ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Qeshm Airlines

تور گرجستان | تفلیس | نوروز 1401

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Like
3
B.B
3370000 تومان 3640000 تومان 3280000 تومان 3190000 تومان
3415000 تومان 3730000 تومان 3325000 تومان 3190000 تومان
3785000 تومان 4370000 تومان 3650000 تومان 3190000 تومان
Guru
4
B.B
3830000 تومان 4460000 تومان 3650000 تومان 3190000 تومان
GNG
4
B.B
3875000 تومان 4550000 تومان 3650000 تومان 3190000 تومان
3965000 تومان 4730000 تومان 3650000 تومان 3190000 تومان
Jazz
4
B.B
4055000 تومان 4865000 تومان 3650000 تومان 3190000 تومان
KS
4
B.B
4335000 تومان 5325000 تومان 3750000 تومان 3190000 تومان
4425000 تومان 5505000 تومان 3750000 تومان 3190000 تومان
4425000 تومان 5325000 تومان 3750000 تومان 3190000 تومان
4470000 تومان 5460000 تومان 4200000 تومان 3190000 تومان
4560000 تومان 5550000 تومان 4425000 تومان 3190000 تومان
4605000 تومان 5775000 تومان 4425000 تومان 3190000 تومان
4740000 تومان 5685000 تومان 4425000 تومان 3190000 تومان
4920000 تومان 6450000 تومان 4425000 تومان 3190000 تومان
5010000 تومان 6450000 تومان 4650000 تومان 3190000 تومان
5055000 تومان 6675000 تومان 4875000 تومان 3190000 تومان
Ramada
4
B.B
5100000 تومان 6900000 تومان 4875000 تومان 3190000 تومان
5820000 تومان 8340000 تومان 4920000 تومان 3190000 تومان
5550000 تومان 7800000 تومان 5325000 تومان 3190000 تومان
Iota
5
B.B
6225000 تومان 8475000 تومان 6000000 تومان 3190000 تومان
6990000 تومان 9600000 تومان 5415000 تومان 3190000 تومان
6900000 تومان 10500000 تومان 6450000 تومان 3190000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3325000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3785000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3875000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4055000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4865000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
KS
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4335000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4425000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5505000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4425000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5325000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4425000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4605000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4425000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5685000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4425000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4425000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5055000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6675000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4875000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4875000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5325000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6225000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5415000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Qeshm Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور گرجستان | تفلیس | نوروز 1401
نوع تور
ماجراجویی نقاط ناشناخته هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع آموزشی
مدت اقامت
3 شب ، 4 شب و 7 شب
تاریخ اعتبار
اعتبار تا 13 فروردین
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3370000تومان
کشور مقصد
گرجستان
شهر مقصد
تفلیس
خط هوایی
Qeshm Airlines

تصاویر