021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | تا 20 مرداد

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:20 مرداد
  • نام هتل
  • درجه هتل
  • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3495000 تومان 4290000 تومان 2580000 تومان 2690000 تومان کمر
4170000 تومان 5395000 تومان 2945000 تومان 2690000 تومان لارا
4290000 تومان 5575000 تومان 2995000 تومان 2690000 تومان لارا
4965000 تومان 6585000 تومان 3345000 تومان 2690000 تومان بلک
6595000 تومان 9065000 تومان 4170000 تومان 2690000 تومان لارا
6740000 تومان 9750000 تومان 4195000 تومان 2690000 تومان لارا
  • Wow Topkapi
  • ریما گشت
  • U.ALL
7535000 تومان 12185000 تومان 4595000 تومان 2690000 تومان لارا
7290000 تومان 12860000 تومان 4495000 تومان 2690000 تومان کمر
7965000 تومان 11695000 تومان 4840000 تومان 2690000 تومان لارا
7965000 تومان 12335000 تومان 4840000 تومان 2690000 تومان لارا
8760000 تومان 12280000 تومان 5240000 تومان 2690000 تومان لارا
9555000 تومان 13470000 تومان 5640000 تومان 2690000 تومان لارا
9555000 تومان 13470000 تومان 5640000 تومان 2690000 تومان لارا
10195000 تومان 14480000 تومان 5975000 تومان 2690000 تومان لارا
10395000 تومان 15595000 تومان 6065000 تومان 2690000 تومان بلک
10165000 تومان 14390000 تومان 5975000 تومان 2690000 تومان بلک
10595000 تومان 14995000 تومان 6160000 تومان 2690000 تومان لارا
10595000 تومان 14995000 تومان 6160000 تومان 2690000 تومان بلک
11360000 تومان 16170000 تومان 6545000 تومان 2690000 تومان بلک
12795000 تومان 18335000 تومان 7260000 تومان 2690000 تومان لارا
  • Calista Luxury Resort
  • ریما گشت
  • U.ALL
13960000 تومان 20080000 تومان 7840000 تومان 2690000 تومان بلک
22935000 تومان 39900000 تومان 12335000 تومان 2690000 تومان بلک
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Wow Topkapi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7535000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9555000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9555000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10165000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Calista Luxury Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
22935000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
روزهای رفت پنجشنبه , جمعه , شنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 20 مرداد ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات , ترانسفر فرودگاهی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما فرودگاه , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3495000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
اقامت در بهترین هتل های 4 تا 5 ستاره با خدمات ALL - UALL - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از فرودگاه به هتل و برعکس - لیدر و راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

,

توضیحات تور
پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. , پرداخت 50درصد مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , نرخ کودک بدون تخت 2.690.000 و نرخ کودک زیر 2 سال 190000 تومان و نت می باشد , پکیج در تاریخ جمعه و شنبه شامل 100.000 تومان افزایش نرخ میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .