ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 30 آبان و 1 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3750000 تومان 4450000 تومان 3390000 تومان 2700000 تومان لارا
3790000 تومان 4290000 تومان 3410000 تومان 2700000 تومان لارا
BELKON
4
ALL
3890000 تومان 4390000 تومان 3490000 تومان 2700000 تومان بلک
CENDER
4
ALL
4390000 تومان 5190000 تومان 3695000 تومان 2700000 تومان لارا
4390000 تومان 5090000 تومان 3690000 تومان 2700000 تومان لارا
4680000 تومان 6250000 تومان 3890000 تومان 2700000 تومان لارا
4790000 تومان 6250000 تومان 3990000 تومان 2700000 تومان کمر
4950000 تومان 5990000 تومان 3990000 تومان 2700000 تومان لارا
MIRACLE
5
U.ALL
5390000 تومان 6790000 تومان 4590000 تومان 2700000 تومان بلک
5650000 تومان 6990000 تومان 4790000 تومان 2700000 تومان لارا
5890000 تومان 7890000 تومان 4590000 تومان 2700000 تومان بلک
6190000 تومان 8390000 تومان 4490000 تومان 2700000 تومان کمر
6390000 تومان 8590000 تومان 4690000 تومان 2700000 تومان لارا
6690000 تومان 8990000 تومان 4820000 تومان 2700000 تومان لارا
6790000 تومان 8790000 تومان 4990000 تومان 2700000 تومان بلک
6890000 تومان 8990000 تومان 4890000 تومان 2700000 تومان لارا
6890000 تومان 9550000 تومان 4990000 تومان 2700000 تومان لارا
7090000 تومان 9240000 تومان 7150000 تومان 2700000 تومان لارا
7390000 تومان 9990000 تومان 5290000 تومان 2700000 تومان بلک
7590000 تومان 9890000 تومان 5290000 تومان 2700000 تومان لارا
7590000 تومان 9840000 تومان 5290000 تومان 2700000 تومان بلک
CALISTA
5
U.ALL
8590000 تومان 9840000 تومان 5830000 تومان 2700000 تومان بلک
8790000 تومان 11790000 تومان 5990000 تومان 2700000 تومان بلک
8790000 تومان 11790000 تومان 5990000 تومان 2700000 تومان بلک
8890000 تومان 12610000 تومان 6190000 تومان 2700000 تومان لارا
12490000 تومان 20090000 تومان 7790000 تومان 2700000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 30 آبان و 1 آذر
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
30 آبان و 1 آذر
خدمات
بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه صبحانه نهار شام راهنمای محلی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3750000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر