این تور در یک نگاه

تور پاتایا | تا 16 فروردین 98

طول سفر
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
16 فروردین 98
شروع قیمت ها از

8320000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8320000 تومان
9090000 تومان

8240000 تومان
7860000 تومان
8400000 تومان
9250000 تومان

8320000 تومان
7930000 تومان
8710000 تومان
9860000 تومان

8630000 تومان
8010000 تومان
8780000 تومان
10020000 تومان

8710000 تومان
8090000 تومان
8860000 تومان
10170000 تومان

8710000 تومان
8090000 تومان
8940000 تومان
10330000 تومان


8170000 تومان
9170000 تومان
10790000 تومان


8240000 تومان
9320000 تومان
11100000 تومان

9170000 تومان
8240000 تومان
9550000 تومان
11560000 تومان

9400000 تومان
8400000 تومان
9710000 تومان
11870000 تومان

9480000 تومان
8400000 تومان
9790000 تومان
12020000 تومان

9550000 تومان
8320000 تومان
10090000 تومان
12640000 تومان

9860000 تومان
8550000 تومان
10090000 تومان
12640000 تومان

9860000 تومان
8630000 تومان
10400000 تومان
13260000 تومان

10170000 تومان
8710000 تومان
10710000 تومان
13870000 تومان


8860000 تومان
10790000 تومان
14030000 تومان

10480000 تومان
8940000 تومان
11330000 تومان
15100000 تومان

10940000 تومان
9090000 تومان
11330000 تومان
15100000 تومان

11200000 تومان
9090000 تومان
11710000 تومان
15880000 تومان

11330000 تومان
9250000 تومان
12180000 تومان
16810000 تومان

11710000 تومان
9400000 تومان
14340000 تومان
21130000 تومان

13640000 تومان
10250000 تومان
14720000 تومان
21900000 تومان

14030000 تومان
10400000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7860000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8010000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8860000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8940000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21130000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور پاتایا | تا 16 فروردین 98

مناسب برای

زوج ها

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 1.300.000 تومان میباشد.

پکیج با پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ پکیج مابه تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد.

مدارک لازم برای جهت اخذ ویزا : مشحصات فردی - اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود - دو قطعه عکس 4*3 - پرینت حساب بانکی با حداقل 5.000.000 تومان موجودی - کپی شناسنامه و کارت ملی

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

راهنما فرودگاه

سیم کارت

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

ویزا توریستی

نوع تور

ورزش های آبی

صخره نوردی

تور سافاری و حیات وحش

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

طبیعت گردی

برنامه سفر

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره با خدمات صبحانه - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی -گشت شهری و سیم کارت مسافرتی

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com