ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پوکت پرواز مستقیم | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10800000 تومان 11860000 تومان 8330000 تومان
11190000 تومان 12640000 تومان 9290000 تومان 8520000 تومان
Bel Air
3
B.B
11380000 تومان 13020000 تومان 9390000 تومان 8620000 تومان
11570000 تومان 13410000 تومان 8620000 تومان
11570000 تومان 13410000 تومان 9580000 تومان 8620000 تومان
11770000 تومان 13800000 تومان 9770000 تومان 8710000 تومان
11770000 تومان 14570000 تومان 10350000 تومان 8910000 تومان
11960000 تومان 14180000 تومان 9970000 تومان 8810000 تومان
11960000 تومان 14180000 تومان 9970000 تومان 8810000 تومان
12350000 تومان 14960000 تومان 10260000 تومان 9000000 تومان
12350000 تومان 14960000 تومان 10260000 تومان 9000000 تومان
12640000 تومان 15540000 تومان 10550000 تومان 9100000 تومان
12830000 تومان 15920000 تومان 10740000 تومان 9190000 تومان
13120000 تومان 16500000 تومان 9290000 تومان
13310000 تومان 16890000 تومان 11030000 تومان 9290000 تومان
13410000 تومان 17080000 تومان 11220000 تومان 9390000 تومان
13510000 تومان 17270000 تومان 11320000 تومان 9390000 تومان
13800000 تومان 17850000 تومان 11900000 تومان 9770000 تومان
13800000 تومان 17850000 تومان 11610000 تومان 9580000 تومان
14470000 تومان 19210000 تومان 12190000 تومان 9770000 تومان
15440000 تومان 21140000 تومان 13060000 تومان 10160000 تومان
15630000 تومان 21520000 تومان 13250000 تومان 10260000 تومان
15730000 تومان 21720000 تومان 13350000 تومان 10350000 تومان
15920000 تومان 22100000 تومان 13450000 تومان 10350000 تومان
16400000 تومان 23070000 تومان 14020000 تومان 10350000 تومان
17080000 تومان 24420000 تومان 14510000 تومان 10840000 تومان
18630000 تومان 27510000 تومان 15960000 تومان 11510000 تومان
18720000 تومان 27710000 تومان 16050000 تومان 11510000 تومان
Amari
4
B.B
18820000 تومان 27900000 تومان 16050000 تومان 11510000 تومان
21520000 تومان 33310000 تومان 18570000 تومان 12670000 تومان
22880000 تومان 36010000 تومان 19820000 تومان 12580000 تومان
23750000 تومان 37750000 تومان 20590000 تومان 12870000 تومان
24040000 تومان 38330000 تومان 20790000 تومان 13640000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8520000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8710000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10160000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
21520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
33310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
18570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
22880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
36010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
23750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
37750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
24040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
38330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت پرواز مستقیم | نوروز 99
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 1399
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
مدارک لازم برای ویزا :

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار – کپی شناسنامه و کارت ملی – گردش حساب بانکی با حداقل 15.000.000 تومان موجودی – عکس تمام رخ با پشت زمینه سفید و جدید

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
10800000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر