021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور قبرس | نوروز 97

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:11 فروردین
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Riverside Garden
 • ریما گشت
 • ALL
3990000 تومان 4930000 تومان 3030000 تومان
 • Malpas
 • ریما گشت
 • ALL
4390000 تومان 5560000 تومان 3240000 تومان
 • Malpas
 • ریما گشت
 • ALL
4690000 تومان 6050000 تومان 3400000 تومان
 • Malpas
 • ریما گشت
 • ALL
4850000 تومان 6300000 تومان 4480000 تومان
 • Salamis
 • ریما گشت
 • ALL
4650000 تومان 5970000 تومان 3380000 تومان
 • Acapulco
 • ریما گشت
 • ALL
4690000 تومان 6050000 تومان 3400000 تومان
 • Acapulco
 • ریما گشت
 • ALL
4850000 تومان 6300000 تومان 3480000 تومان
 • Acapulco
 • ریما گشت
 • ALL
5050000 تومان 6600000 تومان 3590000 تومان
 • Lords Palace
 • ریما گشت
 • ALL
5050000 تومان 6620000 تومان 3590000 تومان
 • Lords Palace
 • ریما گشت
 • ALL
5550000 تومان 7420000 تومان 3850000 تومان
 • Kaya Artemis
 • ریما گشت
 • ALL
5250000 تومان 6950000 تومان 3680000 تومان
 • Merit Park
 • ریما گشت
 • U.ALL
5290000 تومان 6990000 تومان 3710000 تومان
 • Merit Crystal
 • ریما گشت
 • U.ALL
5350000 تومان 7050000 تومان 3760000 تومان
 • Les Ambassadeur
 • ریما گشت
 • F.B
5890000 تومان 7930000 تومان 4030000 تومان
 • Cratos
 • ریما گشت
 • F.B
6250000 تومان 8520000 تومان 4220000 تومان
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6250000 تومان 5520000 تومان 4220000 تومان
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6450000 تومان 8810000 تومان 4330000 تومان
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6250000 تومان
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6450000 تومان
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6750000 تومان 9300000 تومان 4480000 تومان
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6990000 تومان 9630000 تومان 4630000 تومان
Riverside Garden
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD Room
Malpas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Diamond Court
Malpas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Malpas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Salamis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD Room
Acapulco
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Villa Room
Acapulco
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Acapulco
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Lords Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land view
Lords Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Kaya Artemis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Villa Room
Merit Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD Room
Merit Crystal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD Room
Les Ambassadeur
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD Room
Cratos
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
STD Room
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Family Room Land View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Family Room Sea View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room Land View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room Sea View
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , آموزشی ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 11 فروردین ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , نهار , شام , بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما فرودگاه , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3990000 ریال عربستان سعود ,
کشور مقصد قبرس ,
شهر مقصد گیرنه ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 100% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 2.490.000 تومان می باشد و نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .