ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Air Arabia

تور دبی پرواز ماهان

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2897000 تومان 430000 تومان 2256000 تومان
3520000 تومان 4390000 تومان 2256000 تومان
3621000 تومان 4597000 تومان 3621000 تومان 2256000 تومان
3765000 تومان 4878000 تومان 2256000 تومان
3852000 تومان 4760000 تومان 3800000 تومان 2256000 تومان
3900000 تومان 5150000 تومان 3902000 تومان 2256000 تومان
3960000 تومان 5260000 تومان 3686000 تومان 2256000 تومان
4060000 تومان 5480000 تومان 2256000 تومان
4118000 تومان 5580000 تومان 3520000 تومان 2256000 تومان
4140000 تومان 5623000 تومان 4140000 تومان 2256000 تومان
4150000 تومان 5655000 تومان 3823000 تومان 2256000 تومان
4200000 تومان 5750000 تومان 3254000 تومان 2256000 تومان
4200000 تومان 5526000 تومان 3520000 تومان 2256000 تومان
4219000 تومان 5780000 تومان 3578000 تومان 2256000 تومان
4269000 تومان 5880000 تومان 3545000 تومان 2256000 تومان
4276000 تومان 5904000 تومان 3607000 تومان 2256000 تومان
4356000 تومان 6065000 تومان 4168000 تومان 2256000 تومان
4356000 تومان 5785000 تومان 3520000 تومان 2256000 تومان
4413000 تومان 6174000 تومان 2256000 تومان
4440000 تومان 6228000 تومان 2256000 تومان
4464000 تومان 6282000 تومان 4334000 تومان 2256000 تومان
4687000 تومان 6724000 تومان 4060000 تومان 2256000 تومان
4700000 تومان 6746000 تومان 3924000 تومان 2256000 تومان
5032000 تومان 7416000 تومان 3880000 تومان 2256000 تومان
5112000 تومان 7567000 تومان 2656000 تومان 2256000 تومان
5212000 تومان 7200000 تومان 2256000 تومان
5299000 تومان 7945000 تومان 2256000 تومان
5328000 تومان 8010000 تومان 3254000 تومان 2256000 تومان
5328000 تومان 7999000 تومان 2256000 تومان
5868000 تومان 9090000 تومان 4384000 تومان 2256000 تومان
6062000 تومان 9468000 تومان 2256000 تومان
6084000 تومان 9522000 تومان 5140000 تومان 2256000 تومان
7113000 تومان 11574000 تومان 4276000 تومان 2256000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2897000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3621000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4597000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3621000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3765000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4878000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3852000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3902000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3686000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4118000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5623000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5655000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3823000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3254000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5526000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4219000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3578000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4269000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4276000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5904000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3607000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4356000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6065000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4168000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4356000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4413000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6174000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6228000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4464000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6282000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4334000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4687000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6724000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6746000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3924000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5032000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7416000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5112000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7567000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2656000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5212000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5299000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5328000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3254000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5328000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7999000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5868000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4384000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6062000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9468000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6084000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9522000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7113000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11574000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4276000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2256000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Air Arabia

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی پرواز ماهان
نوع تور
ورزش های آبی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا 24 دی ماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت خرید راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2897000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Air Arabia

تصاویر