ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 6 اردیبهشت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3870000 تومان 4090000 تومان 3650000 تومان 3000000 تومان Kemer
4170000 تومان 4530000 تومان 3810000 تومان 3000000 تومان Belek
4410000 تومان 4890000 تومان 3930000 تومان 3000000 تومان Lara
4530000 تومان 5070000 تومان 3990000 تومان 3000000 تومان Lara
4620000 تومان 5220000 تومان 4025000 تومان 3000000 تومان Belek
5060000 تومان 5870000 تومان 4275000 تومان 3000000 تومان Kemer
5120000 تومان 5965000 تومان 4275000 تومان 3000000 تومان Kemer
5430000 تومان 6430000 تومان 4430000 تومان 3000000 تومان Kundo
5430000 تومان 6430000 تومان 4430000 تومان 3000000 تومان Kemer
5750000 تومان 6910000 تومان 4600000 تومان 3000000 تومان Lara
5850000 تومان 7290000 تومان 4650000 تومان 3000000 تومان Lara
5990000 تومان 7100000 تومان 4710000 تومان 3000000 تومان Kemer
7310000 تومان 9245000 تومان 5370000 تومان 3000000 تومان Lara
7495000 تومان 9530000 تومان 5465000 تومان 3000000 تومان Lara
7940000 تومان 10190000 تومان 5690000 تومان 3000000 تومان Belek
7990000 تومان 10280000 تومان 5710000 تومان 3000000 تومان Belek
8190000 تومان 10560000 تومان 5810000 تومان 3000000 تومان Belek
9180000 تومان 12060000 تومان 6310000 تومان 3000000 تومان Belek
9180000 تومان 12060000 تومان 6320000 تومان 3000000 تومان Lara
9690000 تومان 12810000 تومان 6560000 تومان 3000000 تومان Belek
10495000 تومان 14030000 تومان 6960000 تومان 3000000 تومان Lara
11060000 تومان 14875000 تومان 7245000 تومان 3000000 تومان Kemer
12225000 تومان 16610000 تومان 7215000 تومان 3000000 تومان Belek
15200000 تومان 21075000 تومان 8500000 تومان 3000000 تومان Belek
20345000 تومان 28790000 تومان 10710000 تومان 3000000 تومان Belek
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4025000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4275000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5965000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4275000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kundo
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14875000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12225000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7215000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21075000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 6 اردیبهشت
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
6 اردیبهشت
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
شروع قیمت ها از
3870000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر