ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور دبی پرواز ماهان | تا 24 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3790000 تومان 4800000 تومان 3750000 تومان 2550000 تومان دیره
Mayfair
3
B.B
4150000 تومان 5060000 تومان 4120000 تومان 2550000 تومان دیره
Phoenix
3
B.B
4260000 تومان 5310000 تومان 4230000 تومان 2550000 تومان دیره
Dorus
3
B.B
4430000 تومان 5650000 تومان 4400000 تومان 2550000 تومان دیره
4460000 تومان 5700000 تومان 4420000 تومان 2550000 تومان بنی یاس
4460000 تومان 5700000 تومان 4420000 تومان 2550000 تومان دیره
4530000 تومان 6240000 تومان 4390000 تومان 2550000 تومان دیره
4770000 تومان 6360000 تومان 4050000 تومان 2550000 تومان دیره
4800000 تومان 6440000 تومان 4620000 تومان 2550000 تومان دیره
4850000 تومان 6530000 تومان 4500000 تومان 2550000 تومان سیتی سنتر
4860000 تومان 6550000 تومان 4730000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
4860000 تومان 6550000 تومان 4730000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
4870000 تومان 6570000 تومان 4500000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
4950000 تومان 6730000 تومان 4840000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
4950000 تومان 6730000 تومان 4170000 تومان 2550000 تومان دیره
5050000 تومان 6920000 تومان 5100000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
5140000 تومان 7110000 تومان 4950000 تومان 2550000 تومان دیره
5310000 تومان 7450000 تومان 4950000 تومان 2550000 تومان جمیرا
5410000 تومان 7650000 تومان 5120000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
5410000 تومان 7650000 تومان 5180000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
5740000 تومان 8310000 تومان 5520000 تومان 2550000 تومان دیره
5950000 تومان 8730000 تومان 5850000 تومان 2550000 تومان دیره
5950000 تومان 8780000 تومان 5790000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
5990000 تومان 8870000 تومان 5570000 تومان 2550000 تومان شیخ زائد
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
بنی یاس
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
جمیرا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2550000 تومان
موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی پرواز ماهان | تا 24 اسفند
نوع تور
ورزش های آبی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا 24 اسفند
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت خرید راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3790000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر