ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air

تور دبی | تا 24 آبان ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3150000 تومان 3880000 تومان 3320000 تومان 2990000 تومان
3220000 تومان 4020000 تومان 3360000 تومان 2990000 تومان
3360000 تومان 4295000 تومان 3460000 تومان 2990000 تومان
3370000 تومان 4310000 تومان 3480000 تومان 2990000 تومان
3590000 تومان 4785000 تومان 3640000 تومان 2990000 تومان
3340000 تومان 4260000 تومان 3450000 تومان 2990000 تومان
3480000 تومان 4530000 تومان 3540000 تومان 2990000 تومان
3510000 تومان 4600000 تومان 3570000 تومان 2990000 تومان
4350000 تومان 5680000 تومان 3950000 تومان 2990000 تومان
SAMAYA
4
B.B
4190000 تومان 5560000 تومان 3900000 تومان 2990000 تومان
MOSCOW
4
B.B
4320000 تومان 6200000 تومان 4150000 تومان 2990000 تومان
4320000 تومان 6200000 تومان 4150000 تومان 2990000 تومان
4300000 تومان 6050000 تومان 4100000 تومان 2990000 تومان
4350000 تومان 6290000 تومان 4160000 تومان 2990000 تومان
4100000 تومان 5390000 تومان 3980000 تومان 2990000 تومان
4150000 تومان 5545000 تومان 4180000 تومان 2990000 تومان
4500000 تومان 6550000 تومان 4250000 تومان 2990000 تومان
4730000 تومان 7050000 تومان 4420000 تومان 2990000 تومان
4560000 تومان 6700000 تومان 4310000 تومان 2990000 تومان
4800000 تومان 6990000 تومان 4420000 تومان 2990000 تومان
5250000 تومان 8090000 تومان 4970000 تومان 2990000 تومان
5360000 تومان 8300000 تومان 4860000 تومان 2990000 تومان
5870000 تومان 9300000 تومان 5220000 تومان 2990000 تومان
8150000 تومان 13350000 تومان 6570000 تومان 2990000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Iran Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | تا 24 آبان ماه
نوع تور
ورزش های آبی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا 24 آبان ماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت خرید راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3150000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Iran Air

تصاویر