ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 4 و 5 مهر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6295000 تومان 8590000 تومان 5990000 تومان 4590000 تومان کمر
BELKON
4
ALL
6390000 تومان 8550000 تومان 5700000 تومان 4590000 تومان بلک
6550000 تومان 8700000 تومان 5990000 تومان 4590000 تومان لارا
6930000 تومان 8390000 تومان 5990000 تومان 4590000 تومان لارا
7460000 تومان 8830000 تومان 6090000 تومان 4590000 تومان لارا
CENDER
4
ALL
7595000 تومان 8950000 تومان 6340000 تومان 4590000 تومان لارا
8990000 تومان 12990000 تومان 6890000 تومان 4590000 تومان کمر
8990000 تومان 12290000 تومان 6890000 تومان 4590000 تومان کمر
9390000 تومان 11990000 تومان 6890000 تومان 4590000 تومان کندو
9690000 تومان 12790000 تومان 7350000 تومان 4590000 تومان لارا
9810000 تومان 14990000 تومان 7290000 تومان 4590000 تومان بلک
9990000 تومان 13990000 تومان 4590000 تومان کمر
10450000 تومان 14690000 تومان 7590000 تومان 4590000 تومان کمر
10650000 تومان 14650000 تومان 7750000 تومان 4590000 تومان لارا
10750000 تومان 17290000 تومان 7950000 تومان 4590000 تومان کمر
10990000 تومان 14390000 تومان 8490000 تومان 4590000 تومان لارا
12395000 تومان 16290000 تومان 8590000 تومان 4590000 تومان لارا
13350000 تومان 18490000 تومان 8990000 تومان 4590000 تومان لارا
13500000 تومان 18170000 تومان 9390000 تومان 4590000 تومان لارا
13510000 تومان 17885000 تومان 4590000 تومان لارا
13650000 تومان 18740000 تومان 8990000 تومان 4590000 تومان بلک
14340000 تومان 19890000 تومان 9990000 تومان 4590000 تومان بلک
14350000 تومان 19350000 تومان 9350000 تومان 4590000 تومان لارا
14850000 تومان 19950000 تومان 9590000 تومان 4590000 تومان لارا
15350000 تومان 21750000 تومان 10000000 تومان 4590000 تومان بلک
15450000 تومان 20995000 تومان 100500000 تومان 4590000 تومان بلک
15590000 تومان 21050000 تومان 10150000 تومان 4590000 تومان لارا
15850000 تومان 21250000 تومان 10440000 تومان 4590000 تومان لارا
18295000 تومان 30800000 تومان 11590000 تومان 4590000 تومان کمر
CALISTA
5
U.ALL
18490000 تومان 28390000 تومان 11690000 تومان 4590000 تومان بلک
20890000 تومان 32350000 تومان 12990000 تومان 4590000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17885000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
100500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
32350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 4 و 5 مهر ماه
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
4 و 5 مهر ماه
خدمات
بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه صبحانه نهار شام راهنمای محلی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6295000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر