تور آنتالیا | 8 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5490000 تومان 6775000 تومان 4580000 تومان
5840000 تومان 7445000 تومان 4820000 تومان
Belcon
4
U.ALL
6130000 تومان 7410000 تومان 5270000 تومان
6690000 تومان 8295000 تومان 5085000 تومان
6699000 تومان 8785000 تومان 5199000 تومان
7190000 تومان 9010000 تومان 5585000 تومان
7480000 تومان 9405000 تومان 5605000 تومان
7490000 تومان 9415000 تومان 5615000 تومان
7650000 تومان 9575000 تومان 5720000 تومان
7750000 تومان 9730000 تومان 5880000 تومان
Adonis
5
ALL
7790000 تومان 9710000 تومان 5860000 تومان
8130000 تومان 12300000 تومان 6040000 تومان
8230000 تومان 10320000 تومان 6090000 تومان
8280000 تومان 10370000 تومان 6140000 تومان
8490000 تومان 12980000 تومان 6240000 تومان
8920000 تومان 11375000 تومان 6455000 تومان
9460000 تومان 12185000 تومان 6780000 تومان
9420000 تومان 14925000 تومان 6635000 تومان
9780000 تومان 13040000 تومان 6940000 تومان
9820000 تومان 13350000 تومان 6930000 تومان
10050000 تومان 16890000 تومان 7100000 تومان
10620000 تومان 14325000 تومان 7090000 تومان
10900000 تومان 14325000 تومان 7420000 تومان
11190000 تومان 15465000 تومان 7665000 تومان
11280000 تومان 14970000 تومان 7645000 تومان
11380000 تومان 18175000 تومان 7795000 تومان
11670000 تومان 16210000 تومان 7810000 تومان
13380000 تومان 19105000 تومان 8995000 تومان
13380000 تومان 19105000 تومان 8995000 تومان
13380000 تومان 19105000 تومان 8995000 تومان
13850000 تومان 20100000 تومان 8970000 تومان
14030000 تومان 19160000 تومان 8890000 تومان
14220000 تومان 19620000 تومان 8860000 تومان
17090000 تومان 23510000 تومان 10670000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5085000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6699000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5199000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5585000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9405000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5605000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9415000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5615000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9575000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11375000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12185000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14925000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6635000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7665000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18175000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19105000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19105000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19105000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 8 شهریور
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید مسافرت با کشتی تعطیلات جامع طبیعت گردی
روزهای رفت
پنجشنبه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
8 شهریور
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها جوانان
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی میان وعده ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5490000تومان
text
[(edit)|به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182 |red|20PX|bold]
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Freebird Air

تصاویر