ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور اندونزی بالی | تا 29 اسفند | پرواز ماهان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8297000 تومان 10609000 تومان 8587000 تومان 8383000 تومان
10215000 تومان 11466000 تومان 9145000 تومان 8383000 تومان
10541000 تومان 12105000 تومان 7907000 تومان 8451000 تومان
10609000 تومان 12241000 تومان 9539000 تومان 8451000 تومان
10650000 تومان 12309000 تومان 9580000 تومان 8723000 تومان
11153000 تومان 13339000 تومان 10083000 تومان 8859000 تومان
11289000 تومان 13778000 تومان 10219000 تومان 8859000 تومان
11371000 تومان 13778000 تومان 10301000 تومان 8859000 تومان
11425000 تومان 13873000 تومان 10355000 تومان 8859000 تومان
11833000 تومان 14689000 تومان 10763000 تومان 8859000 تومان
11833000 تومان 14689000 تومان 10763000 تومان 9022000 تومان
12513000 تومان 16049000 تومان 11307000 تومان 8859000 تومان
12635000 تومان 16294000 تومان 9335000 تومان 8859000 تومان
12853000 تومان 16729000 تومان 11715000 تومان 8859000 تومان
13030000 تومان 17069000 تومان 10763000 تومان 8859000 تومان
13451000 تومان 17939000 تومان 10219000 تومان 8859000 تومان
13669000 تومان 18361000 تومان 9675000 تومان 8859000 تومان
13737000 تومان 18497000 تومان 11593000 تومان 9308000 تومان
13805000 تومان 18633000 تومان 9743000 تومان 8859000 تومان
14050000 تومان 19109000 تومان 12980000 تومان 9335000 تومان
14240000 تومان 19517000 تومان 13170000 تومان 9022000 تومان
14390000 تومان 19789000 تومان 13143000 تومان 9335000 تومان
16457000 تومان 23937000 تومان 13143000 تومان 9811000 تومان
16457000 تومان 23937000 تومان 9811000 تومان 8859000 تومان
17137000 تومان 25297000 تومان 11824000 تومان 9811000 تومان
18062000 تومان 27160000 تومان 11824000 تومان 9811000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8297000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10609000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8587000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8383000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11466000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8383000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10541000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12105000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7907000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8451000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10609000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12241000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9539000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8451000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12309000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8723000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11153000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13339000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10083000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11289000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13778000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10219000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11371000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13778000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10301000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11425000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13873000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10355000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11833000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14689000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10763000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11833000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14689000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10763000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9022000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12513000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16049000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11307000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12635000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16294000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12853000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16729000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11715000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17069000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10763000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13451000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17939000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10219000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13669000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18361000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13737000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18497000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11593000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9308000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13805000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18633000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9743000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19109000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9335000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19517000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9022000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19789000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13143000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9335000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16457000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23937000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13143000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9811000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16457000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23937000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9811000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8859000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17137000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25297000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11824000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9811000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18062000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11824000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9811000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور اندونزی بالی | تا 29 اسفند | پرواز ماهان
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
29 اسفند 98
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
برنامه سفر
فرم اطلاعات شخصی-کپی کارت ملی (پشت و رو)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار-دو قطعه عکس 3*4 جدید و متفاوت با پاسپورت-پرینت حساب بانکی باحداقل موجودی 10.000.000تومانمدارک لازم برای ویزا :
شروع قیمت ها از
8297000تومان
کشور مقصد
اندونزی
شهر مقصد
بالی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر