ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air

تور باکو | پرواز ایران ایر | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
villa inn
4
B.B
4695000 تومان 5695000 تومان 3595000 تومان
rose inn
4
B.B
4795000 تومان 5795000 تومان 3595000 تومان
4895000 تومان 5895000 تومان 3595000 تومان
4995000 تومان 5995000 تومان 3595000 تومان
5095000 تومان 6095000 تومان 3595000 تومان
diplomat
4
B.B
5195000 تومان 6195000 تومان 3595000 تومان
Atropat
4
B.B
5245000 تومان 6245000 تومان 3595000 تومان
sky
4
B.B
5295000 تومان 6295000 تومان 3595000 تومان
5345000 تومان 6345000 تومان 3595000 تومان
5395000 تومان 6595000 تومان 3595000 تومان
5445000 تومان 6645000 تومان 3595000 تومان
nobel
4
B.B
5495000 تومان 6695000 تومان 3595000 تومان
Hazz
4
B.B
5545000 تومان 6545000 تومان 3595000 تومان
desire
4
B.B
5595000 تومان 6595000 تومان 3595000 تومان
Auroom
4
B.B
5645000 تومان 6995000 تومان 3595000 تومان
5695000 تومان 6645000 تومان 3595000 تومان
5745000 تومان 6695000 تومان 3595000 تومان
Prominade
5
B.B
5795000 تومان 6995000 تومان 3595000 تومان
5845000 تومان 7095000 تومان 3595000 تومان
5895000 تومان 7295000 تومان 3595000 تومان
5995000 تومان 7695000 تومان 3595000 تومان
6195000 تومان 7795000 تومان 3595000 تومان
6295000 تومان 7995000 تومان 3595000 تومان
6395000 تومان 8295000 تومان 3595000 تومان
Park Inn
5
B.B
6595000 تومان 8795000 تومان 3595000 تومان
6795000 تومان 9195000 تومان 3595000 تومان
6895000 تومان 9295000 تومان 3595000 تومان
6995000 تومان 9395000 تومان 3595000 تومان
7195000 تومان 9495000 تومان 3595000 تومان
8795000 تومان 12795000 تومان 3595000 تومان
Hilton
5
B.B
8995000 تومان 13195000 تومان 3595000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
sky
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5445000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5545000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5845000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Iran Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور باکو | پرواز ایران ایر | نوروز 99
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی اینترنت رایگان راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای محلی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4695000تومان
کشور مقصد
آذربایجان
شهر مقصد
باکو
خط هوایی
Iran Air

تصاویر