ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور بدروم | 16 و 17 و 18 خرداد

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5620000 تومان 6800000 تومان 4640000 تومان 3800000 تومان
5870000 تومان 7040000 تومان 4710000 تومان 3800000 تومان
5950000 تومان 7150000 تومان 4750000 تومان 3800000 تومان
6320000 تومان 7710000 تومان 4940000 تومان 3800000 تومان
6550000 تومان 8050000 تومان 3800000 تومان
7300000 تومان 9170000 تومان 3800000 تومان
7370000 تومان 9290000 تومان 5460000 تومان 3800000 تومان
7370000 تومان 9290000 تومان 5460000 تومان 3800000 تومان
7370000 تومان 9290000 تومان 5460000 تومان 3800000 تومان
7900000 تومان 10570000 تومان 5720000 تومان 3800000 تومان
8050000 تومان 10300000 تومان 5800000 تومان 3800000 تومان
8200000 تومان 10530000 تومان 5870000 تومان 3800000 تومان
8200000 تومان 10530000 تومان 5870000 تومان 3800000 تومان
8420000 تومان 10840000 تومان 6010000 تومان 3800000 تومان
8700000 تومان 13390000 تومان 3800000 تومان
Duja Bodrum
5
U.ALL
9770000 تومان 12890000 تومان 6660000 تومان 3800000 تومان
10520000 تومان 14040000 تومان 7010000 تومان 3800000 تومان
10530000 تومان 14700000 تومان 7040000 تومان 3800000 تومان
Hilton
5
U.ALL
11500000 تومان 15480000 تومان 7520000 تومان 3800000 تومان
Kefaluka
5
U.ALL
12500000 تومان 16600000 تومان 7900000 تومان 3800000 تومان
Vogue bodrum
5
U.ALL
14430000 تومان 16600000 تومان 7900000 تومان 3800000 تومان
1570000 تومان 21780000 تومان 9620000 تومان 3800000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
1570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور بدروم | 16 و 17 و 18 خرداد
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
18 خرداد
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما بین شهری راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5620000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
بدروم
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر