ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Air Arabia

تور دبی | 15 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
950000 تومان 1135000 تومان 945000 تومان
Phoenix
3
H.B
990000 تومان 1175000 تومان 985000 تومان
1030000 تومان 1195000 تومان 1025000 تومان
1050000 تومان 1250000 تومان 1045000 تومان
1095000 تومان 1340000 تومان 1090000 تومان
1110000 تومان 1365000 تومان 1100000 تومان
1140000 تومان 1370000 تومان 1130000 تومان
1150000 تومان 1395000 تومان 1145000 تومان
1170000 تومان 1445000 تومان 1165000 تومان
Avenue
4
B.B
1180000 تومان 1470000 تومان 1175000 تومان
Raintree
4
B.B
1215000 تومان 1495000 تومان 1210000 تومان
1245000 تومان 1615000 تومان 1240000 تومان
1260000 تومان 1620000 تومان 1255000 تومان
1295000 تومان 1695000 تومان 1280000 تومان
1300000 تومان 1695000 تومان 1295000 تومان
1345000 تومان 1710000 تومان 1340000 تومان
1370000 تومان 1770000 تومان 1365000 تومان
1440000 تومان 1860000 تومان 1430000 تومان
1495000 تومان 1940000 تومان 1480000 تومان
1515000 تومان 2045000 تومان 1500000 تومان
Fairmont
5
B.B
1520000 تومان 2050000 تومان 1500000 تومان
1610000 تومان 2265000 تومان 1600000 تومان
1985000 تومان 2995000 تومان 1970000 تومان
2145000 تومان 3295000 تومان 2140000 تومان
3250000 تومان 5495000 تومان 3245000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1135000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1175000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
985000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1025000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1365000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1175000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1615000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1365000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1515000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2045000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2265000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1985000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
2145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Air Arabia

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | 15 شهریور
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ تعطیلات جامع طبیعت گردی
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 شهریور
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا اینترنت رایگان راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
30 کیلو گرم بار - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
950000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Air Arabia

تصاویر