این تور در یک نگاه

تور کوالا + سنگاپور | نوروز 99

طول سفر
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
نوروز 1399
شروع قیمت ها از

12600000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
12600000 تومان
15170000 تومان

10820000 تومان
9440000 تومان
Metropol
3
B.B
12710000 تومان
15390000 تومان

10930000 تومان
9490000 تومان
12970000 تومان
15910000 تومان

11190000 تومان
9590000 تومان
Cosmo
3
B.B
13360000 تومان
16680000 تومان

11580000 تومان
9740000 تومان
13400000 تومان
16770000 تومان

11620000 تومان
9770000 تومان
Oakwood
4
B.B
13510000 تومان
16990000 تومان

11730000 تومان
9810000 تومان
13620000 تومان
17210000 تومان

11840000 تومان
9850000 تومان
13670000 تومان
17320000 تومان

11890000 تومان
9880000 تومان
Boss
4
B.B
13980000 تومان
17930000 تومان

12200000 تومان
9990000 تومان
13980000 تومان
17930000 تومان

12200000 تومان
9990000 تومان
14030000 تومان
18040000 تومان

12250000 تومان
10020000 تومان
14140000 تومان
18260000 تومان

12360000 تومان
10060000 تومان
Impiana
4
B.B
14250000 تومان
18480000 تومان

12470000 تومان
10100000 تومان
14410000 تومان
18780000 تومان

12630000 تومان
10170000 تومان
Concorde
4
B.B
14410000 تومان
18780000 تومان

12630000 تومان
10170000 تومان
14520000 تومان
19000000 تومان

12740000 تومان
10210000 تومان
Istana
5
B.B
14680000 تومان
19330000 تومان

12900000 تومان
10280000 تومان
15100000 تومان
20160000 تومان

13320000 تومان
10450000 تومان
15300000 تومان
20570000 تومان

13520000 تومان
10530000 تومان
15800000 تومان
21570000 تومان

14020000 تومان
10720000 تومان
Concorde
4
B.B
15950000 تومان
21870000 تومان

14170000 تومان
10790000 تومان
16270000 تومان
22510000 تومان

14490000 تومان
10920000 تومان
16440000 تومان
22890000 تومان

14680000 تومان
10980000 تومان
16460000 تومان
22890000 تومان

14680000 تومان
10980000 تومان
16840000 تومان
23640000 تومان

15060000 تومان
11140000 تومان
16840000 تومان
23640000 تومان

15060000 تومان
11140000 تومان
16970000 تومان
23910000 تومان

15190000 تومان
11190000 تومان
17300000 تومان
24580000 تومان

15520000 تومان
11330000 تومان
17540000 تومان
25050000 تومان

15760000 تومان
11430000 تومان
18130000 تومان
26230000 تومان

16350000 تومان
11660000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9810000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10060000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18780000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18780000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور کوالا + سنگاپور | نوروز 99

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد(امکانات)

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

هزینه بیمه افراد بالای 60 سال به صورت جداگانه و به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان و نت میباشد

خدمات تور

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

اینترنت رایگان

راهنما بین شهری

سیم کارت

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنما تور

ویزا توریستی

نوع تور

ماجراجویی(تور)

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

برنامه سفر

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان - 4 شب اقامت در کوالالامپور + 3 شب اقامت در سنگاپور - خدمات با صبحانه - گرفتن ویزای سنگاپور - گشت بدون نهار در سنگاپور و گشت با نهار در کوالالامپور - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - ترانسفر زمینی بین دو شهر

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com