ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | تا 30 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5230000 تومان 6090000 تومان 4740000 تومان 3820000 تومان
METROPOL
3
B.B
5350000 تومان 6440000 تومان 4740000 تومان 3820000 تومان
5350000 تومان 6440000 تومان 4740000 تومان 3820000 تومان
5400000 تومان 6440000 تومان 4740000 تومان 3820000 تومان
5400000 تومان 6380000 تومان 4740000 تومان 3820000 تومان
5460000 تومان 6610000 تومان 4740000 تومان 3940000 تومان
5520000 تومان 6670000 تومان 4740000 تومان 3940000 تومان
COSMO
3
B.B
5690000 تومان 7130000 تومان 4740000 تومان 3940000 تومان
5860000 تومان 7240000 تومان 4970000 تومان 3940000 تومان
5860000 تومان 7470000 تومان 4800000 تومان 3940000 تومان
5860000 تومان 7300000 تومان 5150000 تومان 4000000 تومان
5980000 تومان 7590000 تومان 5320000 تومان 4000000 تومان
6150000 تومان 7930000 تومان 5490000 تومان 4050000 تومان
6210000 تومان 8050000 تومان 5490000 تومان 4050000 تومان
6270000 تومان 8280000 تومان 5490000 تومان 4050000 تومان
6270000 تومان 8110000 تومان 4000000 تومان
6440000 تومان 8450000 تومان 8490000 تومان 4050000 تومان
6500000 تومان 8570000 تومان 5610000 تومان 4050000 تومان
6550000 تومان 8740000 تومان 5550000 تومان 4050000 تومان
6610000 تومان 8800000 تومان 5610000 تومان 4050000 تومان
6610000 تومان 8800000 تومان 5610000 تومان 4050000 تومان
ISTANA
4
B.B
6670000 تومان 9260000 تومان 5660000 تومان 4110000 تومان
6730000 تومان 9260000 تومان 5720000 تومان 4110000 تومان
MAYA
5
B.B
6730000 تومان 9080000 تومان 5750000 تومان 3780000 تومان
7190000 تومان 9950000 تومان 6300000 تومان 4110000 تومان
7700000 تومان 11150000 تومان 6700000 تومان 4170000 تومان
7700000 تومان 11150000 تومان 6700000 تومان 4170000 تومان
7820000 تومان 11210000 تومان 6810000 تومان 4170000 تومان
7990000 تومان 11790000 تومان 6990000 تومان 4230000 تومان
8110000 تومان 11790000 تومان 7100000 تومان 4170000 تومان
8280000 تومان 12300000 تومان 7270000 تومان 4740000 تومان
8680000 تومان 12940000 تومان 7680000 تومان 4690000 تومان
9140000 تومان 13860000 تومان 8140000 تومان 4800000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | تا 30 آذر
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 30 آذر
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5230000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر