این تور در یک نگاه

تور آنتالیا | ویژه 25 بهمن

طول سفر
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
ویژه 25 بهمن
شروع قیمت ها از

3680000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3680000 تومان
4050000 تومان

3330000 تومان
2690000 تومان
بلک
4430000 تومان
5290000 تومان

3560000 تومان
2690000 تومان
لارا
5000000 تومان
6170000 تومان

3850000 تومان
2690000 تومان
لارا
5160000 تومان
6400000 تومان

3930000 تومان
2690000 تومان
لارا
6070000 تومان
7770000 تومان

4380000 تومان
2690000 تومان
لارا
6290000 تومان
8120000 تومان

4510000 تومان
2690000 تومان
لارا
6330000 تومان
8145000 تومان

4510000 تومان
2690000 تومان
لارا
barut lara
5
U.ALL
6560000 تومان
8490000 تومان

4630000 تومان
2690000 تومان
لارا
6560000 تومان
8490000 تومان

4630000 تومان
2690000 تومان
بلک
6760000 تومان
9490000 تومان

4730000 تومان
2690000 تومان
کمر
6890000 تومان
10240000 تومان

4800000 تومان
2690000 تومان
بلک
6890000 تومان
8980000 تومان

6890000 تومان
2690000 تومان
لارا
6890000 تومان
8980000 تومان

6890000 تومان
2690000 تومان
لارا
6890000 تومان
8990000 تومان

4790000 تومان
2690000 تومان
لارا
6890000 تومان
8980000 تومان

4800000 تومان
2690000 تومان
بلک
6890000 تومان
8980000 تومان

4790000 تومان
2690000 تومان
بلک
7690000 تومان
10220000 تومان

5200000 تومان
2690000 تومان
بلک
7715000 تومان
10720000 تومان

5210000 تومان
2690000 تومان
بلک
8290000 تومان
11080000 تومان

5490000 تومان
2690000 تومان
لارا
8700000 تومان
11690000 تومان

5700000 تومان
2690000 تومان
بلک
11820000 تومان
19110000 تومان

7260000 تومان
2690000 تومان
بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8145000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7715000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور آنتالیا | ویژه 25 بهمن

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

text

[(edit)|به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182 |red|20PX|bold]

شرکت های هواپیمایی

Atlasglobal Airlines

توضیحات تور

پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک بدون تخت 2.690.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان و نت میباشد

خدمات تور

صبحانه

نهار

شام

بیمه مسافری

گشت شهری

نوع تور

ساحل

تعطیلات جامع

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com