تور دبی | 27 اسفند تا 10 فروردین

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Delmon
3
B.B
3200000 تومان 732 درهم 3200000 تومان 1180 درهم
3200000 تومان 784 درهم 3200000 تومان 1284 درهم 2700000 تومان 412 درهم
Avenue
4
B.B
3200000 تومان 896 درهم 3200000 تومان 1506 درهم 2700000 تومان 766 درهم
3200000 تومان 896 درهم 3200000 تومان 1506 درهم 2700000 تومان 766 درهم
3200000 تومان 934 درهم 3200000 تومان 1372 درهم 2700000 تومان 286 درهم
3200000 تومان 1004 درهم 3200000 تومان 1724 درهم 2700000 تومان 842 درهم
3200000 تومان 1004 درهم 3200000 تومان 1724 درهم 2700000 تومان 690 درهم
3200000 درهم 1180 درهم 3200000 درهم 1898 درهم 2700000 درهم 286 درهم
3200000 تومان 1214 درهم 3200000 تومان 2142 درهم 2700000 تومان 816 درهم
3200000 تومان 1238 درهم 3200000 تومان 2192 درهم 2700000 تومان 388 درهم
Moscow
4
B.B
3200000 تومان 1250 درهم 3200000 تومان 2040 درهم 2700000 تومان 1082 درهم
3200000 تومان 1346 درهم 3200000 تومان 2404 درهم 2700000 تومان 1082 درهم
3200000 تومان 1346 درهم 3200000 تومان 2404 درهم 2700000 تومان 1082 درهم
3200000 تومان 1408 درهم 3200000 تومان 2530 درهم 2700000 تومان 992 درهم
3200000 تومان 1408 درهم 3200000 تومان 2530 درهم 2700000 تومان 1244 درهم
3200000 تومان 1424 درهم 3200000 تومان 2564 درهم
3200000 تومان 1610 درهم 3200000 تومان 2934 درهم
3200000 تومان 1744 درهم 3200000 تومان 3202 درهم 2700000 تومان 946 درهم
3200000 تومان 3152 درهم 3200000 تومان 6018 درهم 2700000 تومان 388 درهم
3200000 تومان 3344 درهم 3200000 تومان 6404 درهم 2700000 تومان 388 درهم
3200000 تومان 3346 درهم 3200000 تومان 6408 درهم 2700000 تومان 388 درهم
3200000 تومان 3818 درهم 3200000 تومان 6994 درهم 2700000 تومان 440 درهم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 732 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1180 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 784 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1284 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 412 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 896 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1506 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 766 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 896 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1506 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 766 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 934 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1372 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 286 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1004 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1724 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 842 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1004 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 1724 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 690 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 درهم 1180 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 درهم 1898 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 درهم 286 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1214 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2142 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 816 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1238 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2192 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 388 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1250 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2040 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 1082 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1346 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2404 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 1082 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1346 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2404 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 1082 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1408 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2530 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 992 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1408 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2530 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 1244 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1424 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2564 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1610 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 2934 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 1744 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 3202 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 946 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 3152 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 6018 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 388 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 3344 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 6404 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 388 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 3346 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 6408 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 388 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان 3818 درهم
نرخ اتاق یک تخته
3200000 تومان 6994 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان 440 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | 27 اسفند تا 10 فروردین
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 فروردین
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای محلی راهنما فرودگاه اخذ ویزای توریستی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود.

هرگونه کنسلی و تغییرات در ایام خاص و نمایشگاه ، کل شب ها Noshow می شود.

پکیج در ایام خاص شب ژانویه و کریسمس شامل شارژ و افزایش نرخ می باشد .

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
732 درهم 3200000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر