ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8040000 تومان 9270000 تومان 7930000 تومان 7500000 تومان
8040000 تومان 9270000 تومان 7930000 تومان 7500000 تومان
8040000 تومان 9270000 تومان 7930000 تومان 7500000 تومان
8040000 تومان 9280000 تومان 7930000 تومان 7500000 تومان
Cosmo
4
B.B
8350000 تومان 9890000 تومان 8240000 تومان 7630000 تومان
8500000 تومان 10200000 تومان 8400000 تومان 7690000 تومان
8580000 تومان 10350000 تومان 8470000 تومان 7710000 تومان
8660000 تومان 10510000 تومان 8550000 تومان 7740000 تومان
8730000 تومان 10660000 تومان 8620000 تومان 7800000 تومان
Furama
4
B.B
8890000 تومان 10970000 تومان 8780000 تومان 7850000 تومان
8890000 تومان 10970000 تومان 8780000 تومان 7850000 تومان
8890000 تومان 10990000 تومان 8780000 تومان 7850000 تومان
8960000 تومان 11120000 تومان 8850000 تومان 7860000 تومان
9040000 تومان 11280000 تومان 8930000 تومان 7910000 تومان
9040000 تومان 11280000 تومان 8930000 تومان 7910000 تومان
Corus
4
B.B
9270000 تومان 11740000 تومان 9160000 تومان 7990000 تومان
9270000 تومان 11740000 تومان 9160000 تومان 7990000 تومان
9270000 تومان 11740000 تومان 9160000 تومان 8020000 تومان
Istana
5
B.B
9499000 تومان 1220000 تومان 9390000 تومان 8080000 تومان
9740000 تومان 12670000 تومان 9630000 تومان 8180000 تومان
9810000 تومان 12820000 تومان 9700000 تومان 8200000 تومان
9810000 تومان 12820000 تومان 9700000 تومان 8200000 تومان
Westin
5
B.B
9810000 تومان 12820000 تومان 9700000 تومان 8200000 تومان
9890000 تومان 12980000 تومان 9780000 تومان 8240000 تومان
10280000 تومان 13750000 تومان 10170000 تومان 8400000 تومان
10350000 تومان 13900000 تومان 10240000 تومان 8420000 تومان
11510000 تومان 16220000 تومان 11400000 تومان 8890000 تومان
11820000 تومان 16830000 تومان 9010000 تومان
11970000 تومان 17160000 تومان 11870000 تومان 9070000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7710000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9499000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8420000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | نوروز 99
نوع تور
شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
16 فروردین 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر