ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | شهریور 97

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4295000 تومان 5285000 تومان 3390000 تومان 3395000 تومان کمر
4940000 تومان 6195000 تومان 3660000 تومان 3395000 تومان لارا
5285000 تومان 6735000 تومان 3795000 تومان 3395000 تومان لارا
5835000 تومان 7560000 تومان 4095000 تومان 3395000 تومان بلک
6295000 تومان 8285000 تومان 4350000 تومان 3395000 تومان کندو
6665000 تومان 8795000 تومان 4495000 تومان 3395000 تومان لارا
8995000 تومان 15645000 تومان 5695000 تومان 3395000 تومان کمر
Wow Topkapi
5
U.ALL
8595000 تومان 13570000 تومان 5490000 تومان 3395000 تومان لارا
9980000 تومان 14540000 تومان 6180000 تومان 3395000 تومان لارا
10295000 تومان 14295000 تومان 6335000 تومان 3395000 تومان لارا
11495000 تومان 16060000 تومان 6940000 تومان 3395000 تومان لارا
11195000 تومان 15645000 تومان 6795000 تومان 3395000 تومان لارا
11360000 تومان 15850000 تومان 6870000 تومان 3395000 تومان لارا
12395000 تومان 18395000 تومان 7390000 تومان 3395000 تومان بلک
12395000 تومان 17395000 تومان 7390000 تومان 3395000 تومان لارا
12740000 تومان 17895000 تومان 7560000 تومان 3395000 تومان بلک
12465000 تومان 18495000 تومان 7395000 تومان 3395000 تومان بلک
13090000 تومان 18440000 تومان 7735000 تومان 3395000 تومان بلک
13895000 تومان 19685000 تومان 8150000 تومان 3395000 تومان لارا
13895000 تومان 19685000 تومان 8150000 تومان 3395000 تومان لارا
13895000 تومان 19645000 تومان 8150000 تومان 3395000 تومان بلک
13985000 تومان 19785000 تومان 8185000 تومان 3395000 تومان لارا
16335000 تومان 23295000 تومان 9360000 تومان 3395000 تومان بلک
26195000 تومان 45260000 تومان 14295000 تومان 3395000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5285000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6735000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5835000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6665000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12465000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7735000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19685000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19685000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13985000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16335000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
26195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
45260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | شهریور 97
نوع تور
تعطیلات جامع ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
روزهای رفت
پنجشنبه جمعه شنبه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
شهریور 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها
خدمات
بیمه مسافرتی راهنمای محلی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی اینترنت رایگان راهنما فرودگاه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
پکیج به روی کمترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت به مبلغ پکیج اضافه می شود

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4295000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر