ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Air Arabia

تور دبی | تا 10 خرداد

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Phoenix
3
B.B
1450000 تومان 1700000 تومان 1430000 تومان
Phoenix
3
H.B
1490000 تومان 1790000 تومان 1450000 تومان
1450000 تومان 1690000 تومان 1650000 تومان
1490000 تومان 1790000 تومان 1750000 تومان
1450000 تومان 1790000 تومان 1430000 تومان
1490000 تومان 1890000 تومان 1450000 تومان
1490000 تومان 1850000 تومان 1450000 تومان
1550000 تومان 2100000 تومان 1520000 تومان
Delmon
3
B.B
1490000 تومان 1950000 تومان 1450000 تومان
Delmon
3
H.B
1550000 تومان 1990000 تومان 1530000 تومان
1590000 تومان 1900000 تومان 1550000 تومان
1690000 تومان 2100000 تومان 1650000 تومان
1790000 تومان 2350000 تومان 1750000 تومان
1690000 تومان 2100000 تومان 1650000 تومان
1890000 تومان 2400000 تومان 1850000 تومان
1750000 تومان 2000000 تومان 1700000 تومان
1890000 تومان 2150000 تومان 1850000 تومان
Signature
4
B.B
1790000 تومان 2200000 تومان 1750000 تومان
Signature
4
H.B
1890000 تومان 2400000 تومان 1850000 تومان
1850000 تومان 2460000 تومان 1799000 تومان
1890000 تومان 2500000 تومان 1850000 تومان
1990000 تومان 2600000 تومان 1950000 تومان
1990000 تومان 2800000 تومان 1950000 تومان
2200000 تومان 3100000 تومان 2100000 تومان
2500000 تومان 3800000 تومان 2450000 تومان
3300000 تومان 4800000 تومان 3250000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1799000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Air Arabia

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | تا 10 خرداد
نوع تور
ورزش های آبی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی طبیعت گردی
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 خرداد
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت خرید راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ایر عربیا به مقصد دبی

3شب و 4روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره با خدمات BB-HB

ویزای توریستی -راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
1450000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Air Arabia

تصاویر