ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Turkish Airlines

تور قبرس شمالی | نوروز 99 | 6 شب

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
sempati
4
B.B
10490000 تومان 11700000 تومان 9160000 تومان 7690000 تومان
sempati
4
H.B
10990000 تومان 12220000 تومان 9420000 تومان 7690000 تومان
11290000 تومان 13170000 تومان 9550000 تومان 7690000 تومان
11790000 تومان 13690000 تومان 9810000 تومان 7690000 تومان
11290000 تومان 13600000 تومان 9590000 تومان 7690000 تومان
11990000 تومان 13430000 تومان 9940000 تومان 7690000 تومان
11390000 تومان 12910000 تومان 9630000 تومان 7690000 تومان
12290000 تومان 13780000 تومان 10060000 تومان 7690000 تومان
Noah Ark
5
U.ALL
13790000 تومان 16460000 تومان 10800000 تومان 7690000 تومان
13890000 تومان 16630000 تومان 10840000 تومان 7690000 تومان
13890000 تومان 17240000 تومان 10890000 تومان 7690000 تومان
13890000 تومان 18190000 تومان 10890000 تومان 7690000 تومان
14390000 تومان 17840000 تومان 11100000 تومان 7690000 تومان vila
15790000 تومان 19570000 تومان 11800000 تومان 7690000 تومان Standard
14390000 تومان 17320000 تومان 11100000 تومان 7690000 تومان
Acapulco
5
H.B
14490000 تومان 17580000 تومان 11150000 تومان 7690000 تومان
Concorde
5
U.ALL
15490000 تومان 20350000 تومان 11670000 تومان 7690000 تومان
16390000 تومان 20440000 تومان 12100000 تومان 7690000 تومان
16590000 تومان 20780000 تومان 12230000 تومان 7690000 تومان
16790000 تومان 20960000 تومان 12310000 تومان 7690000 تومان
18990000 تومان 24420000 تومان 13400000 تومان 7690000 تومان
Elexus
5
F.B
20590000 تومان 26750000 تومان 14220000 تومان 7690000 تومان
21590000 تومان 28310000 تومان 7690000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
11790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
11990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
12290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
13890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
vila
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
14390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
14490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
16590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
18990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
20590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
21590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Turkish Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور قبرس شمالی | نوروز 99 | 6 شب
نوع تور
ماجراجویی ساحل شهر و خرید تعطیلات جامع
روزهای برگشت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات صبحانه نهار شام راهنمای محلی اینترنت رایگان گشت شهری راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
10490000تومان
کشور مقصد
قبرس
شهر مقصد
گیرنه
خط هوایی
Turkish Airlines

تصاویر