ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Emirates Airlines

دبی | 10 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1570000 تومان 1830000 تومان 1225000 تومان
1660000 تومان 200000 تومان 1610000 تومان 1225000 تومان
1700000 تومان 2130000 تومان 1600000 تومان 1225000 تومان
1770000 تومان 2170000 تومان 1670000 تومان 1225000 تومان
1810000 تومان 2250000 تومان 1710000 تومان 1225000 تومان
1880000 تومان 2340000 تومان 1225000 تومان
1900000 تومان 2400000 تومان 1225000 تومان
1900000 تومان 2350000 تومان 1800000 تومان 1225000 تومان
1910000 تومان 2400000 تومان 1810000 تومان 1225000 تومان
1950000 تومان 2490000 تومان 1850000 تومان 1225000 تومان
1970000 تومان 2500000 تومان 1870000 تومان 1225000 تومان
1990000 تومان 2590000 تومان 1890000 تومان 1225000 تومان
2000000 تومان 2590000 تومان 1900000 تومان 1225000 تومان
2030000 تومان 2520000 تومان 2930000 تومان 1225000 تومان
2040000 تومان 2650000 تومان 1840000 تومان 1225000 تومان
2100000 تومان 2850000 تومان 2000000 تومان 1225000 تومان
2130000 تومان 2830000 تومان 2030000 تومان 1225000 تومان
2200000 تومان 3020000 تومان 1900000 تومان 1225000 تومان
2250000 تومان 2990000 تومان 1225000 تومان
2250000 تومان 3070000 تومان 2050000 تومان 1225000 تومان
2260000 تومان 3090000 تومان 2060000 تومان 1225000 تومان
2270000 تومان 3000000 تومان 2170000 تومان 1225000 تومان
2620000 تومان 3820000 تومان 2420000 تومان 1225000 تومان
2750000 تومان 4030000 تومان 1225000 تومان
2820000 تومان 4020000 تومان 2620000 تومان 1225000 تومان
2820000 تومان 4200000 تومان 1225000 تومان
2900000 تومان 4320000 تومان 2700000 تومان 1225000 تومان
3290000 تومان 5150000 تومان 1225000 تومان
3330000 تومان 5200000 تومان 1225000 تومان
3560000 تومان 5600000 تومان 1225000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
2040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Emirates Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
دبی | 10 اسفند
نوع تور
ورزش های آبی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 اسفند
خدمات
صبحانه نهار بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی امارات - 3 شب و 4 روز اقامت در بهترین هتل های دبی - ویزای توریستی - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
1570000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Emirates Airlines

تصاویر