ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور دبی | نمایشگاه GITEX Tech

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Nihal
3
B.B
3470000 تومان 3990000 تومان 3350000 تومان 2960000 تومان دیره
Orchid
3
B.B
3470000 تومان 3990000 تومان 3350000 تومان 2960000 تومان دیره
3550000 تومان 4100000 تومان 3290000 تومان 2960000 تومان دیره
3790000 تومان 4620000 تومان 3370000 تومان 2960000 تومان دیره
3790000 تومان 4620000 تومان 3370000 تومان 2960000 تومان دیره
3870000 تومان 4790000 تومان 3450000 تومان 2960000 تومان بردبی
3950000 تومان 4830000 تومان 3490000 تومان 2960000 تومان دیره
3640000 تومان 4210000 تومان 3390000 تومان 2960000 تومان دیره
Dorus
4
B.B
3850000 تومان 4580000 تومان 3500000 تومان 2960000 تومان نیف
3950000 تومان 4690000 تومان 3520000 تومان 2960000 تومان سیتی سنتر
3990000 تومان 4790000 تومان 3550000 تومان 2960000 تومان دیره
4100000 تومان 5120000 تومان 3590000 تومان 2960000 تومان مامزار
4290000 تومان 5490000 تومان 3690000 تومان 2690000 تومان البرشا
4370000 تومان 5650000 تومان 3750000 تومان 2960000 تومان رقه
4450000 تومان 5820000 تومان 3760000 تومان 2960000 تومان البرشا
4690000 تومان 6290000 تومان 3890000 تومان 2960000 تومان رقه
4590000 تومان 6050000 تومان 3820000 تومان 2960000 تومان دیره
4750000 تومان 6390000 تومان 3910000 تومان 2960000 تومان مارینا
5210000 تومان 7350000 تومان 4150000 تومان 2960000 تومان دیره
5330000 تومان 7560000 تومان 4290000 تومان 2960000 تومان پالم
5400000 تومان 7590000 تومان 4350000 تومان 2960000 تومان ماراسی
5520000 تومان 7690000 تومان 4390000 تومان 2960000 تومان شیخ زائد
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
بردبی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
نیف
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
مامزار
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
مارینا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
ماراسی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | نمایشگاه GITEX Tech
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
14 مهر ماه
شروع قیمت ها از
3470000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر