این تور در یک نگاه

تور آنتالیا | پرواز فریبرد مستقیم | 27 دی و 4 بهمن

طول سفر
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
ویژه 27 دی و 4 بهمن
شروع قیمت ها از

3690000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Atalia
3
B.B
3690000 تومان
4280000 تومان

3290000 تومان
2890000 تومان
لارا
La Grande
5
ALL
4290000 تومان
5400000 تومان

3580000 تومان
2890000 تومان
سیده
4490000 تومان
5310000 تومان

3730000 تومان
2890000 تومان
کمر
4890000 تومان
5830000 تومان

3630000 تومان
2890000 تومان
بلک
5090000 تومان
6090000 تومان

4070000 تومان
2890000 تومان
سیده
5290000 تومان
7220000 تومان

4140000 تومان
2890000 تومان
لارا
5290000 تومان
6440000 تومان

4140000 تومان
2890000 تومان
سیده
5290000 تومان
6530000 تومان

4140000 تومان
2890000 تومان
سیده
5490000 تومان
6700000 تومان

4240000 تومان
2890000 تومان
سیده
5690000 تومان
8600000 تومان

4350000 تومان
2890000 تومان
لارا
5690000 تومان
7220000 تومان

4310000 تومان
2890000 تومان
لارا
5790000 تومان
7130000 تومان

4410000 تومان
2890000 تومان
سیده
Club Sera
5
U.ALL
5790000 تومان
7480000 تومان

4370000 تومان
2890000 تومان
لارا
6090000 تومان
8430000 تومان

4530000 تومان
2890000 تومان
سیده
6090000 تومان
7820000 تومان

4530000 تومان
2890000 تومان
لارا
6090000 تومان
7820000 تومان

4530000 تومان
2890000 تومان
لارا
6090000 تومان
7910000 تومان

4530000 تومان
2890000 تومان
لارا
6190000 تومان
7740000 تومان

4590000 تومان
2890000 تومان
بلک
6490000 تومان
8520000 تومان

4750000 تومان
2890000 تومان
لارا
sherwood
5
ALL
7090000 تومان
9030000 تومان

5050000 تومان
2890000 تومان
لارا
7090000 تومان
10420000 تومان

5000000 تومان
2890000 تومان
بلک
7590000 تومان
9810000 تومان

5280000 تومان
2890000 تومان
لارا
7590000 تومان
9810000 تومان

5280000 تومان
2890000 تومان
لارا
8000000 تومان
10680000 تومان

5460000 تومان
2890000 تومان
بلک
8090000 تومان
11110000 تومان

5510000 تومان
2890000 تومان
بلک
8090000 تومان
10680000 تومان

5510000 تومان
2890000 تومان
لارا
8290000 تومان
11020000 تومان

5580000 تومان
2890000 تومان
لارا
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7130000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور آنتالیا | پرواز فریبرد مستقیم | 27 دی و 4 بهمن

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Freebird Air

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 100% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

پکیج با پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ بلیط مابه تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود

نرخ کودک بدون تخت 2.890.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان و نت میباشد

خدمات تور

سه وعده غذایی و خدمات ویژه

ترانسفر فرودگاهی

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com