومان
3345000 تومان 3995000 تومان 1995000 تومان
3395000 تومان 4095000 تومان 1995000 تومان
3495000 تومان 4195000 تومان 1995000 تومان
Rich
5
B.B
3595000 تومان 4495000 تومان 1995000 تومان
3645000 تومان 4795000 تومان 1995000 تومان
3695000 تومان 4595000 تومان 1995000 تومان
3795000 تومان 4895000 تومان 1995000 تومان
3895000 تومان 4995000 تومان 1995000 تومان
3995000 تومان 5295000 تومان 1995000 تومان
4195000 تومان 5395000 تومان 1995000 تومان
4295000 تومان 5895000 تومان 1995000 تومان
4495000 تومان 6295000 تومان 1995000 تومان
4595000 تومان 6395000 تومان 1995000 تومان
4795000 تومان 6495000 تومان 1995000 تومان
4995000 تومان 6695000 تومان 1995000 تومان
5795000 تومان 8295000 تومان 1995000 تومان
Hilton
5
B.B
5895000 تومان 8595000 تومان 1995000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Iran Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور آذربایجان | باکو تا 25 اسفند
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند
شروع قیمت ها از
2795000تومان
کشور مقصد
آذربایجان
شهر مقصد
باکو
خط هوایی
Iran Air

تصاویر