ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 9 و 10 آبان ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3840000 تومان 4570000 تومان 3490000 تومان 2700000 تومان کمر
3990000 تومان 4490000 تومان 3490000 تومان 2700000 تومان لارا
Belkon
5
U.ALL
4130000 تومان 4790000 تومان 3550000 تومان 2700000 تومان بلک
4390000 تومان 5090000 تومان 3690000 تومان 2700000 تومان لارا
Cender
5
U.ALL
4450000 تومان 5190000 تومان 3690000 تومان 2700000 تومان لارا
5090000 تومان 7190000 تومان 4090000 تومان 2700000 تومان کمر
5220000 تومان 6350000 تومان 4090000 تومان 2700000 تومان کمر
5650000 تومان 6990000 تومان 4790000 تومان 2700000 تومان لارا
5890000 تومان 7600000 تومان 4490000 تومان 2700000 تومان لارا
6490000 تومان 8190000 تومان 4700000 تومان 2700000 تومان بلک
Concorde
5
U.ALL
6690000 تومان 9510000 تومان 4890000 تومان 2700000 تومان بلک
6990000 تومان 8960000 تومان 4990000 تومان 2700000 تومان لارا
Miracle
5
U.ALL
7390000 تومان 9510000 تومان 5190000 تومان 2700000 تومان لارا
7400000 تومان 9690000 تومان 5190000 تومان 2700000 تومان لارا
7590000 تومان 9890000 تومان 7590000 تومان 2700000 تومان لارا
7690000 تومان 10090000 تومان 5390000 تومان 2700000 تومان بلک
7990000 تومان 10490000 تومان 5490000 تومان 2700000 تومان لارا
8190000 تومان 10690000 تومان 8190000 تومان 2700000 تومان لارا
8790000 تومان 11690000 تومان 5890000 تومان 2700000 تومان لارا
8890000 تومان 11790000 تومان 5990000 تومان 2700000 تومان بلک
9090000 تومان 13390000 تومان 6090000 تومان 2700000 تومان کمر
9190000 تومان 12290000 تومان 6090000 تومان 2700000 تومان بلک
9290000 تومان 14290000 تومان 6190000 تومان 2700000 تومان بلک
9590000 تومان 12890000 تومان 6290000 تومان 2700000 تومان بلک
9590000 تومان 12890000 تومان 6290000 تومان 2700000 تومان لارا
9800000 تومان 13290000 تومان 6390000 تومان 2700000 تومان بلک
15390000 تومان 25290000 تومان 9190000 تومان 2700000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 9 و 10 آبان ماه
نوع تور
ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته طبیعت گردی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
9 و 10 آبان ماه
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3840000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر