ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور آنتالیا با پرواز ایرانی | نوروز 99 | دنیزلی

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5399000 تومان 6199000 تومان 4899000 تومان 4695000 تومان لارا
5859000 تومان 7099000 تومان 5399000 تومان 4695000 تومان بلک
5859000 تومان 7099000 تومان 5399000 تومان 4695000 تومان لارا
6159000 تومان 7699000 تومان 5659000 تومان 4695000 تومان لارا
6299000 تومان 8059000 تومان 5759000 تومان 4695000 تومان سیده
7099000 تومان 9659000 تومان 6299000 تومان 4695000 تومان بلک
7559000 تومان 10499000 تومان 6559000 تومان 4695000 تومان لارا
7599000 تومان 10659000 تومان 6699000 تومان 4695000 تومان کمر
7699000 تومان 10859000 تومان 6699000 تومان 4695000 تومان لارا
8199000 تومان 11799000 تومان 6699000 تومان 4695000 تومان لارا
8295000 تومان 10189000 تومان 6289000 تومان 4695000 تومان کمر
8495000 تومان 10489000 تومان 6699000 تومان 4695000 تومان کمر
8529000 تومان 12459000 تومان 7199000 تومان 4695000 تومان بلک
8759000 تومان 12959000 تومان 7359000 تومان 4695000 تومان لارا
8799000 تومان 14099000 تومان 7799000 تومان 4695000 تومان لارا
9099000 تومان 13599000 تومان 7619000 تومان 4695000 تومان لارا
9559000 تومان 14499000 تومان 7899000 تومان 4695000 تومان کمر
10199000 تومان 15799000 تومان 8359000 تومان 4695000 تومان لارا
10459000 تومان 16299000 تومان 8599000 تومان 4695000 تومان بلک
10459000 تومان 16299000 تومان 10459000 تومان 4695000 تومان لارا
10899000 تومان 17199000 تومان 8799000 تومان 4695000 تومان کمر
10995000 تومان 15459000 تومان 9339000 تومان 4695000 تومان بلک
11359000 تومان 18099000 تومان 9099000 تومان 4695000 تومان لارا
11799000 تومان 19059000 تومان 9459000 تومان 4695000 تومان لارا
12459000 تومان 20399000 تومان 9899000 تومان 4695000 تومان لارا
13599000 تومان 22599000 تومان 10599000 تومان 4695000 تومان بلک
13599000 تومان 22599000 تومان 10599000 تومان 4695000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5399000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6199000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4899000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5859000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7099000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5399000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5859000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7099000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5399000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6159000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7699000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5659000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6299000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8059000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5759000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7099000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9659000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6299000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7559000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10499000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6559000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7599000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10659000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6699000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7699000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10859000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6699000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8199000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6699000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10189000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6289000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10489000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6699000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8529000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12459000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7199000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8759000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12959000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7359000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8799000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14099000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7799000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9099000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13599000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7619000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9559000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14499000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7899000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10199000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8359000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10459000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16299000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8599000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10459000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16299000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10459000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10899000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17199000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8799000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15459000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9339000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11359000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18099000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11799000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19059000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9459000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12459000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20399000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9899000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13599000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22599000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10599000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
13599000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22599000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10599000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا با پرواز ایرانی | نوروز 99 | دنیزلی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما بین شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5399000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر