ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 20 و 21 و 22 تیر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5190000 تومان 5990000 تومان 4490000 تومان لارا
5250000 تومان 6090000 تومان 4490000 تومان کمر
5680000 تومان 6730000 تومان 4620000 تومان 4490000 تومان لارا
7590000 تومان 10150000 تومان 5550000 تومان 4490000 تومان کمر
7650000 تومان 11720000 تومان 5600000 تومان 4490000 تومان کمر
8130000 تومان 10420000 تومان 5850000 تومان 4490000 تومان لارا
8340000 تومان 10730000 تومان 5950000 تومان 4490000 تومان کندو
8620000 تومان 13650000 تومان 5990000 تومان 4490000 تومان کمر
9130000 تومان 12470000 تومان 6370000 تومان 4490000 تومان لارا
8900000 تومان 14240000 تومان 6240000 تومان 4490000 تومان بلک
9690000 تومان 15490000 تومان 6790000 تومان 4490000 تومان بلک
9890000 تومان 13390000 تومان 6590000 تومان 4490000 تومان لارا
9990000 تومان 13880000 تومان 6800000 تومان 4490000 تومان لارا
11290000 تومان 18690000 تومان 7590000 تومان 4490000 تومان کمر
11470000 تومان 15400000 تومان 7530000 تومان 4490000 تومان لارا
12270000 تومان 16600000 تومان 7930000 تومان 4490000 تومان بلک
13200000 تومان 17850000 تومان 8390000 تومان 4490000 تومان لارا
Barut Lara
5
U.ALL
13230000 تومان 18050000 تومان 8420000 تومان 4490000 تومان لارا
13800000 تومان 18850000 تومان 8390000 تومان 4490000 تومان لارا
14030000 تومان 23430000 تومان 8800000 تومان 4490000 تومان کمر
14200000 تومان 19500000 تومان 8890000 تومان 4490000 تومان بلک
14210000 تومان 19400000 تومان 8190000 تومان 4490000 تومان لارا
14480000 تومان 22100000 تومان 8910000 تومان 4490000 تومان لارا
14500000 تومان 19790000 تومان 8790000 تومان 4490000 تومان لارا
14600000 تومان 20850000 تومان 9220000 تومان 4490000 تومان لارا
15250000 تومان 21050000 تومان 9420000 تومان 4490000 تومان لارا
15800000 تومان 21920000 تومان 9700000 تومان 4490000 تومان بلک
19390000 تومان 30250000 تومان 11650000 تومان 4490000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
19390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 20 و 21 و 22 تیر ماه
نوع تور
ماجراجویی ساحل تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
22 تیرماه
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5190000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر