ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پوکت | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
13780000 تومان 17760000 تومان 9450000 تومان
15590000 تومان 21370000 تومان 13790000 تومان 10480000 تومان
16030000 تومان 22260000 تومان 14990000 تومان 10360000 تومان
16030000 تومان 22260000 تومان 17580000 تومان 10270000 تومان
16860000 تومان 26940000 تومان 10720000 تومان
18510000 تومان 27220000 تومان 13200000 تومان
18580000 تومان 27360000 تومان 11220000 تومان
19380000 تومان 28960000 تومان 15540000 تومان
19830000 تومان 29850000 تومان 19160000 تومان 12200000 تومان
20050000 تومان 30300000 تومان 11780000 تومان
20300000 تومان 30800000 تومان 12200000 تومان
20570000 تومان 31340000 تومان 12190000 تومان
20930000 تومان 32060000 تومان 19130000 تومان 12200000 تومان
21750000 تومان 33690000 تومان 13040000 تومان
23190000 تومان 36570000 تومان 21390000 تومان 12900000 تومان
23890000 تومان 37970000 تومان 13180000 تومان
24970000 تومان 40130000 تومان 23170000 تومان 13410000 تومان
25200000 تومان 40600000 تومان 23850000 تومان 13620000 تومان
27890000 تومان 45980000 تومان 26090000 تومان 14640000 تومان
28590000 تومان 47380000 تومان 26790000 تومان 14650000 تومان
IMPIANA
5
B.B
30570000 تومان 51330000 تومان 15470000 تومان
34960000 تومان 60120000 تومان 33160000 تومان 16870000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10480000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10360000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
15540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
31340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
32060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
21750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
33690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
23190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
36570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
21390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
23890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
37970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
24970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
40130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
23170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13410000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
25200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
40600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
23850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
27890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
45980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
26090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
28590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
47380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
26790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
30570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
51330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
15470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
34960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
60120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
33160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
16870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پوکت | نوروز 99
مدت اقامت
4 شب بانکوک + 3 شب پوکت
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
مدارک مورد نیاز جهت صدور ویزا توریستی تایلند :

1-اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

2-کپی شناسنامه و کارت ملی

3-تمکن مالی

4-دو قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*4

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
13780000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر