ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 3 و 4 خرداد

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4230000 تومان 4720000 تومان 3740000 تومان 4700000 تومان کمر
4660000 تومان 5260000 تومان 4060000 تومان 4700000 تومان بلک
4880000 تومان 5390000 تومان 3970000 تومان 4700000 تومان لارا
4680000 تومان 5390000 تومان 3970000 تومان 4700000 تومان لارا
4900000 تومان 5730000 تومان 4080000 تومان 4700000 تومان لارا
5990000 تومان 7160000 تومان 4840000 تومان 4700000 تومان کمر
9030000 تومان 10960000 تومان 6800000 تومان 4700000 تومان بلک
7720000 تومان 9520000 تومان 4700000 تومان لارا
91500000 تومان 11620000 تومان 6670000 تومان 4700000 تومان بلک
9860000 تومان 12390000 تومان 4700000 تومان کمر
10640000 تومان 13580000 تومان 7270000 تومان 4700000 تومان لارا
10880000 تومان 14480000 تومان 7270000 تومان 4700000 تومان بلک
10950000 تومان 14060000 تومان 7920000 تومان 4700000 تومان لارا
11200000 تومان 14440000 تومان 7980000 تومان 4700000 تومان لارا
11860000 تومان 15410000 تومان 7800000 تومان 4700000 تومان بلک
11860000 تومان 15410000 تومان 7800000 تومان 4700000 تومان لارا
14840000 تومان 19830000 تومان 9850000 تومان 4700000 تومان لارا
13460000 تومان 1780000 تومان 9100000 تومان 4700000 تومان بلک
14120000 تومان 22730000 تومان 9680000 تومان 4700000 تومان کمر
15120000 تومان 20160000 تومان 9980000 تومان 4700000 تومان لارا
14850000 تومان 1988000 تومان 9070000 تومان 4700000 تومان بلک
14850000 تومان 20880000 تومان 9070000 تومان 4700000 تومان بلک
14930000 تومان 20000000 تومان 9100000 تومان 4700000 تومان بلک
144900000 تومان 20400000 تومان 4700000 تومان لارا
15280000 تومان 20530000 تومان 9260000 تومان 4700000 تومان بلک
16700000 تومان 23820000 تومان 10190000 تومان 4700000 تومان بلک
20780000 تومان 27800000 تومان 12760000 تومان 4700000 تومان لارا
25870000 تومان 36420000 تومان 13800000 تومان 4700000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
91500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1988000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
144900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
25870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
36420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 3 و 4 خرداد
نوع تور
تعطیلات جامع ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
4 خرداد
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها
خدمات
بیمه مسافرتی راهنمای محلی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی اینترنت رایگان راهنما فرودگاه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
پکیج به روی کمترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت به مبلغ پکیج اضافه می شود

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4230000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر