ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 9 و 10 و 11 خرداد

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Cender
4
ALL
7150000 تومان 8880000 تومان 6100000 تومان 4500000 تومان لارا
7620000 تومان 8700000 تومان 5800000 تومان 4500000 تومان لارا
10050000 تومان 12790000 تومان 7740000 تومان 4500000 تومان کمر
11240000 تومان 14130000 تومان 4500000 تومان کمر
11300000 تومان 14220000 تومان 8370000 تومان 4500000 تومان کندو
11320000 تومان 14260000 تومان 7800000 تومان 4500000 تومان بلک
11590000 تومان 14820000 تومان 4500000 تومان لارا
11600000 تومان 14670000 تومان 8520000 تومان 4500000 تومان لارا
11670000 تومان 14780000 تومان 8560000 تومان 4500000 تومان بلک
12820000 تومان 20200000 تومان 9200000 تومان 4500000 تومان کمر
12850000 تومان 17920000 تومان 9100000 تومان 4500000 تومان لارا
13090000 تومان 16920000 تومان 9270000 تومان 4500000 تومان لارا
14480000 تومان 18900000 تومان 9300000 تومان 4500000 تومان لارا
14900000 تومان 18860000 تومان 10000000 تومان 4500000 تومان بلک
15530000 تومان 20560000 تومان 9760000 تومان 4500000 تومان لارا
15590000 تومان 20060000 تومان 10470000 تومان 4500000 تومان بلک
16820000 تومان 22250000 تومان 4500000 تومان لارا
Voyage Belek
5
U.ALL
17100000 تومان 22930000 تومان 10430000 تومان 4500000 تومان بلک
17540000 تومان 23580000 تومان 10620000 تومان 4500000 تومان بلک
17970000 تومان 26320000 تومان 11480000 تومان 4500000 تومان کمر
18570000 تومان 24540000 تومان 11400000 تومان 4500000 تومان لارا
18800000 تومان 24880000 تومان 11900000 تومان 4500000 تومان لارا
20080000 تومان 27390000 تومان 11705000 تومان 4500000 تومان بلک
21000000 تومان 28600000 تومان 12330000 تومان 4500000 تومان بلک
21200000 تومان 28460000 تومان 12870000 تومان 4500000 تومان بلک
27720000 تومان 37350000 تومان 16700000 تومان 4500000 تومان لارا
34720000 تومان 47850000 تومان 19900000 تومان 4500000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11705000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
21000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
21200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
27720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
37350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
34720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
47850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 9 و 10 و 11 خرداد
نوع تور
ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته طبیعت گردی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
11 خرداد
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7150000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر