ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Turkish Airlines

تور قبرس شمالی | نوروز 99 | 5 شب

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SEMPATI
4
B.B
9990000 تومان 11140000 تومان 8980000 تومان 7690000 تومان
SEMPATI
4
H.B
10490000 تومان 11570000 تومان 9190000 تومان 7690000 تومان
10790000 تومان 12360000 تومان 9300000 تومان 7690000 تومان
11190000 تومان 12800000 تومان 9520000 تومان 7690000 تومان
PORT VIEW
4
B.B
10890000 تومان 12720000 تومان 9340000 تومان 7690000 تومان
PORT VIEW
4
H.B
11500000 تومان 12580000 تومان 9630000 تومان 7690000 تومان
10890000 تومان 12150000 تومان 9370000 تومان 7690000 تومان
11590000 تومان 12870000 تومان 9730000 تومان 7690000 تومان
NOAH ARK
5
U.ALL
12890000 تومان 15100000 تومان 10350000 تومان 7690000 تومان
12890000 تومان 15250000 تومان 10380000 تومان 7690000 تومان
12990000 تومان 15750000 تومان 10420000 تومان 7690000 تومان
12990000 تومان 16540000 تومان 10420000 تومان 7690000 تومان
13390000 تومان 15820000 تومان 10600000 تومان 7690000 تومان
13390000 تومان 16260000 تومان 10600000 تومان 7690000 تومان
14490000 تومان 17700000 تومان 11180000 تومان 7690000 تومان
13490000 تومان 16040000 تومان 10630000 تومان 7690000 تومان
14290000 تومان 18350000 تومان 11070000 تومان 7690000 تومان
15090000 تومان 18420000 تومان 11430000 تومان 7690000 تومان
15190000 تومان 18710000 تومان 11540000 تومان 7690000 تومان
15390000 تومان 18850000 تومان 11610000 تومان 7690000 تومان
17190000 تومان 21740000 تومان 12510000 تومان 7690000 تومان
ELEXUS
5
F.B
18590000 تومان 23680000 تومان 13190000 تومان 7690000 تومان
MERIT ROYAL
5
U.ALL
19390000 تومان 24980000 تومان 7690000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
11190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
11500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
12990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
13490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
18590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
19390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Turkish Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور قبرس شمالی | نوروز 99 | 5 شب
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
5 شب و 6 روز
تاریخ اعتبار
29 اسفند
مناسب برای
جوانان
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات ویژه
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
تور قبرس |تور ارجان |تورهای نوروز99 |تور قبرس نوروز99 |تور قبرس پرواز مستقیم اطلس|تور قبرس ریما گشت74 433|تور قبرس هتل کایا آرتمیس|تور قبرس 6 شب | تور ترکیبی استانبول+قبرس تور قبرس پرواز ترک|تورهای نوروز 98 ریماگشت 74 433

==================================

بلیط با ایر باس اطلس گلوبال ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
شروع قیمت ها از
9990000تومان
کشور مقصد
قبرس
شهر مقصد
قبرس
خط هوایی
Turkish Airlines

تصاویر