این تور در یک نگاه

تور استانبول پرواز پگاسوس

رفت
پنجشنبه جمعه یکشنبه
برگشت
چهارشنبه پنجشنبه شنبه
طول سفر
3 شب و 4 روز اقامت
تاریخ اعتبار
اعتبار تا 30 دی ماه
شروع قیمت ها از

7.845.000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
YUVAM
3
B.B
2250000 تومان
2625000 تومان

2250000 تومان
1890000 تومان
2480000 تومان
2880000 تومان

2280000 تومان
1890000 تومان
MONOPOL
3
B.B
2550000 تومان
3200000 تومان

2380000 تومان
1890000 تومان
VIZON
4
B.B
2600000 تومان
3245000 تومان

2280000 تومان
1890000 تومان
2580000 تومان
3210000 تومان

2470000 تومان
1890000 تومان
2590000 تومان
3240000 تومان

2360000 تومان
1890000 تومان
ICON
4
B.B
2600000 تومان
3210000 تومان

2360000 تومان
1890000 تومان
DORA
4
B.B
2600000 تومان
3210000 تومان

2440000 تومان
1890000 تومان
2790000 تومان
3550000 تومان

2490000 تومان
1890000 تومان
2800000 تومان
3650000 تومان

2640000 تومان
1890000 تومان
MARBLE
4
B.B
2870000 تومان
3620000 تومان

2480000 تومان
1890000 تومان
2990000 تومان
4040000 تومان

2580000 تومان
1890000 تومان
3040000 تومان
4110000 تومان

2740000 تومان
1890000 تومان
3100000 تومان
4250000 تومان

2700000 تومان
1890000 تومان
3320000 تومان
4425000 تومان

2750000 تومان
1890000 تومان
3167000 تومان
4360000 تومان

2735000 تومان
1890000 تومان
3210000 تومان
4440000 تومان

2610000 تومان
1890000 تومان
3375000 تومان
4795000 تومان

2810000 تومان
1890000 تومان
3485000 تومان
4670000 تومان

2589000 تومان
1890000 تومان
SURMELI
5
B.B
3400000 تومان
4880000 تومان

2534000 تومان
1890000 تومان
3610000 تومان
5155000 تومان

2855000 تومان
1890000 تومان
4300000 تومان
6660000 تومان

3190000 تومان
1890000 تومان
4685000 تومان
7390000 تومان

3410000 تومان
1890000 تومان
4720000 تومان
7500000 تومان

3210000 تومان
1890000 تومان
5145000 تومان
7820000 تومان

3000000 تومان
1890000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2625000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4425000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3167000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2735000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3485000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2589000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2534000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5155000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2855000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4685000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور استانبول پرواز پگاسوس

روزهای رفت

پنجشنبه

جمعه

یکشنبه

روزهای برگشت

چهارشنبه

پنجشنبه

شنبه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

text

[(edit)|پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

|red|20px|bold]

شرکت های هواپیمایی

Pegasus Airlines

توضیحات تور

پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک بدون تخت 1.890.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان و نت میباشد

خدمات تور

صبحانه

راهنما بین شهری

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

برنامه سفر

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com