ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

آفر دقیقه 90 | آنتالیا | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4865000 تومان 5060000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان کمر
5470000 تومان 5985000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
5805000 تومان 6490000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان بلک
6240000 تومان 7150000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان کمر
6430000 تومان 7430000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان کندو
6430000 تومان 7430000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان کمر
7055000 تومان 8360000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
7310000 تومان 8740000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان کمر
7990000 تومان 9775000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
8155000 تومان 10750000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
8930000 تومان 11180000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
9735000 تومان 12380000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان بلک
9255000 تومان 11660000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
9255000 تومان 11660000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان کمر
9255000 تومان 11660000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
9365000 تومان 11835000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان بلک
9940000 تومان 12690000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان بلک
10215000 تومان 13110000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
10285000 تومان 13210000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان لارا
12580000 تومان 16645000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان بلک
12035000 تومان 19620000 تومان 4290000 تومان 4290000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4865000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5985000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5805000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7055000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9735000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9255000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9255000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9255000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9365000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11835000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10285000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12035000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
آفر دقیقه 90 | آنتالیا | نوروز 98
نوع تور
ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته طبیعت گردی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
28 اسفند ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 فروردین
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4865000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر