ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Meraj Airlines

تور آفری استانبول | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Gorur
3
B.B
2995000 تومان 4320000 تومان 2920000 تومان 2395000 تومان
3230000 تومان 4420000 تومان 3020000 تومان 2395000 تومان
3330000 تومان 4590000 تومان 3050000 تومان 2395000 تومان
Sabena
3
B.B
3420000 تومان 4050000 تومان 3070000 تومان 2395000 تومان
Arach
3
B.B
3420000 تومان 4750000 تومان 2930000 تومان 2395000 تومان
Prens
3
B.B
3700000 تومان 5310000 تومان 3490000 تومان 2395000 تومان
Alfa
3
B.B
3980000 تومان 5800000 تومان 3280000 تومان 2395000 تومان
4050000 تومان 6010000 تومان 3280000 تومان 2395000 تومان
4090000 تومان 6090000 تومان 3290000 تومان 2395000 تومان
4260000 تومان 6220000 تومان 3280000 تومان 2395000 تومان
4330000 تومان 6570000 تومان 3350000 تومان 2395000 تومان
Marmaray
4
B.B
4330000 تومان 6570000 تومان 3280000 تومان 2395000 تومان
Fronya
4
B.B
4330000 تومان 6570000 تومان 3280000 تومان 2395000 تومان
Dora
4
B.B
4400000 تومان 6710000 تومان 3350000 تومان 2395000 تومان
4610000 تومان 7130000 تومان 3350000 تومان 2395000 تومان
Lion
4
B.B
4650000 تومان 7210000 تومان 3290000 تومان 2395000 تومان
4730000 تومان 7370000 تومان 3210000 تومان 2395000 تومان
4750000 تومان 7270000 تومان 3560000 تومان 2395000 تومان
Klass
4
B.B
4820000 تومان 6710000 تومان 3560000 تومان 2395000 تومان
4960000 تومان 7830000 تومان 3770000 تومان 2395000 تومان
4970000 تومان 7850000 تومان 3850000 تومان 2395000 تومان
5130000 تومان 8170000 تومان 4010000 تومان 2395000 تومان
5130000 تومان 8170000 تومان 3850000 تومان 2395000 تومان
5130000 تومان 8010000 تومان 3850000 تومان 2395000 تومان
5130000 تومان 8170000 تومان 4090000 تومان 2395000 تومان
5130000 تومان 8170000 تومان 4090000 تومان 2395000 تومان
5210000 تومان 8330000 تومان 3770000 تومان 2395000 تومان
5530000 تومان 8970000 تومان 3930000 تومان 2395000 تومان
5610000 تومان 8970000 تومان 3850000 تومان 2395000 تومان
5610000 تومان 8970000 تومان 3930000 تومان 2395000 تومان
6010000 تومان 9930000 تومان 3930000 تومان 2395000 تومان
6010000 تومان 9160000 تومان 3980000 تومان 2395000 تومان
6410000 تومان 10570000 تومان 4330000 تومان 2395000 تومان
6730000 تومان 11530000 تومان 2890000 تومان 2395000 تومان
6810000 تومان 10570000 تومان 4730000 تومان 2395000 تومان
6890000 تومان 11690000 تومان 4330000 تومان 2395000 تومان
6970000 تومان 11850000 تومان 4890000 تومان 2395000 تومان
Swiss
5
B.B
7290000 تومان 12330000 تومان 5290000 تومان 2395000 تومان
13130000 تومان 21130000 تومان 8090000 تومان 2395000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Meraj Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آفری استانبول | نوروز 98
مدت اقامت
5 شب و 6 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 98
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنمای تور
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
تورهای متنوع استانبول با بهترین ایرلاین ترکیه بهترین هتل های استانبول که به صورت گارانتی در اخیار آژانس هواپیمایی ریما گشت می باشد را با ما تجربه کنید پکیج برای رفت 29 اسفند و 2 و 4 فروردین مبلغ 500.000 تومان و 7 فروردین مبلغ 300.000 تومان و برای برگشت 9 فروردین مبلغ 500.000 تومان افزایش نرخ دارد.
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
بیزنس فرست کلاس کلاس اقتصادی کلاس اقتصادی (پریمیوم)
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت بلیط یک طرفه
شروع قیمت ها از
2995000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Meraj Airlines

تصاویر