این تور در یک نگاه

تور اندونزی بالی | تا 29 اسفند | پرواز ماهان

طول سفر
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
29 اسفند 98
شروع قیمت ها از

8297000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8297000 تومان
10609000 تومان

8587000 تومان
8383000 تومان
10215000 تومان
11466000 تومان

9145000 تومان
8383000 تومان
10541000 تومان
12105000 تومان

7907000 تومان
8451000 تومان
10609000 تومان
12241000 تومان

9539000 تومان
8451000 تومان
10650000 تومان
12309000 تومان

9580000 تومان
8723000 تومان
11153000 تومان
13339000 تومان

10083000 تومان
8859000 تومان
11289000 تومان
13778000 تومان

10219000 تومان
8859000 تومان
11371000 تومان
13778000 تومان

10301000 تومان
8859000 تومان
11425000 تومان
13873000 تومان

10355000 تومان
8859000 تومان
11833000 تومان
14689000 تومان

10763000 تومان
8859000 تومان
11833000 تومان
14689000 تومان

10763000 تومان
9022000 تومان
12513000 تومان
16049000 تومان

11307000 تومان
8859000 تومان
12635000 تومان
16294000 تومان

9335000 تومان
8859000 تومان
12853000 تومان
16729000 تومان

11715000 تومان
8859000 تومان
13030000 تومان
17069000 تومان

10763000 تومان
8859000 تومان
13451000 تومان
17939000 تومان

10219000 تومان
8859000 تومان
13669000 تومان
18361000 تومان

9675000 تومان
8859000 تومان
13737000 تومان
18497000 تومان

11593000 تومان
9308000 تومان
13805000 تومان
18633000 تومان

9743000 تومان
8859000 تومان
14050000 تومان
19109000 تومان

12980000 تومان
9335000 تومان
14240000 تومان
19517000 تومان

13170000 تومان
9022000 تومان
14390000 تومان
19789000 تومان

13143000 تومان
9335000 تومان
16457000 تومان
23937000 تومان

13143000 تومان
9811000 تومان
16457000 تومان
23937000 تومان

9811000 تومان
8859000 تومان
17137000 تومان
25297000 تومان

11824000 تومان
9811000 تومان
18062000 تومان
27160000 تومان

11824000 تومان
9811000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8297000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10609000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8587000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8383000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10215000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11466000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8383000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10541000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12105000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7907000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8451000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10609000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12241000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9539000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8451000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12309000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8723000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11153000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13339000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10083000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11289000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13778000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10219000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11371000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13778000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10301000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11425000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13873000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11833000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14689000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10763000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11833000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14689000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10763000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9022000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12513000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16049000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11307000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12635000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16294000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9335000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12853000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16729000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11715000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17069000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10763000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13451000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17939000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10219000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13669000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18361000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13737000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18497000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11593000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9308000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13805000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18633000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9743000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19109000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9335000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19517000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9022000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19789000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13143000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9335000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16457000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23937000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13143000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9811000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16457000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23937000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9811000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8859000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17137000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25297000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11824000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9811000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18062000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11824000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9811000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور اندونزی بالی | تا 29 اسفند | پرواز ماهان

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 1.694.000 تومان و نت میباشد

پکیج به روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ مابه تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد.

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

راهنما فرودگاه

سیم کارت

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

برنامه سفر

مدارک لازم برای ویزا :

فرم اطلاعات شخصی-کپی کارت ملی (پشت و رو)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار-دو قطعه عکس 3*4 جدید و متفاوت با پاسپورت-پرینت حساب بانکی باحداقل موجودی 10.000.000تومان

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com