ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

sun express

تور آنتالیا | پرواز سان اکسپرس | نوروز 1400

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7115000 تومان 8590000 تومان 8590000 تومان 4690000 تومان کمر
Aska Lara
5
ALL
7775000 تومان 9435000 تومان 6390000 تومان 4690000 تومان لارا
7840000 تومان 9540000 تومان 6420000 تومان 4690000 تومان لارا
8040000 تومان 9860000 تومان 6520000 تومان 4690000 تومان لارا
Kaya Belek
5
U.ALL
8090000 تومان 9875000 تومان 6605000 تومان 4690000 تومان بلک
8300000 تومان 9950000 تومان 6650000 تومان 4690000 تومان بلک
8300000 تومان 9950000 تومان 6650000 تومان 4690000 تومان لارا
8765000 تومان 10645000 تومان 6885000 تومان 4690000 تومان بلک
9160000 تومان 11655000 تومان 7080000 تومان 4690000 تومان لارا
9290000 تومان 11435000 تومان 7145000 تومان 4690000 تومان لارا
9290000 تومان 12295000 تومان 7145000 تومان 4690000 تومان لارا
10280000 تومان 13980000 تومان 7640000 تومان 4690000 تومان کمر
Voyage Belek
5
U.ALL
10610000 تومان 13415000 تومان 7805000 تومان 4690000 تومان بلک
10680000 تومان 13515000 تومان 7840000 تومان 4690000 تومان لارا
10680000 تومان 13515000 تومان 7840000 تومان 4690000 تومان لارا
10680000 تومان 13515000 تومان 7840000 تومان 4690000 تومان لارا
10680000 تومان 13515000 تومان 7840000 تومان 4690000 تومان لارا
10680000 تومان 13515000 تومان 7840000 تومان 4690000 تومان بلک
10890000 تومان 14455000 تومان 7920000 تومان 4690000 تومان بلک
10990000 تومان 14555000 تومان 8020000 تومان 4690000 تومان بلک
11075000 تومان 14110000 تومان 8040000 تومان 4690000 تومان بلک
11075000 تومان 14110000 تومان 8040000 تومان 4690000 تومان لارا
11470000 تومان 14705000 تومان 8235000 تومان 4690000 تومان لارا
11735000 تومان 15100000 تومان 8370000 تومان 4690000 تومان بلک
12590000 تومان 17905000 تومان 8795000 تومان 4690000 تومان بلک
12590000 تومان 17905000 تومان 8795000 تومان 4690000 تومان بلک
Regnum Carya
5
U.ALL
15230000 تومان 20345000 تومان 10115000 تومان 4690000 تومان بلک
16880000 تومان 22820000 تومان 10940000 تومان 4690000 تومان بلک
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7115000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9435000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9875000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6605000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8765000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6885000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11655000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11435000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13415000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7805000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14455000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14555000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14705000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11735000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17905000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17905000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10115000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

sun express

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | پرواز سان اکسپرس | نوروز 1400
مدت اقامت
6 شب و 7 روز اقامت
تاریخ اعتبار
نوروز 1400
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
sun express

تصاویر