ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور ترکیبی کوالا + بالی | تا 15 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
13354000 تومان 14714000 تومان 12236000 تومان 11148000 تومان
14034000 تومان 15530000 تومان 12916000 تومان 11216000 تومان
14374000 تومان 16482000 تومان 14374000 تومان 11284000 تومان
mov hotel
4
B.B
14714000 تومان 18114000 تومان 13596000 تومان 11556000 تومان
15394000 تومان 18658000 تومان 14276000 تومان 12100000 تومان
15734000 تومان 20018000 تومان 14616000 تومان 12100000 تومان
16074000 تومان 21378000 تومان 14956000 تومان 12508000 تومان
16346000 تومان 21650000 تومان 15228000 تومان 12916000 تومان
16754000 تومان 22194000 تومان 15636000 تومان 12236000 تومان
17026000 تومان 22738000 تومان 15908000 تومان 12236000 تومان
17094000 تومان 22738000 تومان 15976000 تومان 12236000 تومان
17230000 تومان 23282000 تومان 16112000 تومان 12508000 تومان
17298000 تومان 23554000 تومان 16180000 تومان 12236000 تومان
18454000 تومان 25458000 تومان 17336000 تومان 12236000 تومان
19474000 تومان 27634000 تومان 18356000 تومان 12644000 تومان
19814000 تومان 28314000 تومان 18696000 تومان 12916000 تومان
20018000 تومان 28178000 تومان 18900000 تومان 12916000 تومان
21514000 تومان 29674000 تومان 20396000 تومان 14276000 تومان
21922000 تومان 29538000 تومان 20804000 تومان 13460000 تومان
22738000 تومان 33754000 تومان 21620000 تومان 14276000 تومان
24098000 تومان 35114000 تومان 22980000 تومان 14276000 تومان
26818000 تومان 40418000 تومان 25700000 تومان 13596000 تومان
27634000 تومان 41914000 تومان 26516000 تومان 14956000 تومان
28994000 تومان 45994000 تومان 27876000 تومان 14956000 تومان
33618000 تومان 54154000 تومان 32500000 تومان 16996000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13354000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14714000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12236000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11148000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14034000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12916000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11216000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14374000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16482000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14374000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11284000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14714000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18114000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13596000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11556000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15394000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18658000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14276000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15734000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20018000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14616000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16074000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21378000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14956000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12508000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16346000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15228000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12916000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16754000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22194000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15636000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12236000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17026000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22738000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15908000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12236000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17094000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22738000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15976000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12236000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23282000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16112000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12508000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17298000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23554000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12236000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18454000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25458000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17336000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12236000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19474000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27634000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
18356000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12644000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19814000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28314000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
18696000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12916000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20018000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28178000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
18900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12916000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
21514000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29674000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20396000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14276000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
21922000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29538000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20804000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
22738000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
33754000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
21620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14276000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
24098000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
35114000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
22980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14276000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
26818000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
40418000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
25700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13596000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
27634000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
41914000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
26516000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14956000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
28994000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
45994000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
27876000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14956000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
33618000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
54154000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
32500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
16996000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور ترکیبی کوالا + بالی | تا 15 اسفند
روزهای رفت
چهارشنبه
روزهای برگشت
چهارشنبه
مدت اقامت
5 شب + 5 شب
تاریخ اعتبار
تا 15 اسفند
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی بروشور گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
برنامه سفر
خدمات :

بلیط پرواز تهران کوالالامپور و بالعکس

بلیط پرواز کوالالامپور به بالی و بالعکس

ترانسفر فرودگاهی +لیدر فارسی زبان

اقامت + ویزا +گشت رایگان + بیمه مسافرتی مدارک ویزا :

فرم اطلاعات شخصی

کپی کارت ملی (پشت و رو)

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2قطعه عکس 3*4 جدید و متفاوت با پاسپورت

پرینت حساب بانکی باحداقل موجودی 10.000.000تومان

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
13354000تومان
کشور مقصد
مالزی اندونزی
شهر مقصد
کوالالامپور بالی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر