تور آنتالیا | تا 3 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2795000 تومان 3085000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان کمر
3155000 تومان 3585000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
3300000 تومان 3800000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
3440000 تومان 4015000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
3655000 تومان 4375000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
4090000 تومان 5020000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
4090000 تومان 5165000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
4305000 تومان 5310000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
4375000 تومان 5455000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
4450000 تومان 5525000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
4450000 تومان 5740000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
4735000 تومان 5955000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
5150000 تومان 7180000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
5165000 تومان 6600000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
5670000 تومان 7395000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
5670000 تومان 7395000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
6030000 تومان 7895000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان کمر
6030000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
6245000 تومان 8255000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
6315000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
6385000 تومان 8470000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
6695000 تومان 9780000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
6745000 تومان 8975000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان لارا
6745000 تومان 8975000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
7465000 تومان 10050000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
10105000 تومان 14000000 تومان 2490000 تومان 2190000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3085000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3585000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4015000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3655000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4375000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4305000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5455000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5525000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4735000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5955000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5165000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8255000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6315000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8975000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8975000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7465000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10105000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | تا 3 اسفند
نوع تور
ماجراجویی ساحل تعطیلات جامع نمایشگاهی
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
3 اسفند
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2795000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر