این تور در یک نگاه

تور ترکیبی کوالا + بالی | تا 15 اسفند

رفت
چهارشنبه
برگشت
چهارشنبه
طول سفر
5 شب + 5 شب
تاریخ اعتبار
تا 15 اسفند
شروع قیمت ها از

13354000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
13354000 تومان
14714000 تومان

12236000 تومان
11148000 تومان
14034000 تومان
15530000 تومان

12916000 تومان
11216000 تومان
14374000 تومان
16482000 تومان

14374000 تومان
11284000 تومان
mov hotel
4
B.B
14714000 تومان
18114000 تومان

13596000 تومان
11556000 تومان
15394000 تومان
18658000 تومان

14276000 تومان
12100000 تومان
15734000 تومان
20018000 تومان

14616000 تومان
12100000 تومان
16074000 تومان
21378000 تومان

14956000 تومان
12508000 تومان
16346000 تومان
21650000 تومان

15228000 تومان
12916000 تومان
16754000 تومان
22194000 تومان

15636000 تومان
12236000 تومان
17026000 تومان
22738000 تومان

15908000 تومان
12236000 تومان
17094000 تومان
22738000 تومان

15976000 تومان
12236000 تومان
17230000 تومان
23282000 تومان

16112000 تومان
12508000 تومان
17298000 تومان
23554000 تومان

16180000 تومان
12236000 تومان
18454000 تومان
25458000 تومان

17336000 تومان
12236000 تومان
19474000 تومان
27634000 تومان

18356000 تومان
12644000 تومان
19814000 تومان
28314000 تومان

18696000 تومان
12916000 تومان
20018000 تومان
28178000 تومان

18900000 تومان
12916000 تومان
21514000 تومان
29674000 تومان

20396000 تومان
14276000 تومان
21922000 تومان
29538000 تومان

20804000 تومان
13460000 تومان
22738000 تومان
33754000 تومان

21620000 تومان
14276000 تومان
24098000 تومان
35114000 تومان

22980000 تومان
14276000 تومان
26818000 تومان
40418000 تومان

25700000 تومان
13596000 تومان
27634000 تومان
41914000 تومان

26516000 تومان
14956000 تومان
28994000 تومان
45994000 تومان

27876000 تومان
14956000 تومان
33618000 تومان
54154000 تومان

32500000 تومان
16996000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13354000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14714000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12236000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11148000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14034000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12916000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11216000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14374000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16482000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14374000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11284000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14714000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18114000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13596000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11556000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15394000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18658000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14276000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15734000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20018000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14616000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16074000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21378000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14956000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12508000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16346000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15228000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12916000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16754000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22194000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15636000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12236000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17026000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22738000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15908000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12236000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17094000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22738000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15976000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12236000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23282000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16112000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12508000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17298000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23554000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12236000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18454000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25458000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17336000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12236000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19474000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27634000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18356000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12644000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19814000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28314000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18696000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12916000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20018000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28178000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12916000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21514000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29674000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20396000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14276000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21922000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29538000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20804000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22738000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33754000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14276000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24098000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35114000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14276000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26818000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40418000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13596000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27634000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41914000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26516000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14956000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28994000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45994000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27876000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14956000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33618000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54154000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

16996000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور ترکیبی کوالا + بالی | تا 15 اسفند

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

چهارشنبه

محل اقامت

هتل

نوع پرواز

چارتر

پرواز بدون توقف

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد .

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود .

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد .

نرخ کودک زیر 2 سال 1.712.000 تومان و نت میباشد .

خدمات تور

صبحانه

بیمه مسافری

راهنما بین شهری

بروشور

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنما تور

برنامه سفر

خدمات :

بلیط پرواز تهران کوالالامپور و بالعکس

بلیط پرواز کوالالامپور به بالی و بالعکس

ترانسفر فرودگاهی +لیدر فارسی زبان

اقامت + ویزا +گشت رایگان + بیمه مسافرتی

مدارک ویزا :

فرم اطلاعات شخصی

کپی کارت ملی (پشت و رو)

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2قطعه عکس 3*4 جدید و متفاوت با پاسپورت

پرینت حساب بانکی باحداقل موجودی 10.000.000تومان

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com