ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور ترکیبی کوالالامپور + لنکاوی | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
11890000 تومان 13690000 تومان 9330000 تومان
Metropol
3
B.B
12010000 تومان 13910000 تومان 10500000 تومان 9370000 تومان
12100000 تومان 14100000 تومان 10600000 تومان 9410000 تومان
Cosmo
3
B.B
12630000 تومان 15150000 تومان 11120000 تومان 9620000 تومان
12630000 تومان 15150000 تومان 11120000 تومان 9620000 تومان
Oakwood
4
B.B
13230000 تومان 16370000 تومان 9870000 تومان
13290000 تومان 16480000 تومان 9880000 تومان
13340000 تومان 16590000 تومان 9910000 تومان
14190000 تومان 18270000 تومان 12680000 تومان 10240000 تومان
14240000 تومان 18380000 تومان 12740000 تومان 10270000 تومان
14240000 تومان 18380000 تومان 12740000 تومان 10270000 تومان
14570000 تومان 19040000 تومان 13070000 تومان 10400000 تومان
Concorde
4
B.B
14570000 تومان 19040000 تومان 13070000 تومان 10400000 تومان
Impiana
4
B.B
14570000 تومان 19040000 تومان 13070000 تومان 10400000 تومان
Istana
5
B.B
15190000 تومان 20290000 تومان 13690000 تومان 10650000 تومان
15190000 تومان 20290000 تومان 13690000 تومان 10650000 تومان
15360000 تومان 20260000 تومان 13850000 تومان 10710000 تومان
16170000 تومان 22240000 تومان 14670000 تومان 11040000 تومان
16170000 تومان 22240000 تومان 14670000 تومان 11040000 تومان
16340000 تومان 22580000 تومان 14830000 تومان 11110000 تومان
16860000 تومان 23620000 تومان 11320000 تومان
16860000 تومان 23620000 تومان 11320000 تومان
17220000 تومان 243430000 تومان 15720000 تومان 11450000 تومان
17640000 تومان 25170000 تومان 11620000 تومان
17640000 تومان 25170000 تومان 11620000 تومان
18100000 تومان 26100000 تومان 16600000 تومان 11810000 تومان
18880000 تومان 27650000 تومان 17370000 تومان 12120000 تومان
19210000 تومان 28320000 تومان 17700000 تومان 12250000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9410000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9880000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9910000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10240000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10710000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
243430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11810000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
18880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور ترکیبی کوالالامپور + لنکاوی | نوروز 99
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
نوروز 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت طبیعی راهنمای تور
نوع پرواز
چارتر
شروع قیمت ها از
11890000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور لنکاوی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر