021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | تیر 97 | مرداد 97 | شهریور 97

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:31 شهریور


 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1990000 تومان
2090000 تومان
1950000 تومان
1690000 تومان
2095000 تومان
2290000 تومان
1995000 تومان
1690000 تومان
2325000 تومان
2595000 تومان
2095000 تومان
1690000 تومان
2490000 تومان
2880000 تومان
2190000 تومان
1690000 تومان
2595000 تومان
3080000 تومان
2250000 تومان
1690000 تومان
2780000 تومان
3360000 تومان
2335000 تومان
1690000 تومان
2850000 تومان
3475000 تومان
2370000 تومان
1690000 تومان
2995000 تومان
3695000 تومان
2445000 تومان
1690000 تومان
 • Amara Prestige
 • ریما گشت
 • U.ALL
2995000 تومان
3695000 تومان
2445000 تومان
1690000 تومان
3095000 تومان
3895000 تومان
2495000 تومان
1690000 تومان
3450000 تومان
4465000 تومان
2670000 تومان
1690000 تومان
3495000 تومان
4545000 تومان
2695000 تومان
1690000 تومان
3570000 تومان
4665000 تومان
2730000 تومان
1690000 تومان
3570000 تومان
4665000 تومان
2730000 تومان
1690000 تومان
3690000 تومان
4860000 تومان
2790000 تومان
1690000 تومان
 • Crystal Water World
 • ریما گشت
 • U.ALL
3620000 تومان
4745000 تومان
2755000 تومان
1690000 تومان
 • Fame Residence
 • ریما گشت
 • U.ALL
3645000 تومان
4785000 تومان
2770000 تومان
1690000 تومان
 • Delphin BE Grand
 • ریما گشت
 • U.ALL
4245000 تومان
5775000 تومان
3070000 تومان
1690000 تومان
 • Ela Quality
 • ریما گشت
 • U.ALL
4395000 تومان
6050000 تومان
3150000 تومان
1690000 تومان
4435000 تومان
6090000 تومان
3165000 تومان
1690000 تومان
 • Voyage Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
4530000 تومان
6250000 تومان
3195000 تومان
1690000 تومان
4555000 تومان
6290000 تومان
3225000 تومان
1690000 تومان
4890000 تومان
6840000 تومان
3390000 تومان
1690000 تومان
 • Royal Wings
 • ریما گشت
 • U.ALL
4890000 تومان
6840000 تومان
3390000 تومان
1690000 تومان
4990000 تومان
6995000 تومان
3440000 تومان
1690000 تومان
5155000 تومان
7280000 تومان
3525000 تومان
1690000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2755000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin BE Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Voyage Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4555000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Wings
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5155000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
3525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , ماجراجویی , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 31 شهریور ,
مناسب برای زوج ها , افراد مجرد , جوانان , خانواده همراه با کودکان ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما بین شهری , راهنما فرودگاه , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه , نهار , شام , راهنمای محلی , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد ، کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .