ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور استانبول | پرواز ماهان ایر

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3360000 تومان 3990000 تومان 3090000 تومان 2890000 تومان آکسارای
3450000 تومان 3090000 تومان 3090000 تومان 2890000 تومان آکسارای
Sabena
3
B.B
3520000 تومان 4090000 تومان 3090000 تومان 2890000 تومان آکسارای
Alfa
3
B.B
3590000 تومان 4490000 تومان 3160000 تومان 2890000 تومان آکسارای
3620000 تومان 4090000 تومان 3160000 تومان 2890000 تومان تکسیم
3790000 تومان 4290000 تومان 3200000 تومان 2890000 تومان آکسارای
3790000 تومان 4850000 تومان 3340000 تومان 2890000 تومان پرا
Budo
4
B.B
3900000 تومان 4690000 تومان 3330000 تومان 2890000 تومان آکسارای
3990000 تومان 5100000 تومان 3340000 تومان 2890000 تومان دولاپ دره
Icon
4
B.B
4020000 تومان 5280000 تومان 3285000 تومان 2890000 تومان دولاپ دره
4100000 تومان 5270000 تومان 3400000 تومان 2890000 تومان تکسیم
4120000 تومان 5450000 تومان 3410000 تومان 2890000 تومان تکسیم
4140000 تومان 5120000 تومان 3440000 تومان 2890000 تومان لالعلی
4140000 تومان 5235000 تومان 3400000 تومان 2890000 تومان تکسیم
Dora
4
B.B
4140000 تومان 5300000 تومان 3360000 تومان 2890000 تومان دولاپ دره
4220000 تومان 5090000 تومان 3400000 تومان 2890000 تومان تکسیم
4570000 تومان 5820000 تومان 3750000 تومان 2890000 تومان تکسیم
4570000 تومان 6440000 تومان 3550000 تومان 2890000 تومان شیشلی
4590000 تومان 6350000 تومان 2890000 تومان تکسیم
4880000 تومان 6890000 تومان 3790000 تومان 2890000 تومان شیشلی
4890000 تومان 6920000 تومان 3800000 تومان 2890000 تومان شیشلی
4960000 تومان 7200000 تومان 3850000 تومان 2890000 تومان تکسیم
5450000 تومان 7680000 تومان 3810000 تومان 2890000 تومان تکسیم
Divan
5
B.B
6690000 تومان 9360000 تومان 4690000 تومان 2890000 تومان تکسیم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آکسارای
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آکسارای
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آکسارای
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آکسارای
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آکسارای
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
پرا
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آکسارای
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
دولاپ دره
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3285000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
دولاپ دره
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
لالعلی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5235000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
دولاپ دره
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
شیشلی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
شیشلی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
شیشلی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
تکسیم

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | پرواز ماهان ایر
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 شهریور
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور راهنما فرودگاه گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3360000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر