ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پاتایا | تا 30 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OYO 140
3
B.B
6460000 تومان 7280000 تومان 5150000 تومان
6660000 تومان 7570000 تومان 5700000 تومان 5150000 تومان
6800000 تومان 7860000 تومان 5840000 تومان 5240000 تومان
7110000 تومان 8490000 تومان 6150000 تومان 5330000 تومان
MONITA
3
B.B
7190000 تومان 8650000 تومان 5370000 تومان
7230000 تومان 8730000 تومان 6270000 تومان 5410000 تومان
PICNIC
4
B.B
7460000 تومان 9170000 تومان 6530000 تومان 5500000 تومان
7480000 تومان 9220000 تومان 5420000 تومان
FLORAL
4
B.B
7630000 تومان 9510000 تومان 5560000 تومان
SELECTION
4
B.B
780000 تومان 9850000 تومان 5700000 تومان
79700000 تومان 10190000 تومان 7050000 تومان 5740000 تومان
8110000 تومان 10480000 تومان 5790000 تومان
SEASON 5
4
B.B
8140000 تومان 10530000 تومان 5790000 تومان
CENTRA
4
B.B
8180000 تومان 10610000 تومان 6000000 تومان 5810000 تومان
VISTA
4
B.B
8370000 تومان 11010000 تومان 7490000 تومان 5960000 تومان
8660000 تومان 11680000 تومان 6010000 تومان
8920000 تومان 12120000 تومان 8170000 تومان 6120000 تومان
10270000 تومان 14800000 تومان 9350000 تومان 6690000 تومان
AMARI
5
B.B
10700000 تومان 15670000 تومان 9740000 تومان 6850000 تومان
LAND MARK
5
B.B
10850000 تومان 15960000 تومان 9890000 تومان 6910000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5410000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5420000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5560000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
79700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پاتایا | تا 30 آذر
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
تا 30 آذر
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان – 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا – ویزای توریستی – ترانسفر بین شهری بانکوک و پاتایا - هتل با صبحانه – سیم کارت رایگان مسافرتی – گشت شهری – لیدر فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6450000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر