021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | تا 10 بهمن

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 بهمن
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1190000 تومان 1650000 تومان 1180000 تومان 890000 تومان
 • Sadaf Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1350000 تومان 1720000 تومان 1330000 تومان 890000 تومان
1420000 تومان 1850000 تومان 1400000 تومان 890000 تومان
1490000 تومان 1950000 تومان 1470000 تومان 890000 تومان
 • Nihal Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1430000 تومان 1850000 تومان 1470000 تومان 890000 تومان
 • Nihal Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1490000 تومان 1950000 تومان 1410000 تومان 890000 تومان
 • Al Jawhara
 • ریما گشت
 • B.B
1500000 تومان 1990000 تومان 1480000 تومان 890000 تومان
 • Al Jawhara
 • ریما گشت
 • B.B
1620000 تومان 2250000 تومان 1600000 تومان 890000 تومان
 • Marco Polo
 • ریما گشت
 • B.B
1500000 تومان 1990000 تومان 1480000 تومان 890000 تومان
 • Marco Polo
 • ریما گشت
 • H.B
1590000 تومان 2250000 تومان 1570000 تومان 890000 تومان
1520000 تومان 2050000 تومان 1500000 تومان 890000 تومان
1590000 تومان 2200000 تومان 1570000 تومان 890000 تومان
1520000 تومان 2030000 تومان 1500000 تومان 890000 تومان
1620000 تومان 2250000 تومان 1600000 تومان 890000 تومان
 • Golden tulip
 • ریما گشت
 • B.B
1520000 تومان 2040000 تومان 1500000 تومان 890000 تومان
 • Golden tulip
 • ریما گشت
 • H.B
1820000 تومان 2620000 تومان 1800000 تومان 890000 تومان
 • Crown Plaza Deire
 • ریما گشت
 • B.B
1590000 تومان 2300000 تومان 1570000 تومان 890000 تومان
 • Hilton Garden Al Mura Ghabat
 • ریما گشت
 • B.B
1620000 تومان 2250000 تومان 1600000 تومان 890000 تومان
 • Hilton Garden Al Mura Ghabat
 • ریما گشت
 • H.B
1720000 تومان 2600000 تومان 1700000 تومان 890000 تومان
 • City Seasons Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1690000 تومان 2350000 تومان 1670000 تومان 890000 تومان
 • City Seasons Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1790000 تومان 2590000 تومان 1770000 تومان 890000 تومان
 • Pull Man Deire
 • ریما گشت
 • B.B
2050000 تومان 3100000 تومان 2020000 تومان 890000 تومان
 • Taj Dubai
 • ریما گشت
 • B.B
2290000 تومان 3550000 تومان 2250000 تومان 890000 تومان
2250000 تومان 3500000 تومان 2230000 تومان 890000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sadaf Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Al Jawhara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Al Jawhara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marco Polo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marco Polo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden tulip
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden tulip
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Crown Plaza Deire
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Garden Al Mura Ghabat
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Garden Al Mura Ghabat
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
City Seasons Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
City Seasons Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pull Man Deire
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Taj Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 بهمن ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1190000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Air Arabia ,
برنامه سفر
با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود.

هرگونه کنسلی و تغییرات در ایام خاص و نمایشگاه ، کل شب ها Noshow می شود.

پکیج در ایام خاص شب ژانویه و کریسمس شامل شارژ و افزایش نرخ می باشد .

,

توضیحات تور
مسئولیت کنترل و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت خانه آژانس ریماگشت هیچگونه مسئولیتی نداشته و مسافر موظف به پرداخت هزینه بلیط و هتل میباشد , اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه میباشد , نرخ کودک بدون تخت 1.295.000تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان و نت میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .