ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 24 و 25 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3095000 تومان 3340000 تومان 2940000 تومان 2590000 تومان
3280000 تومان 3595000 تومان 2995000 تومان 2590000 تومان
3280000 تومان 3595000 تومان 2995000 تومان 2590000 تومان
3440000 تومان 3875000 تومان 3095000 تومان 2590000 تومان
3695000 تومان 4295000 تومان 3230000 تومان 2590000 تومان
3795000 تومان 4490000 تومان 3290000 تومان 2590000 تومان
3795000 تومان 4490000 تومان 3290000 تومان 2590000 تومان
3950000 تومان 4695000 تومان 3360000 تومان 2590000 تومان
Daima Biz
5
U.ALL
3950000 تومان 4695000 تومان 3360000 تومان 2590000 تومان
3975000 تومان 4755000 تومان 3370000 تومان 2590000 تومان
3975000 تومان 4755000 تومان 3370000 تومان 2590000 تومان
4040000 تومان 4870000 تومان 3395000 تومان 2590000 تومان
4345000 تومان 5365000 تومان 3555000 تومان 2590000 تومان
4460000 تومان 5560000 تومان 3595000 تومان 2590000 تومان
4670000 تومان 5900000 تومان 3695000 تومان 2590000 تومان
4895000 تومان 6285000 تومان 3835000 تومان 2590000 تومان
4970000 تومان 6395000 تومان 3870000 تومان 2590000 تومان
5085000 تومان 6590000 تومان 3895000 تومان 2590000 تومان
5085000 تومان 6590000 تومان 3895000 تومان 2590000 تومان
Miracle
5
U.ALL
5295000 تومان 6970000 تومان 4040000 تومان 2590000 تومان
Delphin Diva
5
U.ALL
5340000 تومان 6995000 تومان 4055000 تومان 2590000 تومان
5455000 تومان 7195000 تومان 4095000 تومان 2590000 تومان
5480000 تومان 7240000 تومان 4095000 تومان 2590000 تومان
Ela Quality
5
U.ALL
5495000 تومان 7280000 تومان 4135000 تومان 2590000 تومان
5675000 تومان 7445000 تومان 4075000 تومان 2590000 تومان
5685000 تومان 7585000 تومان 4230000 تومان 2590000 تومان
5695000 تومان 7595000 تومان 4240000 تومان 2590000 تومان
Royal Wings
5
U.ALL
5755000 تومان 7695000 تومان 4260000 تومان 2590000 تومان
5755000 تومان 7695000 تومان 4260000 تومان 2590000 تومان
Barut Lara
5
U.ALL
5795000 تومان 7795000 تومان 4295000 تومان 2590000 تومان
5895000 تومان 7895000 تومان 4330000 تومان 2590000 تومان
6055000 تومان 8195000 تومان 4395000 تومان 2590000 تومان
6660000 تومان 9190000 تومان 4695000 تومان 2590000 تومان
6695000 تومان 9265000 تومان 4735000 تومان 2590000 تومان
9485000 تومان 13850000 تومان 6095000 تومان 2590000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3875000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4755000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4755000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5365000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3555000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5085000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5085000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4055000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5455000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4135000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5675000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5685000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7585000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5755000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5755000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6055000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9265000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4735000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9485000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 24 و 25 شهریور
نوع تور
ورزش های آبی
روزهای رفت
جمعه شنبه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
25 شهریور
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای محلی سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3095000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر