021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور استانبول | اطلس گلوبال

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 اسفند
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
980000 تومان 1099000 تومان 920000 تومان 900000 تومان
1020000 تومان 1190000 تومان 940000 تومان 900000 تومان
1050000 تومان 1220000 تومان 960000 تومان 900000 تومان
1095000 تومان 1330000 تومان 990000 تومان 900000 تومان
1140000 تومان 1395000 تومان 1030000 تومان 1030000 تومان 900000 تومان
 • Troya
 • ریما گشت
 • B.B
1150000 تومان 1440000 تومان 1020000 تومان 1020000 تومان 900000 تومان
 • Taxim Line
 • ریما گشت
 • B.B
1150000 تومان 1440000 تومان 1020000 تومان 1020000 تومان 900000 تومان
 • Karvanseray
 • ریما گشت
 • B.B
1160000 تومان 1430000 تومان 1020000 تومان 900000 تومان
1170000 تومان 1450000 تومان 1030000 تومان 900000 تومان
 • Marbel
 • ریما گشت
 • B.B
1170000 تومان 1450000 تومان 1030000 تومان 900000 تومان
 • Taxim lounge
 • ریما گشت
 • B.B
1200000 تومان 1400000 تومان 1050000 تومان 900000 تومان
1270000 تومان 1650000 تومان 1080000 تومان 900000 تومان
1270000 تومان 1650000 تومان 1080000 تومان 900000 تومان
1290000 تومان 1710000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1290000 تومان 1710000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1290000 تومان 1710000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1290000 تومان 1710000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1290000 تومان 1710000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1330000 تومان 1760000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1330000 تومان 1760000 تومان 1095000 تومان 900000 تومان
1340000 تومان 1730000 تومان 1099000 تومان 900000 تومان
1470000 تومان 2030000 تومان 1180000 تومان 900000 تومان
1680000 تومان 2460000 تومان 1290000 تومان 900000 تومان
1520000 تومان 2130000 تومان 1210000 تومان 900000 تومان
1750000 تومان 2570000 تومان 1320000 تومان 900000 تومان
1750000 تومان 2570000 تومان 1320000 تومان 795000 تومان 900000 تومان
1750000 تومان 2570000 تومان 1320000 تومان 900000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000 تومان 1030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Troya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000 تومان 1020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Taxim Line
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000 تومان 1020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Karvanseray
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marbel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Taxim lounge
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان 900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 اسفند ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , راهنمای محلی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 980000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد استانبول ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
مدت اقامت : 3 شب و 4 روز

پکیج به روی کمترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت به مبلغ پکیج اضافه می شود.

هروز هفته به مقصد استانبول

بهترین ساعت پروازی :

05:55 به 23:50 ,

توضیحات تور
پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 899.000 تومان و نت میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 100.000 تومان و نت باشد. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .