ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 6 اردیبهشت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4070000 تومان 4290000 تومان 3850000 تومان 3000000 تومان Kemer
4370000 تومان 4730000 تومان 4010000 تومان 3000000 تومان Belek
4610000 تومان 5090000 تومان 4130000 تومان 3000000 تومان Lara
4730000 تومان 5270000 تومان 4190000 تومان 3000000 تومان Lara
4820000 تومان 5420000 تومان 4225000 تومان 3000000 تومان Belek
5260000 تومان 6070000 تومان 4445000 تومان 3000000 تومان Kemer
5320000 تومان 6165000 تومان 4475000 تومان 3000000 تومان Kemer
5630000 تومان 6630000 تومان 4630000 تومان 3000000 تومان Kundo
5630000 تومان 6630000 تومان 3000000 تومان Kemer
5950000 تومان 7110000 تومان 4800000 تومان 3000000 تومان lara
6050000 تومان 7490000 تومان 4850000 تومان 3000000 تومان lara
7510000 تومان 9445000 تومان 5570000 تومان 3000000 تومان lara
8190000 تومان 10480000 تومان 5910000 تومان 3000000 تومان Belek
8390000 تومان 10760000 تومان 6010000 تومان 3000000 تومان Belek
9380000 تومان 12260000 تومان 6510000 تومان 3000000 تومان Belek
9380000 تومان 12260000 تومان 6520000 تومان 3000000 تومان lara
9890000 تومان 13010000 تومان 6760000 تومان 3000000 تومان Belek
10695000 تومان 14230000 تومان 7160000 تومان 3000000 تومان lara
11260000 تومان 15075000 تومان 7445000 تومان 3000000 تومان Kemer
14170000 تومان 19430000 تومان 8170000 تومان 3000000 تومان Belek
15400000 تومان 21270000 تومان 8700000 تومان 3000000 تومان Belek
20540000 تومان 28990000 تومان 10910000 تومان 3000000 تومان Belek
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4475000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kundo
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15075000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000 تومان
موقعیت مکانی
Belek
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 6 اردیبهشت
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
6 اردیبهشت
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
شروع قیمت ها از
4070000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر