ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 27 و 28 و 29 تیر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5790000 تومان 6790000 تومان 4490000 تومان لارا
5890000 تومان 6890000 تومان 4890000 تومان 4490000 تومان کمر
6220000 تومان 8390000 تومان 5290000 تومان 4490000 تومان لارا
7880000 تومان 11050000 تومان 5590000 تومان 4490000 تومان کمر
8620000 تومان 12940000 تومان 5990000 تومان 4490000 تومان کمر
8750000 تومان 13630000 تومان 6320000 تومان 4490000 تومان کمر
9130000 تومان 11760000 تومان 6500000 تومان 4490000 تومان کندو
9500000 تومان 12320000 تومان 6500000 تومان 4490000 تومان لارا
9590000 تومان 15280000 تومان 6890000 تومان 4490000 تومان بلک
9950000 تومان 14200000 تومان 6890000 تومان 4490000 تومان لارا
10200000 تومان 16990000 تومان 6770000 تومان 4490000 تومان کمر
10590000 تومان 14390000 تومان 7390000 تومان 4490000 تومان لارا
10890000 تومان 18290000 تومان 7490000 تومان 4490000 تومان بلک
11590000 تومان 15590000 تومان 7690000 تومان 4490000 تومان لارا
12090000 تومان 20490000 تومان 7990000 تومان 4490000 تومان کمر
12590000 تومان 16990000 تومان 8250000 تومان 4490000 تومان لارا
12950000 تومان 19260000 تومان 8150000 تومان 4490000 تومان بلک
13450000 تومان 20190000 تومان 8390000 تومان 4490000 تومان لارا
13990000 تومان 20290000 تومان 8670000 تومان 4490000 تومان لارا
14150000 تومان 19290000 تومان 8990000 تومان 4490000 تومان بلک
14270000 تومان 21750000 تومان 8800000 تومان 4490000 تومان لارا
14485000 تومان 21890000 تومان 8915000 تومان 4490000 تومان لارا
14620000 تومان 22320000 تومان 8790000 تومان 4490000 تومان لارا
14650000 تومان 27250000 تومان 8990000 تومان 4490000 تومان کمر
14990000 تومان 22990000 تومان 9180000 تومان 4490000 تومان بلک
15450000 تومان 21190000 تومان 9680000 تومان 4490000 تومان لارا
18090000 تومان 22170000 تومان 10990000 تومان 4490000 تومان لارا
20190000 تومان 32320000 تومان 11750000 تومان 4490000 تومان بلک
35670000 تومان 61090000 تومان 19790000 تومان 4490000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14485000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8915000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
32320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
35670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
61090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 27 و 28 و 29 تیر ماه
نوع تور
ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته طبیعت گردی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
29 تیر ماه
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5790000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر