ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پاتایا | تا 30 آذر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6410000 تومان 7110000 تومان 5020000 تومان
6500000 تومان 7290000 تومان 5100000 تومان
6590000 تومان 7460000 تومان 5630000 تومان 5100000 تومان
6590000 تومان 7490000 تومان 5100000 تومان
6590000 تومان 7490000 تومان 5630000 تومان 5100000 تومان
6980000 تومان 8250000 تومان 6020000 تومان 5280000 تومان
6980000 تومان 8250000 تومان 6240000 تومان 5280000 تومان
7030000 تومان 8340000 تومان 6070000 تومان 5280000 تومان
7030000 تومان 8340000 تومان 5280000 تومان
7030000 تومان 8340000 تومان 6070000 تومان 5370000 تومان
7200000 تومان 8690000 تومان 6240000 تومان 5370000 تومان
7290000 تومان 8860000 تومان 6330000 تومان 5370000 تومان
7380000 تومان 9040000 تومان 6500000 تومان 5450000 تومان
Ibis PTY
3
B.B
7380000 تومان 9040000 تومان 5450000 تومان
Floral
4
B.B
7550000 تومان 9390000 تومان 6850000 تومان 5540000 تومان
7550000 تومان 9390000 تومان 5540000 تومان
7730000 تومان 9740000 تومان 6770000 تومان 5630000 تومان
7730000 تومان 9740000 تومان 6770000 تومان 5630000 تومان
7810000 تومان 9910000 تومان 5630000 تومان
7810000 تومان 9910000 تومان 5630000 تومان
7900000 تومان 8090000 تومان 5630000 تومان
7900000 تومان 8090000 تومان 6940000 تومان 5630000 تومان
7900000 تومان 10090000 تومان 6940000 تومان 5630000 تومان
7990000 تومان 10260000 تومان 5770000 تومان
8080000 تومان 10440000 تومان 5720000 تومان
Vista
4
B.B
8080000 تومان 10440000 تومان 7120000 تومان 5720000 تومان
8430000 تومان 11140000 تومان 5890000 تومان
8600000 تومان 11490000 تومان 5890000 تومان
8860000 تومان 12010000 تومان 6070000 تومان
10530000 تومان 15340000 تومان 9570000 تومان 6770000 تومان
10530000 تومان 15340000 تومان 95700000 تومان 6770000 تومان
10630000 تومان 15550000 تومان 9650000 تومان 6770000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
95700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا | تا 30 آذر ماه
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 30 آذر ماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی بروشور راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود
شروع قیمت ها از
6410000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر