ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پاتایا | 31 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5920000 تومان 6710000 تومان 4550000 تومان
6060000 تومان 6890000 تومان 4650000 تومان
6160000 تومان 7070000 تومان 5200000 تومان 4650000 تومان
6160000 تومان 7070000 تومان 4650000 تومان
6160000 تومان 7070000 تومان 5200000 تومان 4650000 تومان
6610000 تومان 7990000 تومان 5650000 تومان 4830000 تومان
6610000 تومان 7990000 تومان 5650000 تومان 4830000 تومان
Hiso
3
B.B
6610000 تومان 7990000 تومان 5650000 تومان 4830000 تومان
6610000 تومان 7990000 تومان 4830000 تومان
6610000 تومان 7990000 تومان 5650000 تومان 4830000 تومان
6610000 تومان 7990000 تومان 5840000 تومان 4830000 تومان
6800000 تومان 8360000 تومان 5840000 تومان 4920000 تومان
6890000 تومان 8540000 تومان 5930000 تومان 4920000 تومان
6980000 تومان 8720000 تومان 6110000 تومان 5010000 تومان
Ibis PTY
3
B.B
6980000 تومان 8720000 تومان 5010000 تومان
Floral
4
B.B
7160000 تومان 9090000 تومان 6480000 تومان 5100000 تومان
7160000 تومان 9090000 تومان 5100000 تومان
7350000 تومان 9460000 تومان 6390000 تومان 5200000 تومان
7350000 تومان 9460000 تومان 6390000 تومان 5200000 تومان
7440000 تومان 9640000 تومان 5200000 تومان
7440000 تومان 9640000 تومان 5200000 تومان
7530000 تومان 9820000 تومان 5200000 تومان
7530000 تومان 9820000 تومان 6570000 تومان 5200000 تومان
7530000 تومان 9820000 تومان 6570000 تومان 5200000 تومان
7620000 تومان 10010000 تومان 5920000 تومان
7710000 تومان 10190000 تومان 5290000 تومان
Vista
4
B.B
7710000 تومان 10190000 تومان 6750000 تومان 5290000 تومان
8080000 تومان 10920000 تومان 5470000 تومان
8540000 تومان 11840000 تومان 5650000 تومان
9370000 تومان 13490000 تومان 8410000 تومان 5930000 تومان
10280000 تومان 15330000 تومان 9320000 تومان 6390000 تومان
10740000 تومان 16240000 تومان 9780000 تومان 6570000 تومان
11570000 تومان 17890000 تومان 10610000 تومان 6940000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6570000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا | 31 شهریور
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
31 شهریور
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی بروشور راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود
شروع قیمت ها از
5920000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر