ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بالی | نوروز 99 | پرواز ماهان ایر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SPAZZIO
3
B.B
13030000 تومان 14640000 تومان 10840000 تومان
SOLARIS
3
B.B
13470000 تومان 14740000 تومان 10910000 تومان
EDEN
4
B.B
14080000 تومان 15950000 تومان 12380000 تومان 10980000 تومان
14140000 تومان 16230000 تومان 11670000 تومان 10980000 تومان
14210000 تومان 16230000 تومان 12580000 تومان 11050000 تومان
14280000 تومان 16370000 تومان 12580000 تومان 11050000 تومان
14490000 تومان 1700000 تومان 12590000 تومان 11120000 تومان
14910000 تومان 17700000 تومان 12170000 تومان 11120000 تومان
15130000 تومان 18050000 تومان 12310000 تومان 11120000 تومان
15470000 تومان 18820000 تومان 12930000 تومان 11260000 تومان
15470000 تومان 18820000 تومان 11260000 تومان
15890000 تومان 19520000 تومان 13490000 تومان 11260000 تومان
ANVAYA
5
B.B
16380000 تومان 20500000 تومان 11260000 تومان
16380000 تومان 20640000 تومان 13220000 تومان 11260000 تومان
16450000 تومان 20510000 تومان 13710000 تومان 11260000 تومان
16590000 تومان 21060000 تومان 12370000 تومان 11260000 تومان
AYODYA
5
B.B
16810000 تومان 21480000 تومان 14270000 تومان 11260000 تومان
16940000 تومان 21760000 تومان 14980000 تومان 11260000 تومان
17290000 تومان 22460000 تومان 11400000 تومان
17640000 تومان 23090000 تومان 14900000 تومان 11400000 تومان
18690000 تومان 25260000 تومان 12090000 تومان 11400000 تومان
18900000 تومان 25610000 تومان 13420000 تومان 11540000 تومان
SHERATON
5
B.B
18900000 تومان 25610000 تومان 13000000 تومان 11400000 تومان
RIMBA
5
B.B
19950000 تومان 25570000 تومان 13630000 تومان 11820000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بالی | نوروز 99 | پرواز ماهان ایر
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
فرم اطلاعات شخصی

کپی کارت ملی (پشت و رو)

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2قطعه عکس 3*4 جدید و متفاوت با پاسپورت

پرینت حساب بانکی باحداقل موجودی 10.000.000تومانمدارک لازم ** خدمات آژانس **

بلیط پرواز تهران کوالالامپور و بالعکس

بلیط پرواز کوالالامپور به بالی و بالعکس

ترانسفر فرودگاهی +لیدر فارسی زبان

اقامت + ویزا +گشت رایگان + بیمه مسافرتیخدمات :

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
13030000تومان
کشور مقصد
اندونزی
شهر مقصد
بالی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر