ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پاتایا | تا 25 اسفند | 7 شب

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5955000 تومان 6860000 تومان 4965000 تومان 4470000 تومان
6120000 تومان 7190000 تومان 5185000 تومان 4530000 تومان
6415000 تومان 7855000 تومان 4650000 تومان
6450000 تومان 7855000 تومان 5705000 تومان 4650000 تومان
6450000 تومان 7855000 تومان 5410000 تومان 4650000 تومان
6660000 تومان 8350000 تومان 6225000 تومان 4740000 تومان
6660000 تومان 8350000 تومان 5630000 تومان 4740000 تومان
6780000 تومان 8515000 تومان 5705000 تومان 4770000 تومان
6780000 تومان 8515000 تومان 5705000 تومان 4770000 تومان
6860000 تومان 8680000 تومان 6005000 تومان 4800000 تومان
6910000 تومان 8845000 تومان 6075000 تومان 4830000 تومان
7155000 تومان 9340000 تومان 6225000 تومان 4920000 تومان
7155000 تومان 9340000 تومان 6525000 تومان 4920000 تومان
7320000 تومان 9670000 تومان 6820000 تومان 4975000 تومان
7320000 تومان 9670000 تومان 6525000 تومان 4975000 تومان
7405000 تومان 9835000 تومان 6600000 تومان 5005000 تومان
7570000 تومان 10650000 تومان 5065000 تومان
VISTA
4
B.B
7650000 تومان 10330000 تومان 6525000 تومان 5095000 تومان
8315000 تومان 11655000 تومان 7340000 تومان 5335000 تومان
7315000 تومان 11655000 تومان 5335000 تومان
8515000 تومان 11975000 تومان 7265000 تومان 5395000 تومان
8560000 تومان 12150000 تومان 7340000 تومان 5425000 تومان
8975000 تومان 12975000 تومان 7715000 تومان 5570000 تومان
9090000 تومان 13140000 تومان 7790000 تومان 5600000 تومان
9635000 تومان 14295000 تومان 8310000 تومان 5810000 تومان
10215000 تومان 15455000 تومان 8830000 تومان 6020000 تومان
10460000 تومان 15950000 تومان 9050000 تومان 6110000 تومان
10790000 تومان 16610000 تومان 9350000 تومان 6225000 تومان
13270000 تومان 21565000 تومان 11580000 تومان 7120000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5955000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4965000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7855000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7855000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5705000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7855000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5705000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5705000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6005000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8845000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4975000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4975000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7405000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9835000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5005000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5065000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8315000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11655000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5335000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7315000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11655000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5335000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8515000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11975000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7265000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5425000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8975000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12975000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7715000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5570000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9635000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15455000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21565000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا | تا 25 اسفند | 7 شب
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی بروشور راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود
شروع قیمت ها از
5955000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر