ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 18 بهمن

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
belkon
4
ALL
3680000 تومان 4050000 تومان 3330000 تومان 2690000 تومان بلک
4330000 تومان 4830000 تومان 3390000 تومان 2690000 تومان لارا
4980000 تومان 6150000 تومان 3830000 تومان 2690000 تومان لارا
Miracle
5
U.ALL
5160000 تومان 6390000 تومان 3930000 تومان 2690000 تومان لارا
6050000 تومان 7750000 تومان 4360000 تومان 2690000 تومان لارا
6150000 تومان 7880000 تومان 4400000 تومان 2690000 تومان لارا
6330000 تومان 8140000 تومان 4565000 تومان 2690000 تومان لارا
6400000 تومان 8880000 تومان 4550000 تومان 2690000 تومان کمر
6460000 تومان 8350000 تومان 4570000 تومان 2690000 تومان لارا
6540000 تومان 8470000 تومان 4610000 تومان 2690000 تومان بلک
6870000 تومان 8960000 تومان 6870000 تومان 2690000 تومان لارا
6870000 تومان 10220000 تومان 4770000 تومان 2690000 تومان بلک
6870000 تومان 8960000 تومان 4770000 تومان 2690000 تومان بلک
6870000 تومان 8960000 تومان 6870000 تومان 2690000 تومان لارا
6890000 تومان 8890000 تومان 4550000 تومان 2690000 تومان لارا
6890000 تومان 10000000 تومان 4810000 تومان 2690000 تومان بلک
7940000 تومان 10565000 تومان 5310000 تومان 2690000 تومان بلک
8100000 تومان 11350000 تومان 5350000 تومان 2690000 تومان بلک
8290000 تومان 11080000 تومان 5490000 تومان 2690000 تومان لارا
9090000 تومان 12290000 تومان 5880000 تومان 2690000 تومان بلک
11800000 تومان 19090000 تومان 7240000 تومان 2690000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4565000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10565000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 18 بهمن
نوع تور
ماجراجویی ساحل تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
18 بهمن
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3690000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر