ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالا + سنگاپور | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
12600000 تومان 15170000 تومان 10820000 تومان 9440000 تومان
Metropol
3
B.B
12710000 تومان 15390000 تومان 10930000 تومان 9490000 تومان
12970000 تومان 15910000 تومان 11190000 تومان 9590000 تومان
Cosmo
3
B.B
13360000 تومان 16680000 تومان 11580000 تومان 9740000 تومان
13400000 تومان 16770000 تومان 11620000 تومان 9770000 تومان
Oakwood
4
B.B
13510000 تومان 16990000 تومان 11730000 تومان 9810000 تومان
13620000 تومان 17210000 تومان 11840000 تومان 9850000 تومان
13670000 تومان 17320000 تومان 11890000 تومان 9880000 تومان
Boss
4
B.B
13980000 تومان 17930000 تومان 12200000 تومان 9990000 تومان
13980000 تومان 17930000 تومان 12200000 تومان 9990000 تومان
14030000 تومان 18040000 تومان 12250000 تومان 10020000 تومان
14140000 تومان 18260000 تومان 12360000 تومان 10060000 تومان
Impiana
4
B.B
14250000 تومان 18480000 تومان 12470000 تومان 10100000 تومان
14410000 تومان 18780000 تومان 12630000 تومان 10170000 تومان
Concorde
4
B.B
14410000 تومان 18780000 تومان 12630000 تومان 10170000 تومان
14520000 تومان 19000000 تومان 12740000 تومان 10210000 تومان
Istana
5
B.B
14680000 تومان 19330000 تومان 12900000 تومان 10280000 تومان
15100000 تومان 20160000 تومان 13320000 تومان 10450000 تومان
15300000 تومان 20570000 تومان 13520000 تومان 10530000 تومان
15800000 تومان 21570000 تومان 14020000 تومان 10720000 تومان
Concorde
4
B.B
15950000 تومان 21870000 تومان 14170000 تومان 10790000 تومان
16270000 تومان 22510000 تومان 14490000 تومان 10920000 تومان
16440000 تومان 22890000 تومان 14680000 تومان 10980000 تومان
16460000 تومان 22890000 تومان 14680000 تومان 10980000 تومان
16840000 تومان 23640000 تومان 15060000 تومان 11140000 تومان
16840000 تومان 23640000 تومان 15060000 تومان 11140000 تومان
16970000 تومان 23910000 تومان 15190000 تومان 11190000 تومان
17300000 تومان 24580000 تومان 15520000 تومان 11330000 تومان
17540000 تومان 25050000 تومان 15760000 تومان 11430000 تومان
18130000 تومان 26230000 تومان 16350000 تومان 11660000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9880000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11660000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالا + سنگاپور | نوروز 99
نوع تور
ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
نوروز 1399
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان - 4 شب اقامت در کوالالامپور + 3 شب اقامت در سنگاپور - خدمات با صبحانه - گرفتن ویزای سنگاپور - گشت بدون نهار در سنگاپور و گشت با نهار در کوالالامپور - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - ترانسفر زمینی بین دو شهر
نوع پرواز
پرواز قابل استرداد
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
12600000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر