ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Air Arabia

تور دبی | تا 24 اسفند | پرواز ایرعربیا

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
sadaf
3
B.B
3462000 تومان 4331000 تومان 2712000 تومان دیره
3626000 تومان 4537000 تومان 2712000 تومان دیره
3969000 تومان 4994000 تومان 2712000 تومان دیره
3969000 تومان 4926000 تومان 3908000 تومان 2712000 تومان دیره
4038000 تومان 5348000 تومان 4038000 تومان 2712000 تومان دیره
4061000 تومان 5406000 تومان 3558000 تومان 2712000 تومان دیره
4091000 تومان 5474000 تومان 3794000 تومان 2712000 تومان دیره
4221000 تومان 5520000 تومان 4205000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
4221000 تومان 5737000 تومان 2712000 تومان دیره
4274000 تومان 5840000 تومان 4221000 تومان 2712000 تومان دیره
4282000 تومان 5851000 تومان 3626000 تومان 2712000 تومان دیره
4282000 تومان 5851000 تومان 3565000 تومان 2712000 تومان دیره
4289000 تومان 5874000 تومان 3931000 تومان 2712000 تومان دیره
4297000 تومان 5886000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
4396000 تومان 6080000 تومان 3558000 تومان 2712000 تومان دیره
4472000 تومان 6240000 تومان 2712000 تومان دیره
4533000 تومان 6354000 تومان 2712000 تومان دیره
4625000 تومان 6537000 تومان 448000 تومان 2712000 تومان دیره
4853000 تومان 6994000 تومان 4198000 تومان 2712000 تومان دیره
4884000 تومان 6652000 تومان 4183000 تومان 2712000 تومان دیره
4907000 تومان 7109000 تومان 4724000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
4975000 تومان 7234000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
atana
4
B.B
5113000 تومان 7509000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
5227000 تومان 7741000 تومان 3969000 تومان 2712000 تومان دیره
5280000 تومان 7852000 تومان 2712000 تومان دیره
5364000 تومان 7417000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
5531000 تومان 8366000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
5539000 تومان 8366000 تومان 2712000 تومان پالم
5539000 تومان 7852000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
6110000 تومان 9509000 تومان 4526000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
6423000 تومان 10138000 تومان 2712000 تومان شیخ زائد
7703000 تومان 12709000 تومان 2712000 تومان 2712000 تومان جمیرا
9170000 تومان 14721000 تومان 2712000 تومان 2712000 تومان راس الخیمه
9780000 تومان 15956000 تومان 2712000 تومان 2712000 تومان راس الخیمه
12016000 تومان 20082000 تومان 2712000 تومان 2712000 تومان پالم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3462000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4331000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3626000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4537000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3969000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4994000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3969000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4926000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3908000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4038000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5348000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4038000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4061000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5406000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3558000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4091000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5474000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3794000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4221000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4205000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4221000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5737000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4274000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4221000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4282000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5851000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3626000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4282000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5851000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3565000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4289000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5874000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3931000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4297000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5886000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4396000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3558000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4472000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4533000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6354000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6537000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
448000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4853000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6994000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4198000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4884000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6652000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4183000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4907000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7109000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4724000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4975000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7234000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5113000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7509000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5227000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7741000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3969000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7852000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5364000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7417000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5531000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8366000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5539000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8366000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5539000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7852000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9509000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4526000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6423000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10138000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7703000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12709000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2712000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14721000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2712000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
راس الخیمه
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15956000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2712000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
راس الخیمه
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12016000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20082000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2712000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2712000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Air Arabia

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | تا 24 اسفند | پرواز ایرعربیا
روزهای رفت
سه شنبه پنجشنبه جمعه شنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا 24 اسفند
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا راهنمای محلی بروشور اینترنت رایگان راهنما فرودگاه راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
اسکن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر

اسکن کارت ملی پشت و رو

اسکن صفحه اول شناسنامه

اسکن عکس 3*4 مدارک برای ویزا : نرخ ریالی درج شده در پکیج ، مربوط به شروع نرخ پروازهای Point Of Sales ایر عربیا بوده است . لطفا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید .

لازم بذکر می باشد ، پرواز Point Of Sales ایر عربیا بدون بار و کترینگ می باشد در صورت درخواست بار مبلغ 100.000 تومان و کترینگ 100.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد .تذکر : لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .

هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم

هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم

هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهمنکته :

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3462000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Air Arabia

تصاویر