ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 24 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3690000 تومان 4315000 تومان 3105000 تومان 2690000 تومان لارا
4205000 تومان 4985000 تومان 3460000 تومان 2690000 تومان لارا
4830000 تومان 5920000 تومان 3775000 تومان 2690000 تومان لارا
4985000 تومان 6155000 تومان 3850000 تومان 2690000 تومان کمر
5295000 تومان 6625000 تومان 4010000 تومان 2690000 تومان کمر
5375000 تومان 6935000 تومان 4045000 تومان 2690000 تومان لارا
5530000 تومان 6935000 تومان 4125000 تومان 2690000 تومان کندو
5999000 تومان 7640000 تومان 4360000 تومان 2690000 تومان لارا
7045000 تومان 9745000 تومان 5060000 تومان 2690000 تومان لارا
7400000 تومان 10215000 تومان 5060000 تومان 2690000 تومان بلک
7795000 تومان 11385000 تومان 5255000 تومان 2690000 تومان لارا
8100000 تومان 10840000 تومان 5415000 تومان 2690000 تومان بلک
8100000 تومان 10840000 تومان 5415000 تومان 2690000 تومان بلک
8340000 تومان 11150000 تومان 5530000 تومان 2690000 تومان لارا
8810000 تومان 11835000 تومان 5765000 تومان 2690000 تومان لارا
9120000 تومان 12325000 تومان 5920000 تومان 2690000 تومان کمر
9280000 تومان 12555000 تومان 6000000 تومان 2690000 تومان بلک
9355000 تومان 12715000 تومان 6040000 تومان 2690000 تومان بلک
9510000 تومان 12945000 تومان 6110000 تومان 2690000 تومان لارا
9745000 تومان 13260000 تومان 6235000 تومان 2690000 تومان لارا
11000000 تومان 15510000 تومان 6870000 تومان 2690000 تومان بلک
11735000 تومان 16230000 تومان 7235000 تومان 2690000 تومان بلک
12545000 تومان 22345000 تومان 7640000 تومان 2690000 تومان بلک
15780000 تومان 22345000 تومان 9260000 تومان 2690000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4315000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3105000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4205000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4985000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3775000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4985000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6155000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6625000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6935000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6935000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4125000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5999000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10215000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11385000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5415000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5415000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11835000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5765000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12555000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9355000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12715000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11735000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12545000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 24 اسفند
نوع تور
ماجراجویی ساحل تعطیلات جامع نمایشگاهی
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
24 اسفند
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3690000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر