ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 31 مرداد ، 1 و 2 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7490000 تومان 8890000 تومان 6150000 تومان 4990000 تومان لارا
7590000 تومان 8950000 تومان 6290000 تومان 4990000 تومان کمر
8090000 تومان 9650000 تومان 6550000 تومان 4990000 تومان لارا
9190000 تومان 12190000 تومان 7090000 تومان 4990000 تومان کمر
10440000 تومان 13150000 تومان 7690000 تومان 4990000 تومان کندو
11750000 تومان 14790000 تومان 7890000 تومان 4990000 تومان لارا
10780000 تومان 14390000 تومان 8050000 تومان 4990000 تومان کمر
10790000 تومان 13730000 تومان 7890000 تومان 4990000 تومان لارا
12090000 تومان 18480000 تومان 8590000 تومان 4990000 تومان بلک
12670000 تومان 17290000 تومان 8790000 تومان 4990000 تومان لارا
12750000 تومان 18570000 تومان 8850000 تومان 4990000 تومان کمر
13190000 تومان 16950000 تومان 9290000 تومان 4990000 تومان لارا
13390000 تومان 18740000 تومان 9320000 تومان 4990000 تومان لارا
13550000 تومان 21390000 تومان 9370000 تومان 4990000 تومان کمر
14090000 تومان 21950000 تومان 9350000 تومان 4990000 تومان بلک
15350000 تومان 20550000 تومان 10190000 تومان 4990000 تومان لارا
15490000 تومان 20490000 تومان 10490000 تومان 4990000 تومان بلک
16190000 تومان 21790000 تومان 10590000 تومان 4990000 تومان لارا
16250000 تومان 21590000 تومان 10850000 تومان 4990000 تومان لارا
16990000 تومان 22690000 تومان 11150000 تومان 4990000 تومان بلک
17040000 تومان 23840000 تومان 11350000 تومان 4990000 تومان بلک
17090000 تومان 23150000 تومان 11050000 تومان 4990000 تومان لارا
17150000 تومان 22990000 تومان 11350000 تومان 4990000 تومان لارا
17390000 تومان 23290000 تومان 11390000 تومان 4990000 تومان لارا
17490000 تومان 23750000 تومان 11250000 تومان 4990000 تومان لارا
20150000 تومان 33490000 تومان 12550000 تومان 4990000 تومان کمر
21590000 تومان 29950000 تومان 13290000 تومان 4990000 تومان لارا
26390000 تومان 41390000 تومان 15690000 تومان 4990000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
33490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
21590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
26390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
41390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 31 مرداد ، 1 و 2 شهریور
نوع تور
ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته طبیعت گردی
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
31 مرداد ، 1 و 2 شهریور
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام راهنما فرودگاه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7490000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر