ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | ویژه 25 بهمن

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3680000 تومان 4050000 تومان 3330000 تومان 2690000 تومان بلک
4430000 تومان 5290000 تومان 3560000 تومان 2690000 تومان لارا
5000000 تومان 6170000 تومان 3850000 تومان 2690000 تومان لارا
5160000 تومان 6400000 تومان 3930000 تومان 2690000 تومان لارا
6070000 تومان 7770000 تومان 4380000 تومان 2690000 تومان لارا
6290000 تومان 8120000 تومان 4510000 تومان 2690000 تومان لارا
6330000 تومان 8145000 تومان 4510000 تومان 2690000 تومان لارا
barut lara
5
U.ALL
6560000 تومان 8490000 تومان 4630000 تومان 2690000 تومان لارا
6560000 تومان 8490000 تومان 4630000 تومان 2690000 تومان بلک
6760000 تومان 9490000 تومان 4730000 تومان 2690000 تومان کمر
6890000 تومان 10240000 تومان 4800000 تومان 2690000 تومان بلک
6890000 تومان 8980000 تومان 6890000 تومان 2690000 تومان لارا
6890000 تومان 8980000 تومان 6890000 تومان 2690000 تومان لارا
6890000 تومان 8990000 تومان 4790000 تومان 2690000 تومان لارا
6890000 تومان 8980000 تومان 4800000 تومان 2690000 تومان بلک
6890000 تومان 8980000 تومان 4790000 تومان 2690000 تومان بلک
7690000 تومان 10220000 تومان 5200000 تومان 2690000 تومان بلک
7715000 تومان 10720000 تومان 5210000 تومان 2690000 تومان بلک
8290000 تومان 11080000 تومان 5490000 تومان 2690000 تومان لارا
8700000 تومان 11690000 تومان 5700000 تومان 2690000 تومان بلک
11820000 تومان 19110000 تومان 7260000 تومان 2690000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8145000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7715000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | ویژه 25 بهمن
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
ویژه 25 بهمن
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3680000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر