ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور استانبول | پرواز ماهان ایر | نوروز 99

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4220000 تومان 5240000 تومان 3700000 تومان 3400000 تومان آکسارای
4760000 تومان 6320000 تومان 3980000 تومان 3400000 تومان تکسیم
4880000 تومان 6560000 تومان 4040000 تومان 3400000 تومان مرتر
4970000 تومان 6810000 تومان 4100000 تومان 3400000 تومان تکسیم
4990000 تومان 6790000 تومان 4090000 تومان 3400000 تومان تکسیم
4990000 تومان 6790000 تومان 4090000 تومان 3400000 تومان دولاپ دره
5250000 تومان 7290000 تومان 4220000 تومان 3400000 تومان تکسیم
5250000 تومان 7290000 تومان 4220000 تومان 3400000 تومان تکسیم
seminal
4
B.B
5320000 تومان 7430000 تومان 4230000 تومان 3400000 تومان تکسیم
richmond
4
B.B
5420000 تومان 7600000 تومان 4290000 تومان 3400000 تومان تکسیم
5440000 تومان 7650000 تومان 4300000 تومان 3400000 تومان پیاله پاشا
5450000 تومان 7700000 تومان 4290000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Lazzoni
5
B.B
5480000 تومان 7720000 تومان 4320000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Mukarnas
4
B.B
5490000 تومان 7780000 تومان 4300000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Eresin
4
B.B
5490000 تومان 7720000 تومان 4290000 تومان 3400000 تومان تکسیم
5610000 تومان 7970000 تومان 4380000 تومان 3400000 تومان تکسیم
5690000 تومان 8200000 تومان 4450000 تومان 3400000 تومان شیشلی
5720000 تومان 8240000 تومان 4460000 تومان 3400000 تومان تکسیم
5760000 تومان 8320000 تومان 4480000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Elysuim
5
B.B
5760000 تومان 8320000 تومان 4480000 تومان 3400000 تومان تکسیم
BVS Lush
4
B.B
5850000 تومان 8470000 تومان 4400000 تومان 3400000 تومان تکسیم
5850000 تومان 8470000 تومان 4480000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Naz city
4
B.B
6050000 تومان 8840000 تومان 4600000 تومان 3400000 تومان تکسیم
6220000 تومان 9240000 تومان 4700000 تومان 3400000 تومان تکسیم
6230000 تومان 9200000 تومان 4690000 تومان 3400000 تومان شیشلی
6240000 تومان 9210000 تومان 4690000 تومان 3400000 تومان شیشلی
6400000 تومان 9600000 تومان 4800000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Point
5
B.B
6800000 تومان 10400000 تومان 4990000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Conrad
5
B.B
6970000 تومان 10690000 تومان 5070000 تومان 3400000 تومان تکسیم
Sofitel
5
B.B
7160000 تومان 11100000 تومان 5160000 تومان 3400000 تومان تکسیم
7220000 تومان 11200000 تومان 5190000 تومان 3400000 تومان تکسیم
7440000 تومان 11680000 تومان 5320000 تومان 3400000 تومان تکسیم
7490000 تومان 11800000 تومان 5350000 تومان 3400000 تومان بشیکتاش
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
مرتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
دولاپ دره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
پیاله پاشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000 تومان
موقعیت مکانی
بشیکتاش
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | پرواز ماهان ایر | نوروز 99
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور راهنما فرودگاه گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4220000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر