ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پاتایا | تا 31 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OYO 140
3
B.B
5960000 تومان 6780000 تومان 4650000 تومان
6160000 تومان 7070000 تومان 5200000 تومان 4650000 تومان
6300000 تومان 7360000 تومان 5340000 تومان 4740000 تومان
6610000 تومان 7990000 تومان 5650000 تومان 4830000 تومان
MONITA
3
B.B
6690000 تومان 8150000 تومان 4870000 تومان
6730000 تومان 8230000 تومان 5770000 تومان 4910000 تومان
PICNIC
4
B.B
6960000 تومان 8670000 تومان 6030000 تومان 5000000 تومان
6980000 تومان 8720000 تومان 4920000 تومان
FLORAL
4
B.B
7130000 تومان 9010000 تومان 5060000 تومان
SELECTION
4
B.B
7300000 تومان 9350000 تومان 5200000 تومان
7470000 تومان 9690000 تومان 6550000 تومان 5240000 تومان
7610000 تومان 9980000 تومان 5290000 تومان
SEASON 5
4
B.B
7640000 تومان 10030000 تومان 5290000 تومان
CENTRA
4
B.B
7680000 تومان 10110000 تومان 5500000 تومان 5310000 تومان
VISTA
4
B.B
7870000 تومان 10510000 تومان 6990000 تومان 5460000 تومان
8160000 تومان 11080000 تومان 5510000 تومان
8420000 تومان 11610000 تومان 7670000 تومان 5620000 تومان
9770000 تومان 14300000 تومان 8850000 تومان 6190000 تومان
AMARI
5
B.B
10200000 تومان 15170000 تومان 9240000 تومان 6350000 تومان
LAND MARK
5
B.B
10350000 تومان 1546000 تومان 9390000 تومان 6410000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5310000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1546000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6410000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پاتایا | تا 31 شهریور
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
31 شهریور
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان – 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا – ویزای توریستی – ترانسفر بین شهری بانکوک و پاتایا - هتل با صبحانه – سیم کارت رایگان مسافرتی – گشت شهری – لیدر فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5960000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر