ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 26 و 27 اردیبهشت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4690000 تومان 5100000 تومان 4270000 تومان 3500000 تومان کمر
4880000 تومان 5350000 تومان 4460000 تومان 3500000 تومان بلک
5290000 تومان 6000000 تومان 4570000 تومان 3500000 تومان لارا
5290000 تومان 6000000 تومان 4570000 تومان 3500000 تومان لارا
5510000 تومان 6340000 تومان 4690000 تومان 3500000 تومان لارا
5470000 تومان 6370000 تومان 4570000 تومان 3500000 تومان کمر
5620000 تومان 6600000 تومان 4650000 تومان 3500000 تومان کمر
5800000 تومان 6770000 تومان 4690000 تومان 3500000 تومان کمر
5890000 تومان 6770000 تومان 4690000 تومان 3500000 تومان کمر
6500000 تومان 8500000 تومان 5220000 تومان 3500000 تومان لارا
6540000 تومان 8920000 تومان 5250000 تومان 3500000 تومان کندو
6940000 تومان 8480000 تومان 3500000 تومان کمر
7030000 تومان 8600000 تومان 5210000 تومان 3500000 تومان کمر
7230000 تومان 10010000 تومان 3500000 تومان لارا
7520000 تومان 12710000 تومان 5680000 تومان 3500000 تومان کمر
Aska Lara
5
U.ALL
8040000 تومان 11660000 تومان 5940000 تومان 3500000 تومان لارا
8240000 تومان 11660000 تومان 5940000 تومان 3500000 تومان بلک
8300000 تومان 11020000 تومان 6190000 تومان 3500000 تومان بلک
8510000 تومان 10840000 تومان 6190000 تومان 3500000 تومان لارا
8800000 تومان 11290000 تومان 6340000 تومان 3500000 تومان بلک
8870000 تومان 11360000 تومان 6000000 تومان 3500000 تومان لارا
9530000 تومان 14000000 تومان 6140000 تومان 3500000 تومان لارا
9550000 تومان 13200000 تومان 6520000 تومان 3500000 تومان لارا
9550000 تومان 14330000 تومان 6640000 تومان 3500000 تومان بلک
10190000 تومان 13860000 تومان 6710000 تومان 3500000 تومان بلک
10300000 تومان 13540000 تومان 7090000 تومان 3500000 تومان لارا
10820000 تومان 15850000 تومان 7230000 تومان 3500000 تومان کمر
10990000 تومان 15990000 تومان 7390000 تومان 3500000 تومان لارا
10990000 تومان 15990000 تومان 7390000 تومان 3500000 تومان لارا
11810000 تومان 15790000 تومان 7840000 تومان 3500000 تومان بلک
12130000 تومان 17800000 تومان 3500000 تومان لارا
12300000 تومان 16500000 تومان 6980000 تومان 3500000 تومان بلک
12370000 تومان 16620000 تومان 7500000 تومان 3500000 تومان بلک
12700000 تومان 18980000 تومان 8170000 تومان 3500000 تومان بلک
13090000 تومان 21000000 تومان 8400000 تومان 3500000 تومان بلک
Voyage Belek
5
U.ALL
14030000 تومان 19110000 تومان 8200000 تومان 3500000 تومان بلک
24110000 تومان 34080000 تومان 12490000 تومان 3500000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
24110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
34080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 26 و 27 اردیبهشت
نوع تور
ماجراجویی ساحل تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
27 اردیبهشت
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4690000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر