ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | تا 10 تیر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4590000 تومان 5690000 تومان 3350000 تومان
4750000 تومان 5990000 تومان 3350000 تومان
5050000 تومان 6190000 تومان 4240000 تومان 3380000 تومان
5450000 تومان 7090000 تومان 4790000 تومان 3590000 تومان
5550000 تومان 7250000 تومان 4930000 تومان 3590000 تومان
5550000 تومان 7550000 تومان 5810000 تومان 3590000 تومان
5770000 تومان 7990000 تومان 5340000 تومان 3650000 تومان
5850000 تومان 7990000 تومان 3650000 تومان
5970000 تومان 8090000 تومان 6190000 تومان 3650000 تومان
6040000 تومان 8390000 تومان 5450000 تومان 3650000 تومان
6040000 تومان 8490000 تومان 5590000 تومان 3690000 تومان
Furama
4
B.B
6110000 تومان 8620000 تومان 5890000 تومان 3690000 تومان
6320000 تومان 9050000 تومان 5750000 تومان 3690000 تومان
6390000 تومان 9190000 تومان 5870000 تومان 3690000 تومان
6530000 تومان 9850000 تومان 3750000 تومان
6810000 تومان 9990000 تومان 3750000 تومان
6850000 تومان 10190000 تومان 6370000 تومان 3790000 تومان
6990000 تومان 10750000 تومان 6800000 تومان 3850000 تومان
7690000 تومان 12550000 تومان 7490000 تومان 3950000 تومان
7850000 تومان 12490000 تومان 7390000 تومان 3890000 تومان
9490000 تومان 15690000 تومان 8990000 تومان 4090000 تومان
9790000 تومان 16140000 تومان 9290000 تومان 4150000 تومان
9850000 تومان 16390000 تومان 4190000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3380000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | تا 10 تیر ماه
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
10 تیرماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4590000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر