ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور استانبول | تا 9 اسفند

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1890000 تومان 2290000 تومان 1790000 تومان 1590000 تومان
1890000 تومان 2290000 تومان 1790000 تومان 1590000 تومان
Reydel
3
B.B
1930000 تومان 2390000 تومان 1850000 تومان 1590000 تومان
1990000 تومان 2490000 تومان 1850000 تومان 1590000 تومان
2090000 تومان 2650000 تومان 1890000 تومان 1590000 تومان
2120000 تومان 2690000 تومان 1890000 تومان 1590000 تومان
1890000 تومان 2890000 تومان 1890000 تومان 1590000 تومان
Icon
4
B.B
2290000 تومان 2990000 تومان 1950000 تومان 1590000 تومان
2390000 تومان 3190000 تومان 1950000 تومان 1590000 تومان
2490000 تومان 3390000 تومان 1990000 تومان 1590000 تومان
2490000 تومان 3390000 تومان 1990000 تومان 1590000 تومان
2650000 تومان 3690000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
Konak
4
B.B
2650000 تومان 3690000 تومان 2099000 تومان 1590000 تومان
2590000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
2590000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
2690000 تومان 3790000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
2730000 تومان 3890000 تومان 2099000 تومان 1590000 تومان
2890000 تومان 4190000 تومان 2190000 تومان 1590000 تومان
2590000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
2990000 تومان 4390000 تومان 2290000 تومان 1590000 تومان
3150000 تومان 4750000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
3150000 تومان 4750000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
3190000 تومان 3799000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
Point
5
B.B
3290000 تومان 4890000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
3290000 تومان 4890000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
3290000 تومان 4890000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
4390000 تومان 7199000 تومان 2990000 تومان 1590000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7199000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | تا 9 اسفند
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
9 اسفند
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
1890000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر