ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پوکت | تا 25 اسفند 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
HOWARD SQ
3
B.B
7415000 تومان 8550000 تومان 5770000 تومان
7675000 تومان 9070000 تومان 5865000 تومان
7920000 تومان 9565000 تومان 5955000 تومان
8000000 تومان 9610000 تومان 7745000 تومان 6060000 تومان
FX
4
B.B
8075000 تومان 9940000 تومان 7360000 تومان 6025000 تومان
8100000 تومان 9990000 تومان 7615000 تومان 6030000 تومان
8335000 تومان 10390000 تومان 6105000 تومان
8370000 تومان 10530000 تومان 7710000 تومان 6130000 تومان
8385000 تومان 10555000 تومان 7625000 تومان 6135000 تومان
8760000 تومان 11310000 تومان 7670000 تومان 6270000 تومان
MARINA
4
B.B
8880000 تومان 11545000 تومان 8000000 تومان 6310000 تومان
9045000 تومان 11875000 تومان 8095000 تومان 6370000 تومان
9185000 تومان 12160000 تومان 8220000 تومان 6420000 تومان
9750000 تومان 13105000 تومان 8450000 تومان 6690000 تومان
9825000 تومان 13435000 تومان 8740000 تومان 6650000 تومان
9965000 تومان 13715000 تومان 8710000 تومان 6700000 تومان
9990000 تومان 13765000 تومان 9145000 تومان 6700000 تومان
10190000 تومان 14165000 تومان 8955000 تومان 6785000 تومان
9990000 تومان 13765000 تومان 9145000 تومان 6700000 تومان
AETES
5
B.B
10365000 تومان 14520000 تومان 9165000 تومان 6845000 تومان
10850000 تومان 15490000 تومان 9505000 تومان 7020000 تومان
CREST
5
B.B
10970000 تومان 15535000 تومان 9815000 تومان 7125000 تومان
11215000 تومان 16030000 تومان 9815000 تومان 7215000 تومان
11985000 تومان 17565000 تومان 10505000 تومان 7490000 تومان
12075000 تومان 17945000 تومان 7460000 تومان
AMARI
5
B.B
12795000 تومان 19380000 تومان 11255000 تومان 7720000 تومان
14400000 تومان 22590000 تومان 12705000 تومان 8300000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7675000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5865000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9565000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5955000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6025000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7615000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8335000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6105000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6130000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10555000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7625000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6135000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6310000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11875000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9185000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6420000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13105000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9825000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13435000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13715000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13765000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6785000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13765000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10365000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6845000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9505000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15535000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7125000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7215000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11985000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17565000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10505000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12705000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پوکت | تا 25 اسفند 98
نوع تور
ورزش های آبی اسکی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع آموزشی طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند 98
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر

4 شب اقامت درپوکت + 3 شب اقامت در بانکوک

بلیط رفت و برگشت بانکوک-پوکت-بانکوک

گشت شهری با ناهار

سیم کارت مسافرتی

بیمه مسافرتی - لیدر محلی و ترانسفر فرودگاهی

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7415000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر