ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

تور آنتالیا | 31 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3295000 تومان 3945000 تومان 2685000 تومان 3590000 تومان کمر
4155000 تومان 5195000 تومان 3190000 تومان 3590000 تومان لارا
4575000 تومان 5835000 تومان 3295000 تومان 3590000 تومان لارا
4745000 تومان 6090000 تومان 3395000 تومان 3590000 تومان بلک
5595000 تومان 8965000 تومان 3995000 تومان 3590000 تومان کمر
6245000 تومان 8595000 تومان 4240000 تومان 3590000 تومان کندو
Daima Biz
5
U.ALL
6340000 تومان 8485000 تومان 4195000 تومان 3590000 تومان کمر
6845000 تومان 9240000 تومان 4450000 تومان 3590000 تومان لارا
7095000 تومان 10095000 تومان 4575000 تومان 3590000 تومان لارا
7435000 تومان 10095000 تومان 4745000 تومان 3590000 تومان کمر
7435000 تومان 12795000 تومان 4745000 تومان 3590000 تومان بلک
7495000 تومان 10245000 تومان 4785000 تومان 3590000 تومان لارا
7935000 تومان 13795000 تومان 4995000 تومان 3590000 تومان کمر
8775000 تومان 12795000 تومان 5395000 تومان 3590000 تومان لارا
9195000 تومان 12765000 تومان 5595000 تومان 3590000 تومان لارا
9595000 تومان 13395000 تومان 5835000 تومان 3590000 تومان لارا
9595000 تومان 13395000 تومان 5835000 تومان 3590000 تومان بلک
10035000 تومان 13995000 تومان 6045000 تومان 3590000 تومان لارا
1035000 تومان 13995000 تومان 6045000 تومان 3590000 تومان لارا
10455000 تومان 14665000 تومان 6225000 تومان 3590000 تومان بلک
10875000 تومان 15285000 تومان 6465000 تومان 3590000 تومان بلک
12135000 تومان 19195000 تومان 7095000 تومان 3590000 تومان کمر
12595000 تومان 17895000 تومان 7345000 تومان 3590000 تومان بلک
13795000 تومان 19695000 تومان 7935000 تومان 3590000 تومان بلک
14645000 تومان 23445000 تومان 8355000 تومان 3590000 تومان بلک
23185000 تومان 40085000 تومان 20295000 تومان 3590000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4575000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5835000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8965000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8485000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6845000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4575000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7435000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7435000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4785000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7935000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12765000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10035000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
1035000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10455000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14665000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10875000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12135000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7935000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8355000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
23185000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
40085000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 31 شهریور
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
روزهای رفت
پنجشنبه جمعه شنبه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
31 شهریور
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
اقامت در بهترین هتل های 4 تا 5 ستاره با خدمات ALL - UALL - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از فرودگاه به هتل و برعکس - لیدر و راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا

تصاویر