ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالا + لنکاوی | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9940000 تومان 11270000 تومان 9830000 تومان 8990000 تومان
9940000 تومان 11280000 تومان 9830000 تومان 8990000 تومان
10180000 تومان 11730000 تومان 10070000 تومان 9070000 تومان
10550000 تومان 12460000 تومان 10440000 تومان 9230000 تومان
10580000 تومان 12550000 تومان 10470000 تومان 9240000 تومان
10630000 تومان 12640000 تومان 10520000 تومان 9260000 تومان
10670000 تومان 12720000 تومان 10560000 تومان 9280000 تومان
10670000 تومان 12720000 تومان 10560000 تومان 9280000 تومان
10990000 تومان 13340000 تومان 10880000 تومان 9400000 تومان
11110000 تومان 13600000 تومان 11000000 تومان 9450000 تومان
11110000 تومان 13600000 تومان 11000000 تومان 9450000 تومان
11720000 تومان 14820000 تومان 9690000 تومان
11870000 تومان 15070000 تومان 11760000 تومان 9750000 تومان
Istana
5
B.B
12070000 تومان 15520000 تومان 9830000 تومان
12250000 تومان 15870000 تومان 9910000 تومان
Westin
5
B.B
12260000 تومان 15870000 تومان 9910000 تومان
12370000 تومان 16120000 تومان 12260000 تومان 9960000 تومان
12770000 تومان 16910000 تومان 12660000 تومان 10110000 تومان
Westin
5
B.B
Westin
5
B.B
13140000 تومان 17660000 تومان 13030000 تومان 10280000 تومان
Westin
5
B.B
13270000 تومان 17930000 تومان 13160000 تومان 10330000 تومان
13630000 تومان 18630000 تومان 13520000 تومان 10460000 تومان
15510000 تومان 22400000 تومان 15400000 تومان 11210000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالا + لنکاوی | نوروز 98
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
16 فروردین
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت طبیعی راهنمای تور
نوع پرواز
چارتر
شروع قیمت ها از
9940000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور لنکاوی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر