ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9670000 تومان 10640000 تومان 8090000 تومان 7510000 تومان
Sandpiper
3
B.B
9770000 تومان 11030000 تومان 8470000 تومان 7510000 تومان
9770000 تومان 11030000 تومان 8470000 تومان 7510000 تومان
9870000 تومان 11220000 تومان 8470000 تومان 7510000 تومان
9960000 تومان 11410000 تومان 8280000 تومان 7510000 تومان
Cosmo
3
B.B
10250000 تومان 11990000 تومان 8670000 تومان 7700000 تومان
10450000 تومان 12180000 تومان 8670000 تومان 7700000 تومان
Oakwood
4
B.B
10640000 تومان 12570000 تومان 9050000 تومان 7800000 تومان
10740000 تومان 12960000 تومان 9440000 تومان 7890000 تومان
10830000 تومان 13150000 تومان 7890000 تومان
10930000 تومان 13340000 تومان 7890000 تومان
10930000 تومان 13340000 تومان 9340000 تومان 7890000 تومان
10930000 تومان 13340000 تومان 9340000 تومان 7890000 تومان
10930000 تومان 13340000 تومان 9340000 تومان 7890000 تومان
11030000 تومان 13540000 تومان 9340000 تومان 7990000 تومان
11030000 تومان 13540000 تومان 9440000 تومان 7990000 تومان
11120000 تومان 13730000 تومان 9340000 تومان 7990000 تومان
Impiana
4
B.B
11320000 تومان 14120000 تومان 9540000 تومان 8090000 تومان
11320000 تومان 14120000 تومان 9730000 تومان 8090000 تومان
Concorde
4
B.B
11320000 تومان 14120000 تومان 9730000 تومان 8090000 تومان
11320000 تومان 14120000 تومان 9730000 تومان 8090000 تومان
11600000 تومان 14700000 تومان 10100000 تومان 8180000 تومان
Istana
5
B.B
11600000 تومان 14700000 تومان 10100000 تومان 8180000 تومان
11700000 تومان 14890000 تومان 10100000 تومان 8180000 تومان
11890000 تومان 15280000 تومان 10400000 تومان 8280000 تومان
12570000 تومان 16430000 تومان 10790000 تومان 8670000 تومان
12670000 تومان 16820000 تومان 10210000 تومان 8670000 تومان
12670000 تومان 16820000 تومان 10890000 تومان 8670000 تومان
13050000 تومان 17590000 تومان 11270000 تومان 8860000 تومان
13150000 تومان 17790000 تومان 8860000 تومان
13150000 تومان 17790000 تومان 11560000 تومان 8860000 تومان
13250000 تومان 17980000 تومان 11470000 تومان 8860000 تومان
14310000 تومان 2010000 تومان 12530000 تومان 9250000 تومان
14500000 تومان 20490000 تومان 12790000 تومان 9340000 تومان
15080000 تومان 21650000 تومان 13300000 تومان 9630000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9340000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | نوروز 99
نوع تور
شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
9670000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر