ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

آفر تور آنتالیا | 26 بهمن

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2990000 تومان 4890000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان کمر
4290000 تومان 6090000 تومان 2490000 تومان 2290000 تومان لارا
4390000 تومان 6490000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
3790000 تومان 4720000 تومان 2490000 تومان 2290000 تومان لارا
Miracle
5
U.ALL
4590000 تومان 6790000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
4790000 تومان 6890000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
5190000 تومان 7090000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
5390000 تومان 6490000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
5490000 تومان 6790000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
6190000 تومان 8890000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان کمر
6190000 تومان 8190000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
6690000 تومان 8390000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
6690000 تومان 8390000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
7090000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
7290000 تومان 9290000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
7390000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
7390000 تومان 9490000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
7690000 تومان 10790000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
7790000 تومان 9990000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
7790000 تومان 9690000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان لارا
8490000 تومان 11090000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
11205000 تومان 15100000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11205000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
آفر تور آنتالیا | 26 بهمن
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید مسافرت با کشتی تعطیلات جامع طبیعت گردی
روزهای رفت
جمعه
روزهای برگشت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
26 بهمن
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها جوانان
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی میان وعده ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر