ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پوکت | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7290000 تومان 8120000 تومان 7210000 تومان 6790000 تومان
7390000 تومان 8320000 تومان 7300000 تومان 6840000 تومان
7480000 تومان 8510000 تومان 7390000 تومان 6870000 تومان
7510000 تومان 8550000 تومان 6890000 تومان
7990000 تومان 9520000 تومان 7840000 تومان 7070000 تومان
8170000 تومان 9890000 تومان 7150000 تومان
8320000 تومان 10190000 تومان 8140000 تومان 7210000 تومان
8500000 تومان 10530000 تومان 8290000 تومان 7280000 تومان
8630000 تومان 10810000 تومان 7330000 تومان
8700000 تومان 10950000 تومان 8480000 تومان 7360000 تومان
8960000 تومان 11450000 تومان 8790000 تومان 7460000 تومان
8990000 تومان 11520000 تومان 8740000 تومان 7470000 تومان
9130000 تومان 11800000 تومان 8860000 تومان 7530000 تومان
9130000 تومان 11800000 تومان 8860000 تومان 7530000 تومان
9500000 تومان 12530000 تومان 9200000 تومان 7680000 تومان
Avani
4
B.B
9760000 تومان 13060000 تومان 9440000 تومان 7780000 تومان
9930000 تومان 13410000 تومان 9590000 تومان 7850000 تومان
9940000 تومان 13430000 تومان 9600000 تومان 7850000 تومان
10210000 تومان 13960000 تومان 9830000 تومان 7960000 تومان
10380000 تومان 14300000 تومان 9960000 تومان 8020000 تومان
10690000 تومان 14920000 تومان 10270000 تومان 8150000 تومان
10820000 تومان 15180000 تومان 10390000 تومان 8210000 تومان
10860000 تومان 15270000 تومان 10430000 تومان 8230000 تومان
11050000 تومان 15640000 تومان 10590000 تومان 8300000 تومان
11380000 تومان 16300000 تومان 10890000 تومان 8430000 تومان
12060000 تومان 17600000 تومان 11500000 تومان 8700000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7360000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پوکت | نوروز 98
مدت اقامت
4 شب بانکوک + 3 شب پوکت
تاریخ اعتبار
نوروز 98
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
مدارک مورد نیاز جهت صدور ویزا توریستی تایلند :

1-اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

2-کپی شناسنامه و کارت ملی

3-تمکن مالی

4-دو قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*4

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7290000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر