ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 2 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3680000 تومان 4050000 تومان 3330000 تومان 2690000 تومان بلک
4430000 تومان 5290000 تومان 3560000 تومان 2690000 تومان لارا
5000000 تومان 6170000 تومان 3850000 تومان 2690000 تومان لارا
6070000 تومان 7700000 تومان 4380000 تومان 2690000 تومان لارا
6110000 تومان 7810000 تومان 4400000 تومان 2690000 تومان لارا
6470000 تومان 8360000 تومان 4585000 تومان 2690000 تومان لارا
barut lara
5
U.ALL
6560000 تومان 8490000 تومان 4630000 تومان 2690000 تومان لارا
6560000 تومان 8490000 تومان 4630000 تومان 2690000 تومان بلک
6760000 تومان 9490000 تومان 4730000 تومان 2690000 تومان کمر
6890000 تومان 8980000 تومان 4790000 تومان 2690000 تومان بلک
6890000 تومان 8980000 تومان 6890000 تومان 2690000 تومان لارا
6890000 تومان 8980000 تومان 6890000 تومان 2690000 تومان لارا
6970000 تومان 9110000 تومان 4840000 تومان 2690000 تومان لارا
7120000 تومان 9340000 تومان 4910000 تومان 2690000 تومان لارا
7700000 تومان 11710000 تومان 5200000 تومان 2690000 تومان بلک
7715000 تومان 10720000 تومان 5210000 تومان 2690000 تومان بلک
7960000 تومان 10585000 تومان 5330000 تومان 2690000 تومان بلک
8700000 تومان 11690000 تومان 5700000 تومان 2690000 تومان بلک
9020000 تومان 11410000 تومان 5700000 تومان 2690000 تومان بلک
10900000 تومان 13790000 تومان 6400000 تومان 2690000 تومان لارا
13450000 تومان 19110000 تومان 7260000 تومان 2690000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4585000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7715000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10585000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 2 اسفند
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
2 اسفند
خدمات
بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه صبحانه نهار شام راهنمای محلی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3680000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر