این تور در یک نگاه

تور آنتالیا | پرواز ایرانی

طول سفر
6 شب و 7 روز
شروع قیمت ها از

تماس بگیرید

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2990000 تومان
4890000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
کمر
4290000 تومان
6090000 تومان

2490000 تومان
2290000 تومان
لارا
4390000 تومان
6490000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
3790000 تومان
4720000 تومان

2490000 تومان
2290000 تومان
لارا
Miracle
5
U.ALL
4590000 تومان
6790000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
4790000 تومان
6890000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
5190000 تومان
7090000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
5390000 تومان
6490000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
5490000 تومان
6790000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
6190000 تومان
8890000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
کمر
6190000 تومان
8190000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
6690000 تومان
8390000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
6690000 تومان
8390000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
7090000 تومان


2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
7290000 تومان
9290000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
7390000 تومان


2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
7390000 تومان
9490000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
7690000 تومان
10790000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
7790000 تومان
9990000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
7790000 تومان
9690000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
لارا
8490000 تومان
11090000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
11205000 تومان
15100000 تومان

2690000 تومان
2290000 تومان
بلک
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11205000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور آنتالیا | پرواز ایرانی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

جوانان(جامعه هدف)

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

text

به دلیل نوسان قیمت های تور آنتالیا با پرواز ایرانی ، جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

خدمات

صبحانه

نهار

شام

بیمه مسافری

میان وعده

سه وعده غذایی و خدمات

راهنما فرودگاه

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

مسافرت با کشتی

تعطیلات جامع

طبیعت گردی

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com