ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پاتایا | تا 10 بهمن

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4580000 تومان 5330000 تومان 3680000 تومان 3320000 تومان
4710000 تومان 5990000 تومان 5590000 تومان 3790000 تومان
4900000 تومان 5970000 تومان 3970000 تومان 3430000 تومان
5170000 تومان 6510000 تومان 4210000 تومان 3540000 تومان
5290000 تومان 6760000 تومان 4330000 تومان 3590000 تومان
Beston
4
B.B
5470000 تومان 7120000 تومان 4480000 تومان 3660000 تومان
5660000 تومان 7500000 تومان 3740000 تومان
5680000 تومان 7530000 تومان 4670000 تومان 3740000 تومان
5690000 تومان 7550000 تومان 4670000 تومان 3740000 تومان
6030000 تومان 8240000 تومان 4990000 تومان 5880000 تومان
6150000 تومان 8470000 تومان 5090000 تومان 3930000 تومان
6210000 تومان 8600000 تومان 5140000 تومان 3960000 تومان
6300000 تومان 8780000 تومان 5230000 تومان 3990000 تومان
6510000 تومان 9180000 تومان 5410000 تومان 4070000 تومان
Avani
4
B.B
6750000 تومان 9670000 تومان 5630000 تومان 41700000 تومان
6770000 تومان 9690000 تومان 5680000 تومان 4210000 تومان
6940000 تومان 10050000 تومان 5810000 تومان 4250000 تومان
7490000 تومان 11150000 تومان 6290000 تومان 4470000 تومان
7600000 تومان 11380000 تومان 6390000 تومان 4510000 تومان
7820000 تومان 11810000 تومان 4590000 تومان
Zian
5
B.B
8240000 تومان 12650000 تومان 6970000 تومان 4760000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3660000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5880000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
41700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پاتایا | تا 10 بهمن
نوع تور
ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
10 بهمن
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان – 3 شب بانکوک + 4 شب پاتایا – ویزای توریستی – ترانسفر بین شهری بانکوک و پاتایا - هتل با صبحانه – سیم کارت رایگان مسافرتی – گشت شهری – لیدر فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی و بیمه مسافرتی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4580000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر