ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 21 و 22 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9190000 تومان 10510000 تومان 8190000 تومان 4990000 تومان کمر
Belkon
5
U.ALL
9350000 تومان 10550000 تومان 8170000 تومان 4990000 تومان بلک
10250000 تومان 11590000 تومان 8990000 تومان 4990000 تومان لارا
Cender
5
U.ALL
10250000 تومان 11590000 تومان 8890000 تومان 4990000 تومان لارا
10530000 تومان 12250000 تومان 9250000 تومان 4990000 تومان لارا
10850000 تومان 12050000 تومان 9690000 تومان 4990000 تومان لارا
12250000 تومان 16150000 تومان 9690000 تومان 4990000 تومان کمر
12260000 تومان 16150000 تومان 9690000 تومان 4990000 تومان کمر
12950000 تومان 15720000 تومان 10820000 تومان 4990000 تومان کمر
14590000 تومان 20990000 تومان 10990000 تومان 4990000 تومان بلک
14990000 تومان 19990000 تومان 4990000 تومان کمر
15090000 تومان 21480000 تومان 11990000 تومان 4990000 تومان بلک
15510000 تومان 19750000 تومان 10190000 تومان 4990000 تومان لارا
16350000 تومان 23990000 تومان 12390000 تومان 4990000 تومان کمر
16990000 تومان 21290000 تومان 12550000 تومان 4990000 تومان بلک
17950000 تومان 23150000 تومان 12790000 تومان 4990000 تومان بلک
18190000 تومان 24590000 تومان 12850000 تومان 4990000 تومان بلک
18290000 تومان 23650000 تومان 12990000 تومان 4990000 تومان بلک
19700000 تومان 25350000 تومان 14590000 تومان 4990000 تومان بلک
Barut Lara
5
U.ALL
19950000 تومان 26150000 تومان 13750000 تومان 4990000 تومان لارا
20750000 تومان 31990000 تومان 15490000 تومان 4990000 تومان کمر
24990000 تومان 36390000 تومان 16790000 تومان 4990000 تومان بلک
33050000 تومان 52490000 تومان 20790000 تومان 4990000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
19700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
19950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
31990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
24990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
36390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
33050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
52490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 21 و 22 شهریور
نوع تور
ماجراجویی ساحل تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
21 و 22 شهریور
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
9190000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر