ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Freebird Air

تور آنتالیا | پرواز فریبرد مستقیم | 27 دی و 4 بهمن

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Atalia
3
B.B
3690000 تومان 4280000 تومان 3290000 تومان 2890000 تومان لارا
La Grande
5
ALL
4290000 تومان 5400000 تومان 3580000 تومان 2890000 تومان سیده
4490000 تومان 5310000 تومان 3730000 تومان 2890000 تومان کمر
4890000 تومان 5830000 تومان 3630000 تومان 2890000 تومان بلک
5090000 تومان 6090000 تومان 4070000 تومان 2890000 تومان سیده
5290000 تومان 7220000 تومان 4140000 تومان 2890000 تومان لارا
5290000 تومان 6440000 تومان 4140000 تومان 2890000 تومان سیده
5290000 تومان 6530000 تومان 4140000 تومان 2890000 تومان سیده
5490000 تومان 6700000 تومان 4240000 تومان 2890000 تومان سیده
5690000 تومان 8600000 تومان 4350000 تومان 2890000 تومان لارا
5690000 تومان 7220000 تومان 4310000 تومان 2890000 تومان لارا
5790000 تومان 7130000 تومان 4410000 تومان 2890000 تومان سیده
Club Sera
5
U.ALL
5790000 تومان 7480000 تومان 4370000 تومان 2890000 تومان لارا
6090000 تومان 8430000 تومان 4530000 تومان 2890000 تومان سیده
6090000 تومان 7820000 تومان 4530000 تومان 2890000 تومان لارا
6090000 تومان 7820000 تومان 4530000 تومان 2890000 تومان لارا
6090000 تومان 7910000 تومان 4530000 تومان 2890000 تومان لارا
6190000 تومان 7740000 تومان 4590000 تومان 2890000 تومان بلک
6490000 تومان 8520000 تومان 4750000 تومان 2890000 تومان لارا
sherwood
5
ALL
7090000 تومان 9030000 تومان 5050000 تومان 2890000 تومان لارا
7090000 تومان 10420000 تومان 5000000 تومان 2890000 تومان بلک
7590000 تومان 9810000 تومان 5280000 تومان 2890000 تومان لارا
7590000 تومان 9810000 تومان 5280000 تومان 2890000 تومان لارا
8000000 تومان 10680000 تومان 5460000 تومان 2890000 تومان بلک
8090000 تومان 11110000 تومان 5510000 تومان 2890000 تومان بلک
8090000 تومان 10680000 تومان 5510000 تومان 2890000 تومان لارا
8290000 تومان 11020000 تومان 5580000 تومان 2890000 تومان لارا
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
سیده
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Freebird Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | پرواز فریبرد مستقیم | 27 دی و 4 بهمن
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
ویژه 27 دی و 4 بهمن
خدمات
ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3690000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Freebird Air

تصاویر