ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پاتایا | تا 16 فروردین 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8320000 تومان 9090000 تومان 8240000 تومان 7860000 تومان
8400000 تومان 9250000 تومان 8320000 تومان 7930000 تومان
8710000 تومان 9860000 تومان 8630000 تومان 8010000 تومان
8780000 تومان 10020000 تومان 8710000 تومان 8090000 تومان
8860000 تومان 10170000 تومان 8710000 تومان 8090000 تومان
8940000 تومان 10330000 تومان 8170000 تومان
9170000 تومان 10790000 تومان 8240000 تومان
9320000 تومان 11100000 تومان 9170000 تومان 8240000 تومان
9550000 تومان 11560000 تومان 9400000 تومان 8400000 تومان
9710000 تومان 11870000 تومان 9480000 تومان 8400000 تومان
9790000 تومان 12020000 تومان 9550000 تومان 8320000 تومان
10090000 تومان 12640000 تومان 9860000 تومان 8550000 تومان
10090000 تومان 12640000 تومان 9860000 تومان 8630000 تومان
10400000 تومان 13260000 تومان 10170000 تومان 8710000 تومان
10710000 تومان 13870000 تومان 8860000 تومان
10790000 تومان 14030000 تومان 10480000 تومان 8940000 تومان
11330000 تومان 15100000 تومان 10940000 تومان 9090000 تومان
11330000 تومان 15100000 تومان 11200000 تومان 9090000 تومان
11710000 تومان 15880000 تومان 11330000 تومان 9250000 تومان
12180000 تومان 16810000 تومان 11710000 تومان 9400000 تومان
14340000 تومان 21130000 تومان 13640000 تومان 10250000 تومان
14720000 تومان 21900000 تومان 14030000 تومان 10400000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8710000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا | تا 16 فروردین 98
نوع تور
ورزش های آبی صخره نوردی تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
16 فروردین 98
مناسب برای
زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره با خدمات صبحانه - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی -گشت شهری و سیم کارت مسافرتی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
8320000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر