ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10190000 تومان 11490000 تومان 10190000 تومان 9690000 تومان
10290000 تومان 11490000 تومان 10290000 تومان 9690000 تومان
10450000 تومان 11650000 تومان 10450000 تومان 9690000 تومان
10590000 تومان 11940000 تومان 10590000 تومان 9750000 تومان
10990000 تومان 12750000 تومان 10990000 تومان 9790000 تومان
11090000 تومان 12890000 تومان 11090000 تومان 9790000 تومان
VIVATEL
4
B.B
11150000 تومان 13090000 تومان 11150000 تومان 9850000 تومان
11350000 تومان 13490000 تومان 11350000 تومان 9890000 تومان
11490000 تومان 13750000 تومان 11490000 تومان 9890000 تومان
11590000 تومان 14050000 تومان 11590000 تومان 9950000 تومان
11590000 تومان 14050000 تومان 9950000 تومان
11730000 تومان 14350000 تومان 11730000 تومان 9990000 تومان
11790000 تومان 14450000 تومان 11790000 تومان 9990000 تومان
11870000 تومان 14590000 تومان 11870000 تومان 9990000 تومان
MAYA
5
B.B
11950000 تومان 14890000 تومان 11950000 تومان 10090000 تومان
12150000 تومان 15150000 تومان 12150000 تومان 10090000 تومان
BERJAYA
5
B.B
12250000 تومان 15350000 تومان 10090000 تومان
FREASER
5
B.B
12640000 تومان 15990000 تومان 12640000 تومان 10150000 تومان
13190000 تومان 17390000 تومان 13190000 تومان 10250000 تومان
13190000 تومان 17390000 تومان 13190000 تومان 10250000 تومان
13650000 تومان 18250000 تومان 13650000 تومان 10350000 تومان
13690000 تومان 18250000 تومان 13690000 تومان 10350000 تومان
13890000 تومان 19350000 تومان 13890000 تومان 10390000 تومان
PAVILION
5
B.B
14350000 تومان 19450000 تومان 14350000 تومان 10450000 تومان
14890000 تومان 20750000 تومان 14890000 تومان 10490000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | نوروز 99
نوع تور
شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
10190000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر