ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور استانبول | ویژه ژانویه | اعتبار تا 10 دی ماه

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2440000 تومان 2980000 تومان 2280000 تومان 2500000 تومان تکسیم
2470000 تومان 2860000 تومان 2280000 تومان 2500000 تومان لاللی
2630000 تومان 3250000 تومان 2360000 تومان 2500000 تومان دولاب دره
2640000 تومان 3300000 تومان 2360000 تومان 2500000 تومان تکسیم
2670000 تومان 3180000 تومان 2350000 تومان 2500000 تومان توپکاپی
2700000 تومان 3450000 تومان 2360000 تومان 2500000 تومان شیشلی
2700000 تومان 3450000 تومان 2360000 تومان 2500000 تومان تکسیم
Berjer
4
B.B
2850000 تومان 3730000 تومان 2430000 تومان 2500000 تومان تکسیم
Marble
4
B.B
2970000 تومان 3850000 تومان 2490000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3060000 تومان 3650000 تومان 2520000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3060000 تومان 4150000 تومان 2595000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3100000 تومان 4250000 تومان 2550000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3150000 تومان 4330000 تومان 2550000 تومان 2500000 تومان تکسیم
Konak
4
B.B
3180000 تومان 4400000 تومان 2595000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3280000 تومان 4400000 تومان 2595000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3290000 تومان 4580000 تومان 2630000 تومان 2500000 تومان بومونتی
3295000 تومان 4620000 تومان 2650000 تومان 2500000 تومان شیشلی
3360000 تومان 4740000 تومان 2720000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3480000 تومان 4570000 تومان 2720000 تومان 2500000 تومان پرا
3680000 تومان 4990000 تومان 2830000 تومان 2500000 تومان شیشلی
3690000 تومان 5530000 تومان 3050000 تومان 2500000 تومان بومونتی
3820000 تومان 5500000 تومان 2990000 تومان 2500000 تومان تکسیم
3820000 تومان 5660000 تومان 2890000 تومان 2500000 تومان تکسیم
Divan
5
B.B
4100000 تومان 6250000 تومان 3230000 تومان 2500000 تومان تکسیم
5160000 تومان 8300000 تومان 3590000 تومان 2500000 تومان پرا
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
لاللی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
دولاب دره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
توپکاپی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
بومونتی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
پرا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
بومونتی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2500000 تومان
موقعیت مکانی
پرا
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | ویژه ژانویه | اعتبار تا 10 دی ماه
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
3 شب و 4 روز اقامت
تاریخ اعتبار
اعتبار تا 10 دی ماه
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2440000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر