ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور استانبول | اعتبار تا 10 بهمن ماه

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
YUVAM
3
B.B
2250000 تومان 2625000 تومان 2250000 تومان 1890000 تومان
2480000 تومان 2880000 تومان 2280000 تومان 1890000 تومان
MONOPOL
3
B.B
2550000 تومان 3200000 تومان 2380000 تومان 1890000 تومان
VIZON
4
B.B
2600000 تومان 3245000 تومان 2280000 تومان 1890000 تومان
2580000 تومان 3210000 تومان 2470000 تومان 1890000 تومان
2590000 تومان 3240000 تومان 2360000 تومان 1890000 تومان
ICON
4
B.B
2600000 تومان 3210000 تومان 2360000 تومان 1890000 تومان
DORA
4
B.B
2600000 تومان 3210000 تومان 2440000 تومان 1890000 تومان
2790000 تومان 3550000 تومان 2490000 تومان 1890000 تومان
2800000 تومان 3650000 تومان 2640000 تومان 1890000 تومان
MARBLE
4
B.B
2870000 تومان 3620000 تومان 2480000 تومان 1890000 تومان
2990000 تومان 4040000 تومان 2580000 تومان 1890000 تومان
3040000 تومان 4110000 تومان 2740000 تومان 1890000 تومان
3100000 تومان 4250000 تومان 2700000 تومان 1890000 تومان
3320000 تومان 4425000 تومان 2750000 تومان 1890000 تومان
3167000 تومان 4360000 تومان 2735000 تومان 1890000 تومان
3210000 تومان 4440000 تومان 2610000 تومان 1890000 تومان
3375000 تومان 4795000 تومان 2810000 تومان 1890000 تومان
3485000 تومان 4670000 تومان 2589000 تومان 1890000 تومان
SURMELI
5
B.B
3400000 تومان 4880000 تومان 2534000 تومان 1890000 تومان
3610000 تومان 5155000 تومان 2855000 تومان 1890000 تومان
4300000 تومان 6660000 تومان 3190000 تومان 1890000 تومان
4685000 تومان 7390000 تومان 3410000 تومان 1890000 تومان
4720000 تومان 7500000 تومان 3210000 تومان 1890000 تومان
5145000 تومان 7820000 تومان 3000000 تومان 1890000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2625000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4425000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3167000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2735000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3485000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2589000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2534000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5155000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2855000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4685000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | اعتبار تا 10 بهمن ماه
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
3 شب و 4 روز اقامت
تاریخ اعتبار
اعتبار تا 10 بهمن ماه
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
توجه : تاریخ اولین ورود مسافر08 دی ماه لغایت11 بهمن ماه می باشد

توجه : تورهای رفت شنبه و یک شنبه به مدت 2 شب 3 روز و 3 شب و 4 روز پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد

توجه : افزایش نرخ پرواز اطلس گلوبال در تاریخ برگشت 20 دی ماه 400.000 تومان میباشد

توجه : افزایش نرخ پرواز اطلس گلوبال در تاریخ های برگشت 11-12-13-14-15-16 دی ماه و -10-11 بهمن ماه 150.000 تومان میباشد

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2250000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر