ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

آفر تور استانبول | نوروز 99 | پرواز ماهان

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
sabena
3
B.B
4360000 تومان 5530000 تومان 3260000 تومان 3500000 تومان آکسارای
4440000 تومان 5670000 تومان 3780000 تومان 3500000 تومان آکسارای
Alfa
3
B.B
4870000 تومان 6540000 تومان 3990000 تومان 3500000 تومان آکسارای
Budo
3
B.B
5090000 تومان 6970000 تومان 4150000 تومان 3500000 تومان آکسارای
5090000 تومان 7550000 تومان 4215000 تومان 3500000 تومان شیشلی
Icon
4
B.B
5380000 تومان 7550000 تومان 4215000 تومان 3500000 تومان دولاپ دره
5450000 تومان 7700000 تومان 4290000 تومان 3500000 تومان تکسیم
Dora
4
B.B
5450000 تومان 7700000 تومان 4215000 تومان 3500000 تومان دولاپ دره
5810000 تومان 8420000 تومان 4360000 تومان 3500000 تومان تپه باشی
5810000 تومان 8420000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان تکسیم
5810000 تومان 8420000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان تکسیم
5810000 تومان 8420000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان شیشلی
6100000 تومان 9000000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان تکسیم
6180000 تومان 9150000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان تکسیم
6180000 تومان 9150000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان پیاله پاشا
6250000 تومان 9290000 تومان 4650000 تومان 3500000 تومان تکسیم
Konak
4
B.B
6400000 تومان 9600000 تومان 4640000 تومان 3500000 تومان تکسیم
6480000 تومان 9760000 تومان 4720000 تومان 3500000 تومان تکسیم
6480000 تومان 9760000 تومان 4720000 تومان 3500000 تومان شیشلی
6680000 تومان 10160000 تومان 4800000 تومان 3500000 تومان تکسیم
6880000 تومان 10560000 تومان 4880000 تومان 3500000 تومان تکسیم
6960000 تومان 10720000 تومان 4960000 تومان 3500000 تومان تکسیم
7200000 تومان 11200000 تومان 5040000 تومان 3500000 تومان تکسیم
7360000 تومان 11520000 تومان 5440000 تومان 3500000 تومان شیشلی
7370000 تومان 11540000 تومان 5160000 تومان 3500000 تومان شیشلی
7680000 تومان 12160000 تومان 5360000 تومان 3500000 تومان تکسیم
8000000 تومان 12800000 تومان 5360000 تومان 3500000 تومان تکسیم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4215000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4215000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
دولاپ دره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4215000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
دولاپ دره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تپه باشی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
پیاله پاشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
آفر تور استانبول | نوروز 99 | پرواز ماهان
نوع تور
شهر و خرید
روزهای برگشت
شنبه
مدت اقامت
5 شب و 6 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنمای تور
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4360000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر