ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

کوالا + سنگاپور | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9980000 تومان 12270000 تومان 9870000 تومان 8200000 تومان
10130000 تومان 12580000 تومان 10020000 تومان 8270000 تومان
10480000 تومان 13280000 تومان 10370000 تومان 8410000 تومان
10770000 تومان 13860000 تومان 10660000 تومان 8520000 تومان
Boss
4
B.B
10820000 تومان 13950000 تومان 10710000 تومان 8570000 تومان
10990000 تومان 14300000 تومان 10880000 تومان 8620000 تومان
Queens
4
B.B
11050000 تومان 14410000 تومان 10940000 تومان 8680000 تومان
Furama
4
B.B
11080000 تومان 14470000 تومان 10970000 تومان 8640000 تومان
Queens
4
B.B
11170000 تومان 14650000 تومان 11060000 تومان 8680000 تومان
11380000 تومان 14920000 تومان 11190000 تومان 8730000 تومان
11620000 تومان 15550000 تومان 11510000 تومان 8860000 تومان
11980000 تومان 16280000 تومان 11870000 تومان 9010000 تومان
12290000 تومان 16900000 تومان 12180000 تومان 9130000 تومان
Westin
5
B.B
12530000 تومان 17340000 تومان 12420000 تومان 9230000 تومان
Istana
5
B.B
12700000 تومان 17710000 تومان 12590000 تومان 9290000 تومان
Istana
5
B.B
12700000 تومان 17710000 تومان 12590000 تومان 9290000 تومان
12830000 تومان 17980000 تومان 12720000 تومان 9350000 تومان
12880000 تومان 18070000 تومان 12720000 تومان 10465000 تومان
Westin
5
B.B
12530000 تومان 17340000 تومان 12420000 تومان 9230000 تومان
Istana
5
B.B
12700000 تومان 17710000 تومان 12590000 تومان 9290000 تومان
12830000 تومان 17980000 تومان 12720000 تومان 9350000 تومان
12880000 تومان 18070000 تومان 12720000 تومان 10460000 تومان
Westin
5
B.B
13330000 تومان 18970000 تومان 13220000 تومان 9560000 تومان
13350000 تومان 19010000 تومان 13240000 تومان 9560000 تومان
13690000 تومان 19680000 تومان 13580000 تومان 9690000 تومان
15400000 تومان 23070000 تومان 15290000 تومان 10390000 تومان
16940000 تومان 26140000 تومان 16830000 تومان 10990000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8410000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8520000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8570000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9010000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9130000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10465000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9560000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9560000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
کوالا + سنگاپور | نوروز 99
نوع تور
ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
16 فروردین 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان - 4 شب اقامت در کوالالامپور + 3 شب اقامت در سنگاپور - خدمات با صبحانه - گرفتن ویزای سنگاپور - گشت بدون نهار در سنگاپور و گشت با نهار در کوالالامپور - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - ترانسفر زمینی بین دو شهر
نوع پرواز
پرواز قابل استرداد
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر