ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | تا 31 شهریور ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5370000 تومان 6220000 تومان 4780000 تومان 3810000 تومان
5370000 تومان 6460000 تومان 4780000 تومان 4010000 تومان
5430000 تومان 6460000 تومان 4600000 تومان 3810000 تومان
METROPOL
3
B.B
5430000 تومان 6460000 تومان 4780000 تومان 3810000 تومان
5430000 تومان 6460000 تومان 4780000 تومان 3810000 تومان
5430000 تومان 6460000 تومان 4780000 تومان 3810000 تومان
5550000 تومان 6580000 تومان 4840000 تومان 4080000 تومان
COSMO
3
B.B
5910000 تومان 7300000 تومان 5020000 تومان 3940000 تومان
5970000 تومان 7670000 تومان 5020000 تومان 3940000 تومان
5970000 تومان 7430000 تومان 5150000 تومان 4250000 تومان
6160000 تومان 7790000 تومان 5090000 تومان 4320000 تومان
6160000 تومان 7790000 تومان 5090000 تومان 3940000 تومان
TAMU
4
B.B
6220000 تومان 7910000 تومان 3940000 تومان
6340000 تومان 8150000 تومان 5630000 تومان 4000000 تومان
6400000 تومان 8390000 تومان 5630000 تومان 4000000 تومان
6400000 تومان 8270000 تومان 5630000 تومان 4000000 تومان
6460000 تومان 8390000 تومان 5630000 تومان 4060000 تومان
IBIS
4
B.B
6520000 تومان 8640000 تومان 5690000 تومان 4060000 تومان
6640000 تومان 8880000 تومان 5570000 تومان 4060000 تومان
CORUS
4
B.B
6700000 تومان 9000000 تومان 5750000 تومان 4060000 تومان
6700000 تومان 9120000 تومان 5750000 تومان 4060000 تومان
6820000 تومان 9120000 تومان 5750000 تومان 4590000 تومان
7000000 تومان 9600000 تومان 5870000 تومان 4120000 تومان
ISTANA
4
B.B
7000000 تومان 9600000 تومان 6110000 تومان 4120000 تومان
7060000 تومان 9600000 تومان 5870000 تومان 4060000 تومان
7430000 تومان 10330000 تومان 6230000 تومان 4830000 تومان
7970000 تومان 11540000 تومان 6840000 تومان 4240000 تومان
8030000 تومان 11540000 تومان 6960000 تومان 4240000 تومان
8330000 تومان 12270000 تومان 7200000 تومان 4240000 تومان
9000000 تومان 13480000 تومان 7810000 تومان 5460000 تومان
9000000 تومان 13480000 تومان 7810000 تومان 5460000 تومان
9480000 تومان 14440000 تومان 8350000 تومان 5650000 تومان
9480000 تومان 14440000 تومان 8350000 تومان 5650000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | تا 31 شهریور ماه
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
31 شهریور ماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5370000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر