ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پاتایا | تا 25 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6140000 تومان 7240000 تومان 4540000 تومان
6260000 تومان 7475000 تومان 5270000 تومان 4585000 تومان
6540000 تومان 8040000 تومان 5620000 تومان 4685000 تومان
6580000 تومان 8110000 تومان 6090000 تومان 4695000 تومان
6635000 تومان 8230000 تومان 4720000 تومان
6650000 تومان 8325000 تومان 4735000 تومان
6755000 تومان 8535000 تومان 6055000 تومان 4775000 تومان
FX
4
B.B
FX
4
B.B
6800000 تومان 8630000 تومان 8565000 تومان 4790000 تومان
6825000 تومان 8610000 تومان 4785000 تومان
6920000 تومان 8795000 تومان 4820000 تومان
7095000 تومان 9220000 تومان 6165000 تومان 4895000 تومان
Floral
4
B.B
7205000 تومان 9435000 تومان 6270000 تومان 4935000 تومان
7415000 تومان 9860000 تومان 6780000 تومان 5010000 تومان
Vista
4
B.B
7510000 تومان 10045000 تومان 6395000 تومان 5045000 تومان
7640000 تومان 10305000 تومان 6725000 تومان 5090000 تومان
8135000 تومان 11300000 تومان 5270000 تومان
8275000 تومان 11580000 تومان 7130000 تومان 5320000 تومان
8405000 تومان 11840000 تومان 7300000 تومان 5370000 تومان
8605000 تومان 12170000 تومان 7435000 تومان 5425000 تومان
9210000 تومان 13445000 تومان 7925000 تومان 5655000 تومان
9505000 تومان 14035000 تومان 8190000 تومان 5765000 تومان
9635000 تومان 14295000 تومان 5810000 تومان
9750000 تومان 14460000 تومان 8380000 تومان 5810000 تومان
11155000 تومان 17360000 تومان 9690000 تومان 6365000 تومان
12205000 تومان 19440000 تومان 10625000 تومان 6735000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4585000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4685000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6635000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4735000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6755000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8535000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6055000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4775000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
FX
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8565000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6825000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4785000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7205000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9435000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4935000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5045000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10305000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6725000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8135000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8275000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8405000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8605000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7435000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5425000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7925000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5655000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9505000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14035000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5765000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9635000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6365000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12205000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10625000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6735000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پاتایا | تا 25 اسفند
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان – 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا – ویزای توریستی – ترانسفر بین شهری بانکوک و پاتایا - هتل با صبحانه – سیم کارت رایگان مسافرتی – گشت شهری – لیدر فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6140000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر