ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 3 و 4 و 5 مرداد

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6070000 تومان 7990000 تومان 4490000 تومان لارا
6390000 تومان 7390000 تومان 5390000 تومان 4490000 تومان کمر
6950000 تومان 8270000 تومان 5700000 تومان 4490000 تومان لارا
8490000 تومان 11350000 تومان 6490000 تومان 4490000 تومان کمر
8950000 تومان 13490000 تومان 6650000 تومان 4490000 تومان کمر
9190000 تومان 11550000 تومان 6790000 تومان 4490000 تومان کندو
9390000 تومان 12690000 تومان 7090000 تومان 4490000 تومان بلک
9530000 تومان 12090000 تومان 6990000 تومان 4490000 تومان لارا
9890000 تومان 13850000 تومان 7190000 تومان 4490000 تومان لارا
9950000 تومان 15520000 تومان 7140000 تومان 4490000 تومان بلک
10750000 تومان 12900000 تومان 7490000 تومان 4490000 تومان کمر
10950000 تومان 14890000 تومان 7650000 تومان 4490000 تومان لارا
11790000 تومان 15250000 تومان 8350000 تومان 4490000 تومان لارا
11690000 تومان 18990000 تومان 7990000 تومان 4490000 تومان کمر
11990000 تومان 15920000 تومان 8120000 تومان 4490000 تومان لارا
12190000 تومان 19890000 تومان 8290000 تومان 4490000 تومان بلک
12650000 تومان 16790000 تومان 8550000 تومان 4490000 تومان لارا
14390000 تومان 19390000 تومان 9390000 تومان 4490000 تومان بلک
14490000 تومان 19490000 تومان 9470000 تومان 4490000 تومان لارا
14490000 تومان 19490000 تومان 9490000 تومان 4490000 تومان بلک
14750000 تومان 19890000 تومان 9590000 تومان 4490000 تومان لارا
14790000 تومان 19990000 تومان 9590000 تومان 4490000 تومان لارا
15190000 تومان 20650000 تومان 9790000 تومان 4490000 تومان بلک
15390000 تومان 22350000 تومان 9890000 تومان 4490000 تومان کمر
15650000 تومان 21190000 تومان 10050000 تومان 4490000 تومان لارا
15850000 تومان 21550000 تومان 10090000 تومان 4490000 تومان لارا
17190000 تومان 23690000 تومان 10790000 تومان 4490000 تومان لارا
20790000 تومان 32390000 تومان 12590000 تومان 4490000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
32390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 3 و 4 و 5 مرداد
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
5 مرداد
خدمات
بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه صبحانه نهار شام راهنمای محلی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6070000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر