ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

تور استانبول

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2370000 تومان 2955000 تومان 2370000 تومان 1695000 تومان
2470000 تومان 3055000 تومان 2155000 تومان 1695000 تومان
2500000 تومان 3225000 تومان 2370000 تومان 1695000 تومان
Dora
4
B.B
2600000 تومان 3460000 تومان 2335000 تومان 1695000 تومان
Sanat
5
B.B
2650000 تومان 3460000 تومان 2380000 تومان 1695000 تومان
2650000 تومان 3460000 تومان 2560000 تومان 1695000 تومان
Alfa
3
B.B
2695000 تومان 3550000 تومان 2380000 تومان 1695000 تومان
Sultan
3
B.B
2730000 تومان 3315000 تومان 2550000 تومان 1695000 تومان
Marmaray
4
B.B
2740000 تومان 3460000 تومان 2600000 تومان 1695000 تومان
2740000 تومان 3550000 تومان 2335000 تومان 1695000 تومان
2920000 تومان 4045000 تومان 2650000 تومان 1695000 تومان
2965000 تومان 3910000 تومان 2515000 تومان 1695000 تومان
BVS
4
B.B
2965000 تومان 4135000 تومان 2600000 تومان 1695000 تومان
Konak
4
B.B
2965000 تومان 4135000 تومان 2425000 تومان 1695000 تومان
3020000 تومان 4235000 تومان 2525000 تومان 1695000 تومان
3030000 تومان 4050000 تومان 2470000 تومان 1695000 تومان
3030000 تومان 4050000 تومان 2470000 تومان 1695000 تومان
3135000 تومان 4460000 تومان 2575000 تومان 1695000 تومان
3135000 تومان 4460000 تومان 2575000 تومان 1695000 تومان
3185000 تومان 4560000 تومان 2930000 تومان 1695000 تومان
3400000 تومان 4980000 تومان 2890000 تومان 1695000 تومان
3425000 تومان 5045000 تومان 2885000 تومان 1695000 تومان
3440000 تومان 5075000 تومان 2880000 تومان 1695000 تومان
3450000 تومان 5085000 تومان 2890000 تومان 1695000 تومان
3695000 تومان 5585000 تومان 2930000 تومان 1695000 تومان
3785000 تومان 5270000 تومان 2750000 تومان 1695000 تومان
3910000 تومان 5990000 تومان 2890000 تومان 1695000 تومان
4115000 تومان 6190000 تومان 2890000 تومان 1695000 تومان
4725000 تومان 7630000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان
5540000 تومان 9165000 تومان 3960000 تومان 1695000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2955000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3055000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2155000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3225000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3315000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2515000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4135000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4135000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2425000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4235000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3135000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2575000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3135000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2575000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3185000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3425000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2885000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5075000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5085000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5585000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3785000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4115000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4725000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور راهنما فرودگاه گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول

تصاویر