ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Taban Air

تور تفلیس | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Kavela
3
B.B
2690000 تومان 3150000 تومان 2590000 تومان 2290000 تومان
2790000 تومان 3390000 تومان 2690000 تومان 2290000 تومان
Dejavu
3
B.B
3090000 تومان 3850000 تومان 2890000 تومان 2290000 تومان
Salli
3
B.B
3290000 تومان 4150000 تومان 2850000 تومان 2290000 تومان
3290000 تومان 4150000 تومان 2850000 تومان 2290000 تومان
3290000 تومان 4150000 تومان 2850000 تومان 2290000 تومان
Guru
4
B.B
3190000 تومان 3950000 تومان 2890000 تومان 2290000 تومان
3590000 تومان 4750000 تومان 3090000 تومان 2290000 تومان
3890000 تومان 5450000 تومان 3490000 تومان 2290000 تومان
3890000 تومان 5450000 تومان 3490000 تومان 2290000 تومان
4050000 تومان 5750000 تومان 3490000 تومان 2290000 تومان
4100000 تومان 5890000 تومان 3550000 تومان 2290000 تومان
Boho
4
B.B
4100000 تومان 5890000 تومان 3550000 تومان 2290000 تومان
4290000 تومان 6190000 تومان 3700000 تومان 2290000 تومان
4590000 تومان 6790000 تومان 3750000 تومان 2290000 تومان
4995000 تومان 7690000 تومان 4100000 تومان 2290000 تومان
4995000 تومان 7690000 تومان 4100000 تومان 2290000 تومان
5190000 تومان 7995000 تومان 3999000 تومان 2290000 تومان
Museum
4
B.B
5490000 تومان 7995000 تومان 4390000 تومان 2290000 تومان
5790000 تومان 9190000 تومان 4590000 تومان 2290000 تومان
5790000 تومان 9190000 تومان 4590000 تومان 2290000 تومان
5350000 تومان 8290000 تومان 4390000 تومان 2290000 تومان
6900000 تومان 11590000 تومان 5990000 تومان 2290000 تومان
8650000 تومان 14950000 تومان 6490000 تومان 2290000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3999000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Taban Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور تفلیس | نوروز 98
مدت اقامت
4 شب و 5 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 98
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2690000تومان
کشور مقصد
گرجستان
شهر مقصد
تفلیس
خط هوایی
Taban Air

تصاویر