ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالالامپور | تا 20 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5250000 تومان 6450000 تومان 4840000 تومان 3790000 تومان
5390000 تومان 6450000 تومان 4840000 تومان 3790000 تومان
5490000 تومان 6640000 تومان 4840000 تومان 3790000 تومان
5490000 تومان 6640000 تومان 4840000 تومان 3790000 تومان
5630000 تومان 6850000 تومان 4890000 تومان 3790000 تومان
COSMO
3
B.B
5850000 تومان 7350000 تومان 5090000 تومان 3840000 تومان
OAKWOOD
4
B.B
6040000 تومان 7650000 تومان 5350000 تومان 3890000 تومان
6040000 تومان 7750000 تومان 4950000 تومان 3890000 تومان
6090000 تومان 7790000 تومان 5240000 تومان 3890000 تومان
VIVATEL
4
B.B
6190000 تومان 7950000 تومان 5350000 تومان 3890000 تومان
6430000 تومان 8450000 تومان 5750000 تومان 3940000 تومان
TAMU
4
B.B
6430000 تومان 8450000 تومان 3940000 تومان
6490000 تومان 8390000 تومان 5750000 تومان 3940000 تومان
6490000 تومان 8690000 تومان 5790000 تومان 3940000 تومان
6590000 تومان 8790000 تومان 5750000 تومان 3940000 تومان
6590000 تومان 8790000 تومان 3940000 تومان
6690000 تومان 9150000 تومان 5890000 تومان 3940000 تومان
6780000 تومان 9190000 تومان 5850000 تومان 3940000 تومان
6780000 تومان 9350000 تومان 5890000 تومان 3990000 تومان
FEDERAL
4
B.B
6850000 تومان 9450000 تومان 5890000 تومان 3990000 تومان
6890000 تومان 9490000 تومان 5890000 تومان 3990000 تومان
6940000 تومان 9750000 تومان 6090000 تومان 3990000 تومان
7050000 تومان 9890000 تومان 6090000 تومان 4050000 تومان
7240000 تومان 10190000 تومان 4050000 تومان
7550000 تومان 10740000 تومان 6690000 تومان 4090000 تومان
7890000 تومان 11890000 تومان 7050000 تومان 4090000 تومان
8040000 تومان 11990000 تومان 7090000 تومان 4090000 تومان
SHERATON
5
B.B
8140000 تومان 12190000 تومان 7250000 تومان 4090000 تومان
8490000 تومان 12790000 تومان 7490000 تومان 4150000 تومان
SHANGRILA
5
B.B
8490000 تومان 12790000 تومان 4150000 تومان
8740000 تومان 13890000 تومان 7790000 تومان 4190000 تومان
PAVILION
5
B.B
9150000 تومان 14150000 تومان 7990000 تومان 4190000 تومان
9690000 تومان 15090000 تومان 8690000 تومان 4190000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالالامپور | تا 20 اسفند
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 20 اسفند
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5250000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر