021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | تا 30 تیر

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:28 و 29 و 30 تیر
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • asel hotel
 • ریما گشت
 • ALL
3395000 تومان 4055000 تومان 2750000 تومان
 • lara hadrianous
 • ریما گشت
 • ALL
3925000 تومان 4835000 تومان 2995000 تومان
 • Orange park hotel
 • ریما گشت
 • ALL
4235000 تومان 5295000 تومان 3165000 تومان
 • maya woeld belek
 • ریما گشت
 • ALL
4665000 تومان 5930000 تومان 3375000 تومان
 • viking star
 • ریما گشت
 • ALL
5070000 تومان 6555000 تومان 3585000 تومان
 • grand ring
 • ریما گشت
 • ALL
5225000 تومان 8355000 تومان 3660000 تومان
 • kervanseray lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
5895000 تومان 7795000 تومان 3995000 تومان
 • diama biz
 • ریما گشت
 • U.ALL
6060000 تومان 8040000 تومان 4080000 تومان
6165000 تومان 8195000 تومان 4130000 تومان
 • rixos down town
 • ریما گشت
 • ALL
6375000 تومان 8495000 تومان 4235000 تومان
 • grand park lara
 • ریما گشت
 • ALL
6375000 تومان 8940000 تومان 4235000 تومان
 • wow topkapi
 • ریما گشت
 • U.ALL
6840000 تومان 10635000 تومان 4470000 تومان
 • orange county kemer
 • ریما گشت
 • U.ALL
7365000 تومان 12630000 تومان 4730000 تومان
 • crystal water world
 • ریما گشت
 • U.ALL
7625000 تومان 11490000 تومان 4860000 تومان
 • fame residence lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
7935000 تومان 11440000 تومان 4995000 تومان
 • miracle resort lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
8095000 تومان 11090000 تومان 5095000 تومان
 • xanadu resort belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
8355000 تومان 12095000 تومان 5225000 تومان
 • delphin palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
8665000 تومان 11950000 تومان 5385000 تومان
 • sherwood breezes
 • ریما گشت
 • U.ALL
8720000 تومان 12030000 تومان 5395000 تومان
 • cornelia diamond
 • ریما گشت
 • U.ALL
9240000 تومان 12795000 تومان 5670000 تومان
 • delphin be grand
 • ریما گشت
 • U.ALL
10075000 تومان 14060000 تومان 5720000 تومان
 • susei luxury resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
9495000 تومان 13195000 تومان 5795000 تومان
 • delphin diva
 • ریما گشت
 • U.ALL
9655000 تومان 13435000 تومان 5880000 تومان
 • royal wings
 • ریما گشت
 • U.ALL
9970000 تومان 13895000 تومان 6035000 تومان
 • rixos sungate
 • ریما گشت
 • U.ALL
9970000 تومان 17055000 تومان 6035000 تومان
 • royal holiday
 • ریما گشت
 • U.ALL
9970000 تومان 13895000 تومان 6035000 تومان
 • titanic beach
 • ریما گشت
 • U.ALL
10180000 تومان 14220000 تومان 6140000 تومان
10870000 تومان 15250000 تومان 6495000 تومان
 • calista luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
13495000 تومان 19225000 تومان 7795000 تومان
 • rixos premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
13750000 تومان 21895000 تومان 7930000 تومان
 • maxx royal belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
21395000 تومان 36845000 تومان 11760000 تومان
asel hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
lara hadrianous
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3925000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orange park hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4235000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
maya woeld belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4665000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3375000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
viking star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3585000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
grand ring
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5225000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
kervanseray lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
diama biz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6165000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
rixos down town
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
grand park lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4235000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
wow topkapi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
orange county kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7365000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
crystal water world
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
fame residence lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7935000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
miracle resort lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
xanadu resort belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8355000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
delphin palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8665000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5385000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
sherwood breezes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
cornelia diamond
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
delphin be grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
susei luxury resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
delphin diva
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9655000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
royal wings
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
rixos sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
royal holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
titanic beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10180000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
calista luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
rixos premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
maxx royal belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
21395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , شهر و خرید , تعطیلات جامع , ورزش های آبی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , طبیعت گردی ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 28 و 29 و 30 تیر ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه , نهار , شام , راهنما فرودگاه , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3395000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , نرخ کودک بدون تخت 2.690.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان و نت میباشد , تاریخ پنج شنبه 28 تیر 100.000 تومان و تاریخ جمعه 29 تیر 200.000 شامل افزایش نرخ میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .